KABS – HVAD STÅR DET FOR?

KABS Rusmiddelbehandling - koncern-logo

I sin tid startede KABS med at stå for “Københavns Amts Behandling for Stofbrugere” – men siden amterne blev nedlagt, har navnet været en del af vores logo.

KABS er nu blevet en lyd – et lyd-logo om man vil.

KABS er en virksomhed i Glostrup kommune

Da amterne blev nedlagt, blev KABS administrativt overdraget til Glostrup kommune. Dette da administrationen er placeret her.
KABS er derfor en kommunal virksomhed i Glostrup Kommune, der leverer rusmiddelbehandling til både egne og andre kommuners borgere.

Ud over administrationen består KABS af 5 behandlingsafdelinger med hvert deres specialiserede tilbud til den samlede målgruppe.

KABS har afdelinger placeret rundt om i hele Storkøbenhavn – fra Hvidovre til Gentofte samt  Valby og Glostrup.

Vil du vide mere?

RING OS OP

 

 

KABS´ Agenda og værdier:

Vi har samlet punkterne mission og vision under Agenda:

AGENDA

KABS er en trendsættende aktør i dansk rusmiddelbehandling, der udmærker sig ved
tværfaglighed og en tæt kobling af lægelige og psykosociale indsatser.

Behandlingen er baseret på et humanistisk og inkluderende menneskesyn, der fremmer mestring og
livsudfoldelse for den enkelte borger.

Vores metoder er baseret på evidens eller bedst foreliggende viden.
Behandlingsmålene er realistiske og opnåelige, således at det giver mening for både borgere, kommuner og behandlere.

Vi ønsker at skabe synergi på tværs af sektorgrænser. Det afspejler sig i et stærkt fokus på helhedsorienterede løsninger og et tæt samarbejde med borger, kommune og region.

Vi ser faglig nytænkning og borgerdreven innovation som en vigtig motor i udviklingen af fremtidens rusmiddelbehandling.
Det er vores ambition at kunne tilbyde nye behandlingsformer, som er e-baserede og uafhængige af tid, sted og konventionelle institutionsrammer.

KABS forpligter sig på at arbejde med fantasi og systematik for at højne kvaliteten i behandlingen.

Vi vil samtidig  bidrage til den kritiske diskussion af rusmiddelbehandlingens rolle i samfundet gennem videnscentret KABS VIDEN, der opererer på nationalt niveau med forskning, konferencer og fagbøger.

Det betyder ordene …

 • – tæt kobling af lægelige og psykosociale indsatser
  Misbrug af rusmidler er en kompleks tilstand, der kalder på en multidisciplinær indsats.
  KABS har siden starten i 2001 været
  kendetegnet ved en tæt og konsekvent integration af de sundhedsfaglige og psykosociale elementer i behandlingen.
  Behandlerne arbejder i tværfaglige teams, der består af pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker og psykologer samt
  speciallæger i almen medicin og psykiatri.
 • – humanistisk og inkluderende menneskesyn
  Det kendte Kierkegaard-citat om ”at møde mennesket hvor det er” har fundet en særlig plads som mantra blandt rusmiddelbehandlere. Og det er ikke så underligt, for denne sentens udtrykker med få ord en grundholdning til andre mennesker, som er båret af respekt for den enkeltes afsæt og personlige motivation. KABS hylder en behandlingsetik, der hviler på den enkelte borgers særlige behov med det formål at understøtte mestringsstrategier og størst mulig livsudfoldelse.
 • – realistiske og opnåelige behandlingsmål
  ”Realistiske behandlingsmål” afspejler en pragmatisk tilgang, der har hentet inspiration fra socialpsykiatrien. Behandlingsmålene er SMARTe, det vil sige Specifikke, Målbare, Opnåelige, Relevante og Tidsafgrænsede. Man taler også om de ”små skridts metode” – uden at der dermed behøver at være tale om et lavt ambitionsniveau – alt er jo bekendt relativt. Der er en tæt snitflade til begrebet skadesreduktion, hvor behandlingen har et særskilt fokus på forebyggelse af rusmiddelrelaterede skader for den enkelte borger og for samfundet (fx helbredsskader, smitteoverførsel, kriminalitet ). KABS hylder den opfattelse, at skadesreduktion er en gennemgående dimension i alle former for behandling.
 • – evidens og bedst foreliggende viden
  Det er blevet vigtigt at kunne henvise til evidens, og der findes heldigvis  gode eksempler på evidensbaserede metoder i rusmiddelbehandlingen fx opioid-substitution, motivational interviewing og kognitiv adfærdsterapi. Det er imidlertid langt fra alle metoder, hvor effekten er dokumenteret gennem videnskabelige undersøgelser. Det gælder blandt andet en række erfaringsbaserede metoder, der baserer sig på ”bedst foreliggende viden”.
 • – synergi på tværs af sektorer
  Kommunerne besiddet et stort potentiale for synergieffekter gennem en intern koordination af de sociale randydelser, som har stor betydning for den enkelte borgers udbytte af rusmiddelbehandlingen: Bolig, job, uddannelse, rehabilitering, børne- og familieindsatser etc.
  KABS byder ind omkring borgerens sociale handleplan og bidrager også til de tværsektorielle indsatser i forhold til sundhedssektoren og Kriminalforsorgen.
 • – nye behandlingsformer
  Vilkårene for rusmiddelbehandlingen vil i de kommende år blive påvirket af ny lovgivning om  anonym behandling samt behandlingsgaranti og frit-valg-ordning for den lægelige behandling. KABS er godt rustet til at imødekomme en øget efterspørgsel efter blandt andet lægelig rusmiddelbehandling, idet vi allerede i 2003 indførte tilbud om samme-dags opstart af både social og lægelig behandling.  Fænomenet anonym rusmiddelbehandling knytter natuligt an til internetbaserede behandlingsteknologier. Det er vores ambition at engagere KABS i produktudvikling på dette område.
 • – kvaliteten af behandlingen
  Mens kvalitetssikring er vidt udbredt i sundhedssektoren, findes der på det sociale område ikke nogen stærk tradition for at måle resultatet af indsatserne. Rusmiddelbehandlingen består af både sundhedsfaglige og psykosociale indsatser, og der ligger en stor opgave i at beskrive nogle sammenhængende standarder og definere relevante effektmål. KABS vil bidrage til udviklingen af kvalitetssikring, der understøtter den gode behandling og kommunernes behov for dokumentation.

VÆRDIER

KABS har via medarbejderinddragelse i en større proces lagt sig fast på følgende værdier som udtryk for hvordan vi arbejder og udvikler vores behandlingsindsats og organisation:

Fantasi og nytænkning

betyder

 • at vi søger fleksible og utraditionelle løsninger, så borgerne kan modtage behandling trods psykologiske, sociale eller praktiske barrierer.
 • at vi løbende forbedrer og forenkler administrative forretningsgange til gavn for både behandling og serviceniveau
 • at vi holder os opdateret omkring ny viden og nye metoder på behandlingsscenen i ind- og udland
 • at vi initierer og afprøver nye behandlingsmetoder baseret på ide-udvikling og borgerdreven innovation

Rummelighed og tilgængelighed

betyder

 • at der er plads til alle – herunder borgere, som har behov for skærmede omgivelser
 • at eventuelle sanktioner pga adfærd følger mindste middels princip, og at behandlingen i sådanne situationer fortsætter i tilpasset form
 • at hjemmeside og informationsmateriale fremstår overskueligt og er skrevet i et forståeligt sprog
 • at telefoniske og fysiske henvendelser resulterer i straks-rådgivning om mulighederne for behandling
 • at borgerne kan påbegynde både social og lægelig behandling uden ventetid
 • at fremmedsprogede modtager tolkebistand
 • at den enkelte afdeling har en åbningstid og telefonservice, der matcher behovene hos borgere og samarbejdspartnere
 • Troværdighed

betyder

 • at vi holder hvad vi lover
 • at vi informerer om afvigelser og forsinkelser i tilpas god tid
 • at vi aktivt synliggør vores performance og resultater
 • at vi indgår i en åben dialog og er lydhøre over for kritik
 • at vi siger, hvad vi mener – også når det er ubehageligt

 

OM KABS SOM BEHANDLINGSCENTER

KABS Behandlingscenter leverer lægelig og social rusmiddelbehandling for både stofmisbrug og alkoholmisbrug til 837 borgere fra 46 kommuner lige nu.

Du kan altid kontakte vores 5 specialiserede behandlingsafdelinger på telefon eller mail:

 

Vil du vide mere? – ring til os:

Ring os op

 

KABS City – mail: kabs.rus@glostrup.dk
KABS Gentofte – mail: kabs.gentofte@glostrup.dk
KABS Hvidovre – mail: kabs.hvidovre@glostrup.dk
KABS KASA – mail: kabs.kasa@glostrup.dk
KABS Stjernevang – mail: kabs.glostrup@glostrup.dk

Vi er et af de største behandlingscentre i dansk rusmiddelbrugsbehandling, og udmærker os ved at tænke nyt, prioritere høj tværfaglighed og koble lægelige og sociale indsatser i en helhedsorienteret behandling med udgangspunkt i borgerens behandlingsbehov.

Hos KABS driver vi fem behandlingsafdelinger, som er specialiseret i hash- og feststoffer, alkoholmisbrug, opioidmisbrug, integreret dobbelt diagnosebehandling samt udkørende behandling til de der ikke profiterer af behandling i en afdeling..

Vi har mere end 125 ansatte pædagoger, socialrådgivere, psykologer, læger, psykiatere, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt AC-ere og administrativt personale.

Ved siden af den kommunale rusmiddelbehandling driver vi Storkøbenhavns heroinklinik i Hvidovre. Tilbuddet er gratis og finansieres af Sundhedsministeriet.  Aktuelt varetager KABS undervisning i metoden MOVE sammen med Professionshøjskolen Absalon og Socialstyrelsen for kommuner der ønsker at implementere MOVE-metoden i 2022-2023. Undervisningen er gratis for deltagerkommunerne og finansieres af Socialstyrelsen.

KABS er også partner i behandlingstilbuddet “Dit Rum” til børn og unge fra familier med misbrug.
Tilbuddet er gratis og finansieres af Socialstyrelsen.

KONTAKT
Har du brug for hjælp?

Så ring på 7174 9191 eller skriv til os.

Et overforbrug af rusmiddeler kan være svært at få under kontrol, derfor tilbyder vi et skræddersyet behandlingsforløb.

Tag det første skridt og start din behandling i dag.

  RING OP