Læsevejledning – KABS Takstkatalog 2024

Hvordan takstindplaceres en borger?

Takstindplacering af borgere der indskrives i behandling
Når en borger anmoder KABS om stofmisbrugsbehandling, afklares det, om den bevilgende myndighed selv varetager den helhedsorienterede afdækning eller om denne varetages af KABS. For borgere der anmoder om alkoholbehandling foretages der en kortlægning af behandlingsbehovet indenfor 28 dage.

Til brug for begge udredningsformer anvender KABS Center for Rusmiddelforsknings kortlægningsredskab MapPlan, som afdækker borgerens ressourcer, udfordringer og behandlingsbehov og ligger til grund for borgerens behandlingsplan. Resultaterne af MapPlan omfatter bl.a. en vurdering af, hvor belastet en borger er indenfor et givent livsområde fra lavt, moderat, meget til stærkt belastet. Jo mere belastet borgeren er, jo højere intensitet i behandlingen kan der være behov for. Når MapPlan er udfærdiget fastsætter KABS i samarbejde med borgeren en behandlingsplan, som sikrer sammenhæng mellem de problemer, ressourcer og behov, der er afdækket og borgerens ønsker og mål for behandlingen samt forventninger til varighed og intensitet. Med udgangspunkt i dette takstindplacerer KABS borgeren og anmoder kommunen om at træffe afgørelsen om, hvorvidt der skal bevilges rusmiddelbehandling.

Takstindplacering af borgere der er i behandling
For borgere der allerede er i behandling foretages der løbende opfølgning på borgernes behandlingsplan, for at sikre sammenhæng mellem behandlingsbehov, mål og indsats. Ved udløb af en behandlingsperiode evalueres behandlingsmålene systematisk sammen med borgeren med henblik på at fastsætte om der fortsat er et behandlingsbehov. Såfremt der fortsat er behov for rusmiddelbehandling, udformer KABS i samarbejde med borgeren en ny behandlingsplan, der afspejler borgerens ønsker og mål for behandlingen, samt forventninger til varighed og intensitet. Med udgangspunkt i dette takstindplacerer KABS borgeren og anmoder kommunen om at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal bevilges rusmiddelbehandling.

Hvad sker der, når borgerens behandlingsbehov ændrer sig?
Hvis borgerens behandlingsbehov ændrer sig i forbindelse med et igangværende behandlingsforløb, er kommunen forpligtet til på ny at træffe afgørelse om det rette behandlingstilbud på baggrund af borgerens aktuelle behov. Det betyder, at KABS som leverandør er forpligtet til kontinuerligt at vurdere, om den tilbudte rusmiddelbehandling har de tilsigtede virkninger. Hvis den takst borgeren er indplaceret på, ikke er tilstrækkelig eller for omfattende, takstindplacerer KABS borgeren på den takst der kan imødekomme borgerens behandlingsbehov og anmoder kommunen om at træffer afgørelsen om, hvorvidt der skal bevilges rusmiddelbehandling.

Hvem fastsætter indholdet i rusmiddelbehandlingen?
Det er kommunen der træffer afgørelse om, hvorvidt en borger skal bevilges rusmiddelbehandling, mens selve indholdet i behandlingen fastsættes af KABS i tæt samarbejde med borgeren. Borgere med et rusmiddelmisbrug har forskellige udfordringer, behov og ønsker, som behandlingen altid bør tilrettelægges efter. Det handler dels om variation i ydelser og metoder samt variation i intensitet og varighed af behandlingen. Behandlingsintensiteten afhænger bl.a. af omfanget og kompleksiteten af borgerens misbrug og de skadevirkninger misbruget foranlediger. Borgerens motivation og ejerskab for behandlingen er afgørende for at behandlingen har de tilsigtede virkninger. Derfor er det afgørende, at borgeren kan se og oplever sammenhæng mellem egne ønsker og behov og den rusmiddelbehandling der iværksættes af KABS. Behandlingsplanen er derfor altid borgerens, og skal skabe sammenhæng mellem behandlingen og de problemer og behov der iagttages. Borgerens behandlingsplan indeholder en beskrivelse af mål og indhold i behandlingen, herunder forventet varighed og intensitet.

Hvilke ydelser er indeholdt i rusmiddelbehandling?
Rusmiddelbehandling bør være tilrettelagt med tilstrækkelig variation i tilbuddene, således at der kan ydes behandling til alle typer af borgere med et misbrug. Rusmiddelbehandling kan bl.a. bestå af individuelle samtaleforløb, gruppebehandling, aktivitetstilbud, opfølgning, samarbejde og koordinering af behandlingen med eksterne samarbejdspartnere. I KABS er behandlingen helhedsorienteret, hvilket betyder at behandlingen ikke alene er rettet mod borgerens afhængighed, men også mod de sociale, fysiske og psykiske barrierer, der kan vanskeliggøre et succesfuldt behandlingsforløb.  I KABS varetages behandlingen af tværprofessionelle behand­lerteams sammensat af eks. somatiske og psykiatriske speciallæger, psykologer, sygeplejer­sker, socialrådgivere, psykoterapeuter, socialpædagoger mv. for at sikre den nødvendige monofaglige og tvær­faglige ekspertise.

Kort om KABS’ takstmodel
KABS anvender som andre leverandører på det specialiserede voksenområde KKR’s Takstmodel til udregning af takster ud fra følgende grundprincip; taksterne skal beregnes på baggrund af de samlede langsigtede gennemsnitsomkostninger og -indtægter for det pågældende tilbud.  Det betyder, at KABS er omkostningsægte. Ved takstberegning inkluderes følgende omkostninger/indtægter:

 • Direkte omkostninger: fx løn, ejendomsudgifter, personaleudgifter, transport af borgere, administrative udgifter.
 • Indirekte omkostninger: fx Støttefunktioner i Glostrup Kommune (it, økonomi, personaleafdelingen etc.), øvrige udgifter hertil (PC’er, IT-systemer, kontorhold etc.)
 • Beregnede omkostninger: omkostninger, hvor der ikke er overensstemmelse mellem udgift og omkostning i budgetåret.
 • Almindelige indtægter: summen af direkte, indirekte og beregnede omkostninger fratrækkes almindelige indtægter, for eksempel salg af producerede ydelser.

KABS har valgt at inddele en række ydelser eller en ydelsespakke i flere takstniveauer, da taksten for de enkelte niveauer afspejler forskelligt indhold eller omfang af ydelsen eller ydelserne. For at sikre at omkostningerne afspejler det reelle ressourceforbrug inden for de enkelte takstniveauer, har KABS fordelt de direkte, indirekte og beregnede omkostninger ud fra konkrete vurderinger af ressourceforbruget inden for hver enkelt takstgruppe. Hvis ressourceforbruget ikke har kunne opgøres forholdsmæssigt, er fordelingen sket efter fordelingsnøgler.

Se KABS´ gældende takster for 2024 herunder. Klik på taksten for yderligere information:

Pris pr. dag
605 kr.
Varighed
14 dage
Målgruppe

Der er tale om borgere med et forbrug af rusmidler, der medfører sociale, psykiske og/eller fysiske problemer. Alle borgere som indskrives i social behandling for stofmisbrug efter servicelovens § 101 og lægelig behandling efter sundhedslovens § 142, herunder personer, der er ophørt med misbruget, men har brug for tilbagefaldsforebyggende behandling. Afdækningen foretages i løbet af 14 dage og danner udgangspunkt for afgørelsen om stofmisbrugsbehandling. Kan afdækningen ikke færdiggøres indenfor 14 dage, færdiggøres afdækningen snarest muligt efter iværksættelsen af behandling.

Antal ydelser
2-5 pr. uge
Pakkebeskrivelse

Afdækningen fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Information om samarbejdet med kommunen
 • Vejledning om klagemuligheder, rettigheder og om muligheden for frit valg
 • Indhentelse af relevante samtykker
 • Screening ved MapPlan
 • Optagelse og udfærdigelse af socialfaglig anamnese
 • Udredning ved læge
 • Udarbejdelse af behandlingsplan sammen med borgeren
 • Introduktion til behandlingsformer og muligheder
 • Indberetning til SMDB
 • Dokumentation til bopælskommunen
Pris pr. dag
305 kr.
Målgruppe

Belastningsgrad
Borgere, tilknyttet taksten Stjernevang Basis, er typisk lavt til moderat belastet på de fleste områder i deres hverdag med enkelte områder, der kan være meget belastede.

Rusmiddelprofil
Rusmidlerne er primært cannabis og centralstimulerende stoffer. Målgruppen omfatter også borgere, der er ophørt med stofindtag og fortsat har risiko for tilbagefald. Stofindtaget har typisk haft få konsekvenser for borgerens sociale, psykiske eller fysiske situation.

Psykiatriske problemstillinger
Borgere med lettere/ stofindtag og lettere/moderate symptomer på psykisk sygdom, som har behov for et integreret rusmiddel- og psykiatrisk behandlingstilbud. De psykiatriske lidelser spænder over bl.a. ADHD, personlighedsforstyrrelser og psykotiske tilstande.

Beskrivelse af funktionsniveau
Borgerens generelle livssituation er præget af stabilitet. Borgerens funktionsniveau gør det muligt for borgeren selv at møde i behandling uden behov for anden påmindelse end en sms-besked på dagen.

Der er intet eller kun et lille behov for samarbejde med kommune, andre aktører og/eller pårørende. Borgeren er ikke præget af multiple og/eller komplekse sociale eller sundhedsfaglige problemstillinger.

Antal ydelser
4-8 pr. måned
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå af en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan
 • Tematiserede individuelle samtaler
 • Gruppebehandling
 • Udredning og behandling ved speciallæge i psykiatri
 • Stofedukation
 • Sociale aktiviteter
 • Sundhedssamtale og eventuel opfølgning herpå
 • Pårørendesamarbejde
 • Terapeutisk forløb
 • Kontakt ved udeblivelse
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Dokumentation til bevilgende myndighed ifm. indstilling til behandling (Ønskes anden dokumentation er dette en særskilte ydelse)
 • Henvisningen til det regionale integrerede tilbud
 • Status til andre instanser
Pris pr. dag
525 kr.
Målgruppe

Belastningsgrad
Borgere, tilknyttet taksten Stjernevang Udvidet, er typisk moderat til meget belastede på de fleste områder i deres hverdag med enkelte områder, der kan være stærkt belastede.

Rusmiddelprofil
Rusmidlerne er primært cannabis og centralstimulerende stoffer. Målgruppen omfatter også borgere, der er ophørt med stofindtag, men fortsat har risiko for tilbagefald. Taksten omfatter blandt andet borgere, der har et kaotisk stofindtag, og som vurderes skadeligt psykisk og/eller fysisk.

Stofindtaget har typisk medført konsekvenser for borgerens sociale, psykiske eller fysiske situation.

Behandling af borgere med forbrug af GHB/GBL vil som udgangspunkt blive indskrevet på denne takst. Årsagen er, at den kompleksitet, som behandling af dette stofbrug kræver, samt behovet for tæt sundhedsfaglig opfølgning på medicinering og nedtrapningsplan. Målgruppen omfatter desuden unge under 25 år med et misbrug af opioider.

Psykiatriske problemstillinger
Borgerne er præget af svære symptomer på psykisk sygdom, der påvirker deres funktionsniveau i hverdagen Målgruppen omfatter borgere med psykiatriske lidelser, der spænder over bl.a. ADHD, personlighedsforstyrrelser og psykotiske tilstande. Borgerne har dertil et behov for integreret eller koordineret rusmiddel og psykiatrisk behandlingstilbud.

Beskrivelse af funktionsniveau
Borgeren kan være præget af multiple og/eller komplekse sociale eller sundhedsfaglige problemstillinger. Borgerens generelle livssituation kan være præget af ustabilitet, kaos, isolation og/eller drop out, hvilket ofte bevirker, at borgeren har svært ved at møde stabilt i behandlingen. Der ydes kontinuerlig telefonisk kontakt til at støtte og motivere borgeren til at møde i behandlingen.

Målgruppen for denne takst inkluderer behandlingsforløb, hvor der er et større behov for samarbejde og koordinering med kommune, andre samarbejdspartnere samt pårørende. Målgruppen omfatter også børn og unge under 18 år, hvor der er et stort behov for at involvere og samarbejde tæt med pårørende, kommunal familieafdeling samt andre relevante samarbejdspartnere. Målgruppen inkluderer ligeledes gravide samt personer, der er ophørt med et misbrug, men har behov for udvidet tilbagefaldsforebyggende behandling for at kunne fastholde stoffrihed. Målgruppen inkluderer ligeledes borgere, som vurderes i målgruppen for behandling på taksten Stjernevang Basis, men hvor det vurderes, at behandlingsforløbet vil kunne forkortes betydeligt ved en mere intensiv behandlingsindsats.

Antal ydelser
12-18 pr. måned
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan
 • Tematiserede individuelle samtaler
 • Gruppebehandling
 • Udredning og Behandling ved speciallæge i psykiatri
 • Stofedukation
 • Sociale aktiviteter
 • Sundhedssamtale og eventuel opfølgning herpå
 • Pårørendesamarbejde
 • Terapeutisk forløb
 • Påmindelser/støtte mhp. at sikre stabilt fremmøde
 • Kontakt ved udeblivelse
 • Forberedelse til ekstern dag- og døgnbehandling
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Tværsektoriel koordinering
 • Dokumentation til bevilgende myndighed ifm. indstilling til behandling (Ønskes anden dokumentation er dette en særskilte ydelse)
 • Status til andre instanser
 • Henvisningen til det regionale integrerede tilbud
 • Opsøgende /udgående rusmiddelbehandling
 • Individuelt tilrettelagte socialpædagogiske aktiviteter
 • Ledsagelse i særlige situationer
Pris pr. dag
600 kr.
Målgruppe

Belastningsgrad
Borgere, tilknyttet taksten Stjernevang Intensiv, er typisk meget til stærkt belastede på de fleste områder i deres hverdag.

Rusmiddelprofil
Rusmidlerne er primært cannabis, centralstimulerende stoffer samt GHB/GBL. Der kan være tale om et svært kaotisk blandingsmisbrug, og hvor det vurderes, at stofindtaget har en skadelig effekt på borgerens psykiske og/eller somatiske tilstand. Stofindtaget har medført, eller er i risiko for at føre til, alvorlige konsekvenser for borgerens sociale, psykiske eller fysiske situation Målgruppen omfatter desuden unge under 25 år med et misbrug af opioider.

Psykiatriske problemstillinger
Borgere med svære og multiple symptomer på psykisk sygdom, som har behov for et integreret socialt og misbrugspsykiatrisk behandlingstilbud. Målgruppen omfatter borgere med psykiatriske lidelser, der spænder over bl.a. ADHD, personlighedsforstyrrelser og psykotiske tilstande. Borgerne har dertil et behov for integreret eller koordineret rusmiddel og psykiatrisk behandlingstilbud.

Beskrivelse af funktionsniveau
Borgere, der har multiple og/eller komplekse sociale, psykiske og/eller sundhedsfaglige problemstillinger. Borgerens generelle livssituation kan være præget af ustabilitet, kaos og isolation, hvilket ofte bevirker, at borgeren har svært ved at møde stabilt i behandlingen. Der ydes kontinuerlig telefonisk kontakt til at støtte og motivere borgeren til at møde i behandlingen. Borgere, der tilbydes behandling på denne takst, vil ofte have behov for stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af behandlingen. Målgruppen for denne takst inkluderer behandlingsforløb, hvor der er et større behov for samarbejde og koordinering med kommune, andre samarbejdspartnere samt pårørende. Målgruppen omfatter også børn og unge under 18 år, hvor der er et stort behov for at involvere og samarbejde tæt med pårørende, kommunal familieafdeling samt andre relevante samarbejdspartnere. Målgruppen inkluderer ligeledes gravide samt borgere, der er ophørt med et misbrug, men har behov for en intensiv tilbagefaldsforebyggende behandling for at kunne fastholde stoffrihed. Der vil ofte være tale om kortere forløb, der i samarbejde med kommune koordineres i forhold til en mere langsigtet kommunal handleplan i forhold til uddannelse, beskæftigelse eller behandling i døgnregi.

Antal ydelser
19-24 pr. måned
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan
 • Tematiserede individuelle samtaler
 • Gruppebehandling
 • Udredning og Behandling ved speciallæge i psykiatri
 • Stofedukation
 • Sociale aktiviteter
 • Sundhedssamtale og eventuel opfølgning herpå
 • Pårørendesamarbejde
 • Terapeutisk forløb
 • Påmindelser/støtte mhp. at sikre stabilt fremmøde
 • Kontakt ved udeblivelse
 • Forberedelse til ekstern dag- og døgnbehandling
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Tværsektoriel koordinering
 • Dokumentation til bevilgende myndighed ifm. indstilling til behandling (Ønskes anden dokumentation er dette en særskilte ydelse)
 • Status til andre instanser
 • Henvisningen til det regionale integrerede tilbud
 • Opsøgende /udgående rusmiddelbehandling
 • Individuelt tilrettelagte socialpædagogiske aktiviteter
 • Ledsagelse i særlige situationer
Pris pr. dag
302 kr.
Målgruppe

Belastningsgrad
Borgere, tilknyttet taksten City Basis, er typisk lavt til moderat belastede på de fleste områder i deres hverdag med enkelte områder, der kan være meget belastede.

Rusmiddelprofil
Det problematiske stofbrug omhandler primært indtag af cannabis og/eller centralstimulerende stoffer. Målgruppen omfatter også borgere, der er ophørt med stofindtag, men fortsat har risiko for tilbagefald. Stofindtaget har typisk medført konsekvenser for borgerens sociale, psykiske eller fysiske situation.

Psykiatriske problemstillinger
Borgere med psykiske lidelser, der er velbehandlede eller af lettere karakter, såsom mild grad af depression eller lettere grad af angstproblematik, kan tilbydes behandling på denne takst.

Beskrivelse af funktionsniveau
Borgerens generelle livssituation er præget af stabilitet. Borgerens funktionsniveau gør det muligt for borgeren selv at møde i behandling uden behov for anden påmindelse end en sms-besked på dagen. Der er intet eller kun et lille behov for samarbejde med kommune, andre aktører og/eller pårørende. Borgere, der ikke er præget af multiple og/eller komplekse sociale eller sundhedsfaglige problemstillinger.

Antal ydelser
4-8 pr. måned
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan
 • Tematiserede individuelle samtaler
 • Gruppebehandling
 • Lægelig behandling
 • Stofedukation
 • Sociale aktiviteter
 • Sundhedssamtale og eventuel opfølgning herpå
 • Pårørendesamarbejde
 • Terapeutisk forløb
 • Kontakt ved udeblivelse
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Dokumentation til bevilgende myndighed ifm. Indstilling til behandling (Ønskes anden dokumentation er dette en særskilte ydelse)
 • Status til andre instanser
 • Henvisningen til det regionale integrerede tilbud
Pris pr. dag
500 kr.
Målgruppe

Belastningsgrad
Borgere, tilknyttet taksten City Udvidet, er typisk moderat til meget belastede på de fleste områder i deres hverdag med enkelte områder, der kan være stærkt belastede.

Rusmiddelprofil
Det problematiske stofbrug omhandler primært indtag af cannabis og/eller centralstimulerende stoffer. Målgruppen omfatter også borgere, der er ophørt med stofindtag, men fortsat har risiko for tilbagefald. Taksten omfatter blandt andet borgere, der har et kaotisk stofindtag, som vurderes skadeligt psykisk og/eller fysisk. Stofindtaget har typisk medført konsekvenser for borgerens sociale, psykiske eller fysiske situation. Behandling af borgere med forbrug af GHB/GBL vil som udgangspunkt blive indskrevet på denne takst.  Årsagen er den kompleksitet, som behandling af dette stofbrug kræver, samt behovet for tæt sundhedsfaglig opfølgning på medicinering og nedtrapningsplan.

Psykiatriske problemstillinger
Borgere med psykiske lidelser, der er velbehandlede eller af lettere karakter, såsom mild grad af depression eller lettere grad af angstproblematik, kan tilbydes behandling på denne takst.

Beskrivelse af funktionsniveau
Borgerens generelle livssituation kan være præget af ustabilitet, kaos og isolation, hvilket ofte bevirker, at borgeren har svært ved at møde stabilt i behandlingen. Der ydes kontinuerlig telefonisk kontakt til at støtte og motivere borgeren til at møde i behandlingen.

Målgruppen for denne takst inkluderer behandlingsforløb, hvor der er et større behov for samarbejde og koordinering med kommune, andre samarbejdspartnere samt pårørende. Målgruppen omfatter også børn og unge under 18 år, hvor der er et stort behov for at involvere og samarbejde tæt med pårørende, kommunal familieafdeling samt andre relevante samarbejdspartnere. Målgruppen inkluderer ligeledes gravide samt personer, der er ophørt med et misbrug, men har behov for udvidet tilbagefaldsforebyggende behandling for at kunne fastholde stoffrihed. Målgruppen omfatter ligeledes borgere, som hører til målgruppen for behandling på taksten City Basis, men hvor det vurderes, at behandlingsforløbet vil kunne forkortes betydeligt ved en mere intensiv behandlingsindsats. Det er borgere, der er præget af multiple og/eller komplekse sociale eller sundhedsfaglige problemstillinger.

Antal ydelser
10-18 pr. måned
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan
 • Tematiserede individuelle samtaler
 • Gruppebehandling
 • Lægelig behandling
 • Sociale aktiviteter
 • Sundhedssamtale og eventuel opfølgning herpå
 • Pårørendesamarbejde
 • Terapeutisk forløb
 • Påmindelser/støtte mhp. At sikre stabilt fremmøde
 • Kontakt ved udeblivelse
 • Forberedelse til ekstern dag- og døgnbehandling
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Tværsektoriel koordination
 • Dokumentation til bevilgende myndighed ifm. Indstilling til behandling (Ønskes anden dokumentation er dette en særskilte ydelse)
 • Status til andre instanser
 • Henvisningen til det regionale integrerede tilbud
 • Opsøgende/udgående rusmiddelbehandling
 • Ledsagelse i særlige situationer
Pris pr. dag
600 kr.
Målgruppe

Belastningsgrad
Borgere, tilknyttet taksten City Intensiv er typisk meget til stærk belastede på de fleste områder i deres hverdag, hvor mange af deres livsområder er stærkt belastede.

Rusmiddelprofil
Det problematiske stofbrug omhandler primært indtag af cannabis, centralstimulerende stoffer og/eller GHB/GBL. Der kan være tale om et svært kaotisk blandingsmisbrug, og hvor det vurderes, at stofindtaget har en skadelig effekt på borgerens psykiske og/eller somatiske tilstand. Stofindtaget har medført, eller er i risiko for at føre til, alvorlige konsekvenser for borgerens sociale, psykiske eller fysiske situation.

Psykiatriske problemstillinger
Borgere med psykiske lidelser, der er velbehandlede eller af lettere karakter, så som mild grad af depression eller lettere grad af angstproblematik, kan tilbydes behandling på denne takst.

Beskrivelse af funktionsniveau
Borgere, der har multiple og/eller komplekse sociale, psykiske og/eller sundhedsfaglige problemstillinger. Borgerens generelle livssituation kan være præget af ustabilitet, kaos og isolation, hvilket ofte bevirker, at borgeren har svært ved at møde stabilt i behandlingen. Der ydes kontinuerlig telefonisk kontakt til at støtte og motivere borgeren til at møde i behandlingen. Borgere, der tilbydes behandling på denne takst, vil ofte have behov for stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af behandlingen. Målgruppen for denne takst inkluderer behandlingsforløb, hvor der er et større behov for samarbejde og koordinering med kommune, andre samarbejdspartnere samt pårørende. Målgruppen omfatter også børn og unge under 18 år, hvor der er et stort behov for at involvere og samarbejde tæt med pårørende, kommunal familieafdeling samt andre relevante samarbejdspartnere. Målgruppen inkluderer ligeledes gravide samt personer, der er ophørt med et misbrug, men har behov for en intensiv tilbagefaldsforebyggende behandling for at kunne fastholde stoffrihed. Der vil ofte være tale om kortere forløb, der i samarbejde med kommune koordineres i forhold til en mere langsigtet kommunal handleplan i forhold til uddannelse, beskæftigelse eller behandling i døgnregi.

Antal ydelser
19-24 pr. måned
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan
 • Tematiserede individuelle samtaler
 • Gruppebehandling
 • Lægelig behandling
 • Stofedukation
 • Sociale aktiviteter
 • Sundhedssamtale og eventuel opfølgning herpå
 • Pårørendesamarbejde
 • Terapeutisk forløb
 • Påmindelser/støtte mhp. At sikre stabilt fremmøde
 • Kontakt ved udeblivelse
 • Forberedelse til ekstern dag- og døgnbehandling
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Tværsektoriel koordination
 • Dokumentation til bevilgende myndighed ifm. Indstilling til behandling (Ønskes anden dokumentation er dette en særskilte ydelse)
 • Status til andre instanser
 • Henvisningen til det regionale integrerede tilbud
 • Opsøgende/udgående rusmiddelbehandling
 • Ledsagelse i særlige situationer
Pris pr. dag
70 kr.
Målgruppe

Borgere over 18 år med et misbrug af cannabis og/eller centralstimulerende stoffer. Behandlingen er målrettet borgere, der ikke har behandlingskrævende sociale, psykiske og/eller fysiske problemstillinger udover misbruget jf. servicelovens § 101 a. Der er tale om et afgrænset forløb af 16 ugers varighed.

Antal ydelser
4-5 pr. måned
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Forsamtale og MapPlan
 • Gruppebehandling
 • Individuel afsluttende samtale
Pris pr. dag
112 kr.
Målgruppe

Belastningsgrad
Borgere, tilknyttet taksten Hvidovre/Gentofte Basis, vurderes overvejende lavt til moderat belastet i deres hverdag.

Rusmiddelprofil
Målgruppen omfatter borgere med et misbrug eller problematisk forbrug af primært opioider eller vanedannende medicin som har ført til sociale, psykiske og/eller fysiske problemer eller skader for borgeren.

Psykiatriske problemstillinger
Borgerne kan have psykiatriske problemstillinger som vurderes velbehandlet i andet regi eller som ikke vurderes at have indflydelse på behandlingsbehovet.

Beskrivelse af funktionsniveau
Borgerne har et funktionsniveau der muliggør deltagelse i planlagte samtaler uden yderligere behov for støtte. Målgruppen omfatter ikke borgere med omfattende socialt kaos.

Borgere der vurderes relevant behandlet på en basistakst vil være i stand til at fremmøde i afdelingen uden yderligere påmindelse end en sms på dagen og de vil være i stand til at fremmøde stabilt i forbindelse med medicinudleveringen samt selv administrere deres substitutionsmedicin.

Borgerne har afgrænsede sociale problemstillinger, som kan afhjælpes ved en parallel kommunal indsats. Der kan være støtteforanstaltninger eller forløb ved andre aktører men et begrænset behov for koordinering.

Borgere på basistakst er i stand til at indgå i behandlingsrelationer, med de øvrige borgere og opholde sig i afdelingens behandlingscafe uden behov for støtte ift. adfærd. Målgruppen omfatter således ikke borgere med adfærdsproblemer eller borgere med behov for støtte til at kunne indgå i afdelingens åbne rum.

Antal ydelser
2-4 pr. måned
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan
 • Individuelle samtaler
 • Gruppebehandling
 • Miljøterapi
 • Stofedukation
 • Sociale aktiviteter
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination
 • Terapeutiske samtaler
 • Kontakt ved udeblivelse
 • Dokumentation til bevilgende myndighed ifm. indstilling til behandling (Ønskes anden dokumentation er dette en særskilt ydelse)
 • Status til andre instanser
 • Henvisningen til det regionale integrerede tilbud
Pris pr. dag
222 kr.
Målgruppe

Belastningsgrad
Borgere, tilknyttet taksten Hvidovre/Gentofte Udvidet vurderes overvejende moderat belastet i deres hverdag.

Rusmiddelprofil
Målgruppen omfatter borgere med et misbrug eller problematisk forbrug af primært opioider eller vanedannende medicin som har ført til sociale, psykiske og/eller fysiske problemer eller skader for borgeren.

Psykiatriske problemstillinger
Borgerne kan have psykiatriske problemstillinger som vurderes velbehandlet i andet regi eller som kan afhjælpes med en mindre indsats i KABS eller ved henvisning til parallel forløb i andet regi.

Beskrivelse af funktionsniveau
Borgerne har et funktionsniveau der muliggør deltagelse i samtaler med begrænset behov for støtte. Målgruppen omfatter som udgangspunkt ikke borgere med omfattende sociale udfordringer, hvis dette ikke kan afhjælpes ved parallelle indsatser. Borgere der vurderes relevant behandlet på en udvidet takst vil være i stand til at fremmøde i afdelingen evt. med påmindelse om aftale. De vil være i stand til at fremmøde stabilt i forbindelse med medicinudleveringen samt selv administrere deres substitutionsmedicin til flere dage.

Borgerne har komplekse problemstillinger af fysisk, psykisk og/eller social karakter. Der kan være behov for støtteforanstaltninger eller forløb ved andre aktører samt behov for koordinering. Målgruppen kan dog også omfatte mere stabile borgere, hvor der vurderes behov for en specialiseret udvidet indsats for at nå målet om stabilisering, reduktion eller ophør af et misbrug af opioider og/eller andre rusmidler. Borgere på udvidet takst er i stand til at indgå i behandlingsrelationer, med de øvrige borgere og opholde sig i afdelingens behandlingscafe, evt. med støtte ift. adfærd. Målgruppen omfatter således ikke borgere med svære adfærdsproblemer eller borgere med behov for massiv støtte til at kunne indgå i afdelingens åbne rum.

Borgere i heroinbehandling, der møder op til 2 gange dagligt, er som udgangspunkt indplaceret på udvidet takst eller højere.

Målgruppen omfatter desuden borgere under 25 år med behov for en særlig specialiseret ungeindsats.

Antal ydelser
5-8 pr. måned
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan
 • Individuelle samtaler
 • Gruppebehandling
 • Miljøterapi
 • Stofedukation
 • Sociale aktiviteter
 • Terapeutiske samtaler
 • Opsøgende og udgående rusmiddelbehandling via Det udgående team (DUT)
 • Ledsagelse i særlige situationer
 • Påmindelser/støtte mhp. at sikre stabilt fremmøde
 • Kontakt ved udeblivelse
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination
 • Dokumentation til bevilgende myndighed ifm. indstilling til behandling (Ønskes anden dokumentation er dette en særskilt ydelse)
 • Status til andre instanser
 • Henvisningen til det regionale integrerede tilbud
Pris pr. dag
520 kr.
Målgruppe

Belastningsgrad
Borgere, tilknyttet taksten Hvidovre/Gentofte Intensiv vurderes overvejende meget belastet til stærkt belastet i deres hverdag.

Rusmiddelprofil
Målgruppen omfatter borgere med et misbrug eller problematisk forbrug af primært opioider eller vanedannende medicin som har ført til sociale, psykiske og/eller fysiske problemer eller skader for borgeren.

Psykiatriske problemstillinger
Borgerne kan have svære psykiatriske problemstillinger, men hvor det fortsat vurderes relevant at tilbyde parallel forløb med andre aktører.

Beskrivelse af funktionsniveau
Borgerne har typisk et lavt funktionsniveau samt kaotisk livsførelse med multiple komplekse sociale problemstillinger. Borgere der vurderes relevant behandlet på en intensiv takst vil ofte have behov for massiv støtte til at kunne indgå i ambulant behandling. Målgruppen kan dog også omfatte mere stabile borgere, hvor der vurderes behov for en specialiseret intensiv indsats for at nå målet om stabilisering, reduktion eller ophør af et misbrug af opioider og/eller andre rusmidler. Målgruppen omfatter også de borgere der ikke kan fremmøde i en ambulant afdeling, og derfor har behov for en opsøgende og udgående rusmiddelbehandling via det Det udkørende team eller i en afgrænset periode via den ambulante afdeling.

Borgerne vil ofte ikke være i stand til at administrere substitutionsmedicin.

Målgruppen vil også omfatte borgere i heroinbehandling, som møder op til behandling dagligt og som har behov for støtte til at fastholde stabil rusmiddelbehandling med fokus på skadesreduktion. Borgerne har komplekse problemstillinger af fysisk, psykisk og/eller social karakter. Der kan være behov for støtteforanstaltninger eller forløb ved andre aktører samt behov for tæt koordinering med mange eksterne samarbejdspartnere.

Den Intensive takst iværksættes ved graviditet, hvor der er behov for at følge borgeren i tæt samarbejde med bl.a. kommune og hospital.

Målgruppen kan desuden også omfatte borgere under 25 år med behov for en særlig specialiseret ungeindsats.

Antal ydelser
12-20 pr. måned
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan
 • Individuelle samtaler
 • Gruppebehandling
 • Miljøterapi
 • Stofedukation
 • Sociale aktiviteter
 • Terapeutisk forløb
 • Opsøgende og udgående rusmiddelbehandling via Det udgående team (DUT)
 • Ledsagelse i særlige situationer
 • Påmindelser/støtte mhp. at sikre stabilt fremmøde
 • Kontakt ved udeblivelse
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination
 • Dokumentation til bevilgende myndighed ifm. indstilling til behandling (Ønskes anden dokumentation er dette en særskilt ydelse)
 • Status til andre instanser
 • Henvisningen til det regionale integrerede tilbud
Pris pr. dag
624 kr.
Målgruppe

Belastningsgrad
Borgere, tilknyttet taksten KASA er typisk meget til stærkt belastet på de fleste livsområder i deres hverdag.

Rusmiddelprofil
Rusmiddelprofilen omfatter opioider, cannabis og centralstimulerende stoffer samt alkohol og som typisk har omfattende konsekvenser for borgerens social, psykiske eller fysiske situation. Dertil modtager en stor del af borgerne substitutionsbehandling samt anden støttemedicin i afdelingen.

Psykiatriske problemstillinger
KASA’s optag omfatter borgere indenfor et bredt spektrum af psykiatriske lidelser herunder depression, angst, ADHD, personlighedsforstyrrelser, skizofreni mv. Fælles for målgruppen er at de har svært ved at indgå og vedligeholde kontakten til behandlingspsykiatrien og derfor ikke profiterer af parallel behandling. Det er borgere der har brug for et integreret behandlingstilbud, hvor både rusmiddelproblematikken, den/de psykiatriske diagnoser samt øvrige problemstillinger behandles samme sted.

Beskrivelse af funktionsniveau
Borgerne er kendetegnet ved kaotisk livsførelse samt multiple komplekse sociale, psykiske og sundhedsfaglige problemstillinger. Hvor visse borgere selv kan fremmøde til behandlingen, vil andre have behov for ledsagelse af fagprofessionelt personale eller pårørende. Yderligere vil visse behandlingsforløb blive indledt med behandling i hjemmet grundet funktionsniveauet, rusmiddelindtaget eller adfærden ikke er forenelig med fremmøde. Fælles for borgerne er at de har komplekse og sammensatte sociale, psykiske og fysiske problemstillinger, som kræver en omfattende tværsektoriel, tværfaglig og koordineret indsats med et bredt felt af eksterne aktører.

Antal ydelser
13-22 pr. måned
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Udredning og integration i afdelingens øvrige behandlingstilbud
 • Udredning ved speciallæge i psykiatri
 • Sundhedssamtale
 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan
 • Tematiserede individuelle samtaler
 • Gruppebehandling
 • Miljøterapeutisk tilrettelagt café der rettes mod at støtte borgeren i at nå målene med behandlingen
 • Samtale om familieforhold
 • Pårørende samarbejde
 • Stofedukation
 • Udredning og indstilling til ekstern dag – og døgnbehandling
 • Påmindelse eller støtte mhp. at sikre stabilt fremmøde
 • Kontakt ved udeblivelse
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination
 • Dokumentation til bevilgende myndighed ifm. indstilling til behandling (ønskes anden dokumentation er dette en særskilt ydelse)
 • Status til andre instanser
 • Henvisningen til det regionale integrerede tilbud
 • Terapeutisk forløb
 • Allokering af borgeren til andet tilbud
 • Udgående / fremskudt rusmiddelbehandling
 • Individuelt tilrettelagte socialpædagogiske aktiviteter
 • Ledsagelse i særlige situationer
Pris pr. dag
145 kr.
Målgruppe

Taksten omfatter borgere, som modtager substitutionsmedicin efter endt afdækning.

Borgere i behandling med lægeordineret diacetylmorphin (heroin) opkræves ikke takst for substitutionsbehandling, da denne er statsfinansieret.

For at kunne arbejde helhedsorienteret søger KABS om bevilling til den sociale behandling, efter Servicelovens § 101, hos brugerens hjemkommune. Substitutionsbehandling forudsætter derfor social stofmisbrugsbehandling i KABS.

Antal ydelser
Antal ydelser beror på en lægelig vurdering med udgangspunkt i konkret ordination og udleveringsregime samt borgerens funktionsniveau. Sygeplejersken varetager som lægens medhjælp en række opgaver såsom medicinadministration og edukation.
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Rutinemæssig opfølgning hver 6. måned mhp. status på rusmiddelbrug, psykiatri, somatisk komorbiditet og forebyggelse
 • Lægelig opfølgning med ordination af substitutionsmedicin og relevant støttemedicin, parakliniske undersøgelser (fx blodprøver og EKG) mv.
 • Sundhedssamtale med et sundhedsfagligt fokus på rusmiddelrelaterede problemstillinger med et skadereducerende og sundhedsfremmende sigte
 • Konsultation ved speciallæge i psykiatri
 • Skadesreducerende tiltag såsom edukation og udlevering af sterilt injektionsudstyr
 • Konsultation omkring akutte eller kroniske problemer, som ikke kan løses ad anden vej
Pris pr. dag
0 (behandlingen er statsfinansieret)
Målgruppe

Taksten omfatter borgere med opioidafhængighed, som modtager lægelig substitutionsbehandling med diacetylmorphin (heroin). Borgerne har som oftest ikke opnået en stabiliserende effekt i den konventionelle substitutionsbehandling. Behandling med diacetylmorphin hviler på principperne om skadereduktion, hvor fokus er at inddæmme de negative følgevirkninger i et liv med opioidafhængighed.

Af Vejledning om ordination af diacetylmorphin (heroin) fremgår det, at den lægelige behandling ikke kan stå alene. De positive resultater kan kun opnås, hvis behandlingsindsatsen er helhedsorienteret og dermed også retter sig mod den enkelte borgers sociale problemer.

For at kunne arbejde helhedsorienteret søger KABS om bevilling til den sociale behandling, efter Servicelovens § 101, hos brugerens hjemkommune. Behandling med lægeordineret diacetylmorphin (heroin) forudsætter derfor social stofmisbrugsbehandling i KABS.

Antal ydelser
Behandlingen omfatter op til to daglige fremmøder til indtagelse af diacetylmorphin 365 dage om året. Antal ydelser beror derudover på en lægelig vurdering med udgangspunkt i konkret ordination og udleveringsregime samt borgerens funktionsniveau. Sygeplejersken varetager som lægens medhjælp en række opgaver såsom medicinadministration og edukation.
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Rutinemæssig opfølgning hver 6. måned mhp. status på rusmiddelbrug, psykiatri, somatisk komorbiditet og forebyggelse
 • Tæt lægelig opfølgning med ordination af diacetylmorphin og relevant støttemedicin, parakliniske undersøgelser (fx blodprøver og EKG) mv.
 • Sundhedssamtale med et sundhedsfagligt fokus på rusmiddelrelaterede problemstillinger med et skadereducerende og sundhedsfremmende sigte
 • Konsultation ved speciallæge i psykiatri
 • Skadesreducerende tiltag såsom edukation og udlevering af sterilt injektionsudstyr
 • Konsultation omkring akutte eller kroniske problemer, som ikke kan løses ad anden vej
Pris pr. dag
99 kr.
Målgruppe

Borgere, der er ophørt med misbrug, men har behov for tilbagefaldsforebyggende behandling for at fastholde stoffrihed. Tilbuddet er primært henvendt til borgere, der har været stoffri i en længere periode. Derudover inkluderer målgruppen borgere, der af forskellige årsager ikke har mulighed for at indgå i et mere intensivt behandlingsforløb.

I situationer, hvor borgeren ikke kan indgå i den almene behandling grundet psykiske, sociale og fysiske problemforhold, og hvor behandlingsbehovet overstiger tilsyn- og beredskabstakst, tilknyttes borgeren efterbehandlingstakst. Hensigten er at fremme, at borgeren fastholdes i behandling under eksempelvis indlæggelse, længerevarende ekstern behandling mv. Desuden sikres relevant vidensdeling med eksterne samarbejdspartnere.

Antal ydelser
2-4 pr. måned
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Opfølgning på behandlingsplan
 • Tematiserede individuelle samtaler
 • Stofedukation
 • Afsluttende indsats ved læge, psykiater eller sygeplejerske
 • Kontakt ved udeblivelse
 • Afslutningsvist tværsektorielt samarbejde
 • Dokumentation til bevilgende myndighed
Pris pr. dag
50 kr.
Målgruppe

Tilsyn retter sig mod borgere, som i en kortere periode har afbrudt behandlingen i KABS f.eks. pga. fængsling, hospitalsindlæggelse mv. Taksten omfatter telefonisk opfølgning på aktuel status – både socialt og sundhedsfagligt.

Taksten er ufravigelig under ekstern behandling, hvor KABS fortsat varetager ansvaret for den lægelige behandling med substitutionsmedicin.

Antal ydelser
Op til 2 pr. måned
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Telefonisk kontakt og opfølgning
 • Samarbejde med andet behandlingssted, fængsler mv.
 • Dokumentation til bopælskommune
Pris pr. dag
319 kr.
Varighed
Op til fire uger
Målgruppe

Alle borgere, som indskrives til alkoholbehandling efter Sundhedslovens § 141 herunder borgere, der har behov for tilbagefaldsforebyggende behandling.

Kortlægningstaksten anvendes ikke for borgere i KABS KASA.

Antal ydelser
8-20 pr. måned
Pakkebeskrivelse

Kortlægningen fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Ambulant afrusning
 • Vejledning om klagemuligheder, rettigheder og om mulighed for frit valg
 • Screening ved MapPlan
 • Optagelse og udfærdigelse af socialfaglig anamnese
 • Indberetning til NAB
 • Udredning ved læge
 • Introduktion til behandlingsformer og muligheder
 • Indhentelse af relevante samtykker
 • Motiverende samtale
 • Samtale om familieforhold
 • Psykologisk udredning
 • Udarbejdelse af mål for behandlingen
Pris pr. dag
151 kr.
Målgruppe

Belastningsgrad
Borgere, tilknyttet taksten Alkohol basis vurderes overvejende lavt til moderat belastet i deres hverdag.

Rusmiddelprofil
Målgruppen omfatter borgere med et misbrug eller problematisk forbrug af primært alkohol.

Psykiatriske problemstillinger
Borgerne kan have psykiatriske problemstillinger som vurderes velbehandlet i andet regi eller som ikke vurderes at have indflydelse på behandlingseffekten.

Beskrivelse af funktionsniveau
Borgerne har et funktionsniveau der muliggør deltagelse i planlagte behandlingsydelser uden yderligere behov for støtte. Målgruppen omfatter som udgangspunkt ikke borgere med omfattende socialt kaos. Borgerne kan have afgrænsede sociale problemstillinger, som kan afhjælpes ved en parallel kommunal indsats. Borgere der vurderes relevant behandling på en basistakst vil være i stand til at fremmøde i afdelingen uden yderligere påmindelse end en sms på dagen.

Antal ydelser
2-4 pr. måned
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Screening for psykiatrisk komorbiditet
 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan
 • Individuelle samtaler
 • Gruppebehandling
 • Miljøterapi
 • Alkoholedukation
 • Sociale aktiviteter
 • Opfølgning ved læge
 • Sundhedssamtale
 • Pårørendesamarbejde
 • Terapeutisk forløb
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Kontakt ved udeblivelse
 • Status til andre instanser
 • Henvisningen til det regionale integrerede tilbud
 • Påmindelser mhp. at sikre stabilt fremmøde
Pris pr. dag
268 kr.
Målgruppe

Belastningsgrad
Borgere, tilknyttet taksten Alkohol Udvidet vurderes overvejende moderat til meget belastet i deres hverdag.

Rusmiddelprofil
Målgruppen omfatter borgere med et misbrug eller problematisk forbrug af primært alkohol.

Psykiatriske problemstillinger
Borgerne kan have psykiatriske problemstillinger som vurderes velbehandlet i andet regi eller som kan afhjælpes gennem psykiatrisk udredning og behandling i KABS eller henvisning til parallel forløb i andet regi.

Beskrivelse af funktionsniveau
Målgruppen omfatter borgere som er moderat til meget belastede af sociale, psykiske og fysiske problematikker. Borgerne har et funktionsniveau der muliggør deltagelse i behandlingsydelser med begrænset behov for støtte. Borgerne vil være i stand til at fremmøde i afdelingen evt. med påmindelse om aftale. Behandlingen kan for en afgrænset periode være opsøgende eller udgående. Borgerne kan have komplekse problemstillinger af fysisk, psykisk og/eller social karakter. Der kan være behov for støtteforanstaltninger eller forløb ved andre aktører samt behov for koordinering.

Taksten kan også omfatte borgere der i starten eller i perioder af deres behandlingsforløb har brug for en ekstra indsats for at fastholde motivation mv.

Målgruppen kan også omfatte borgere med behov for medicinsk behandling herunder abstinensbehandling, trangsreducerende behandling eller superviseret medicinsk behandling.

Antal ydelser
5-8 pr. måned
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Screening for psykiatrisk komorbiditet
 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan
 • Individuelle samtaler
 • Gruppebehandling
 • Miljøterapi
 • Alkoholedukation
 • Sociale aktiviteter
 • Opfølgning ved læge
 • Sundhedssamtale
 • Pårørendesamarbejde
 • Terapeutisk forløb
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination
 • Kontakt ved udeblivelse
 • Status til andre instanser
 • Henvisningen til det regionale integrerede tilbud
 • Påmindelser/støtte mhp. at sikre stabilt fremmøde
 • Medicinsk behandling
 • Opsøgende og udgående rusmiddelbehandling
 • Ledsagelse i særlige situationer
Pris pr. dag
624 kr.
Målgruppe

Belastningsgrad
Borgere, tilknyttet taksten Alkohol intensiv vurderes overvejende meget belastet til stærkt belastet i deres hverdag.

Rusmiddelprofil
Målgruppen omfatter borgere med et misbrug eller problematisk forbrug af primært alkohol.

Psykiatriske problemstillinger
Borgerne kan have svære psykiatriske problemstillinger, hvor det fortsat vurderes relevant at tilbyde koordinerede forløb med andre aktører eller tilbyde dobbeltdiagnosebehandling i KABS.

Beskrivelse af funktionsniveau
Borgerne har typisk et lavt funktionsniveau samt kaotisk livsførelse med multiple komplekse problemstillinger af fysisk, psykisk og/eller social karakter

Borgere der vurderes relevant behandlet på en intensiv takst vil ofte have et behov for massiv støtte til at kunne indgå i ambulant behandling. Målgruppen kan dog også omfatte mere stabile borgere, hvor der vurderes behov for en specialiseret intensiv indsats for at nå målet om stabilisering, reduktion eller ophør af alkoholforbruget kan opnås. Målgruppen omfatter også de borgere, der ikke kan fremmøde i en ambulant afdeling, og derfor har behov for en opsøgende og udgående rusmiddelbehandling.

Målgruppen kan også omfatte borgere med behov for medicinsk behandling herunder abstinensbehandling, trangsreducerende behandling eller superviseret medicinsk behandling.

Der kan være behov for støtteforanstaltninger eller forløb ved andre aktører samt behov for tæt koordinering med eksterne samarbejdspartnere.

Intensiv alkoholbehandling foregå blandt andet på Specialambulatoriet KASA.

Antal ydelser
13-22 pr. måned
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Screening for psykiatrisk komorbiditet
 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan
 • Individuelle samtaler
 • Gruppebehandling
 • Miljøterapi
 • Alkoholedukation
 • Sociale aktiviteter
 • Opfølgning ved læge
 • Sundhedssamtale
 • Pårørendesamarbejde
 • Terapeutisk forløb
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination
 • Kontakt ved udeblivelse
 • Status til andre instanser
 • Henvisningen til det regionale integrerede tilbud
 • Påmindelser/støtte mhp. at sikre stabilt fremmøde
 • Medicinsk behandling
 • Opsøgende og udgående rusmiddelbehandling
 • Ledsagelse i særlige situationer
 • Allokering af borgeren til andet tilbud
 • Dokumentation til bevilgende myndighed ifm. indstilling til behandling
Pris pr. dag
99 kr.
Målgruppe

Borgere der har opnået deres målsætning med alkoholbehandlingen og har behov for tilbagefaldsforebyggende behandling. Tilbuddet er primært henvendt til borgere der har været stabile i en længere periode, og som har behov for støtte til at fastholde forandringen.

Antal ydelser
1-2 pr. måned
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan
 • Individuelle samtaler
 • Afsluttende indsats ved læge, psykiater eller sygeplejerske
 • Afslutningsvis tværsektorielt samarbejde
 • Kontakt ved udeblivelse
Pris pr. dag
50 kr.
Målgruppe

Tilsyn retter sig mod borgere, som i en kortere periode har afbrudt behandlingen i KABS f.eks. pga. fængsling, hospitalsindlæggelse eller under ekstern behandling.

Antal ydelser
1-2 pr. måned
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Telefonisk kontakt og opfølgning
 • Koordination
KONTAKT
Har du brug for hjælp?

Så ring på 7174 9191 eller skriv til os.

Et overforbrug af rusmiddeler kan være svært at få under kontrol, derfor tilbyder vi et skræddersyet behandlingsforløb.

Tag det første skridt og start din behandling i dag.

  RING OP