KABS VIDENs Nationale konference om rusmidler 2022s 11 oplæg om Psykiatri

KABS VIDENS Nationale konference om rusmidler 2022 præsenterer hele 9 forskellige spor som skal klæde deltagerne på med den nyeste viden indenfor det enkelte tema.

De enkelte spor har vi illustreret som en toglinje, hvor oplæggene udgør stationerne. På stationen står du af og får ny viden på et givent område. Fra nogle stationer kan du skifte spor til en ny rejse eller fortsætte til en ny station på linjen. På nogle stationer kører toget uden stop på næste station. Hvordan du sammensætter din rejse er op til dig, men her følger en beskrivelse af stationerne på psykiatrisporet.

Vi ønsker dig en god rejse.

PSYKIATRI

Psykiatrien står endelig foran et tiltrængt kvalitetsløft. Med Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsens fælles rapport om 37 faglige anbefalinger for psykiatriens 10-årige udviklingsplan er der lagt op til massive investeringer i milliardklassen mange år frem i tiden.

På denne linje har vi sammensat 11 relevante oplæg som stiller skarpt på de store linjer og helt konkrete problemstillinger som vi ser trænge sig på også på rusmiddelområdet.

Hvordan bruger man hovedet, når hjernen er bagud på point – er startskuddet for psykiatrisporet. Her handler det om hvordan rusmidler påvirker hjernens funktioner og hvilke skader der opstår som følge heraf.
Psykiatriplanen under lup – tager temperaturen på den danske psykiatri her og nu. Vi ser på hvordan psykiatrien har udviklet sig historisk, tegner et billede af den komplekse dobbeltdiagnosepatient. Et ekspertpanel vil til sidst gøre os klogere på udfordringerne og pege på de vigtigste prioriteringer og løsninger.
Renæssance for psykedelika – Vi ser på den forsatte brug af psykedeliske rusmidler blandt rekreative brugere samt hvor langt man er i forskningen af psykedelika som lægemidler mod psykisk sygdom som depression, angst og ptsd.
Metakognitiv terapi – er en af de nyeste skud på stammen af kognitive metoder som har dokumenteret evidens i behandlingen af stress, angst og depression.
Traumerne frem i lyset – der er flere tegn på at traumer er en overset lidelse blandt brugere med rusmiddelbrug. Her ser vi nærmere på udbredelsen af traumebehandlingen i rusmiddelbehandlingen og vi kommer helt tæt på behandlingsmetoden COPE når behandler og patient tager os med ind i patientens traumebehandling.
Kvast under jurabjerget – Socialt udsattes retssikkerhed er kommet under pres som følge af konstante lovændringer og øget kompleksitet. Dette øger risikoen for at der træffes forkerte afgørelser, så eksempelvis psykisk syge ikke får den hjælp de har ret til.
Dansen om ambulant, dag og døgnbehandling – Komplekse problemer med psykisk sygdom og misbrug kræver ofte komplekse løsninger! Her sætter vi forskere og praktikere sammen for at beskrive effekten af sammensat behandling. Med tre cases viser vi hvordan succesfulde behandlingsforløb lykkedes gennem samarbejde og fleksibilitet mellem de forskellige behandlingsintensiteter.
Senfølger af seksuelle overgreb – Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen viser sig som psykiske, sociale og helbredsmæssige problemer blandt voksne. Socialstyrelsen har ved årsskiftet udsendt en handlingplan for udmøntning af indsatsen til borgere med senfølger. Her præsenteres nyeste viden og anbefalinger til indsatser for målgruppen.
ADHD – Behandling uden medicin – Borgere med ADHD udgør en stor gruppe blandt brugere indskrevet i behandling for rusmidler. Vi ser nærmere på diagnosen samt mulighederne for non-farmakologiske mestringsteknikker der kan være til gavn.
Syg af krig – Københavns SundhedsTeam gik i 2019 i gang med at afdække omfanget af personer med krigstraumer samt hvem der er aktører på området. Nu gør vi status på afdækningen af en overset gruppe af psykisk syges behandlingsbehov og hvilke behandlingsmuligheder der er brug for.
Almindelige mennesker med meget alvorlige problemer – sådan beskriver en VISO medarbejder meget udsatte borgere med psykisk sygdom og misbrug for at understrege vigtigheden af at socialt udsatte tages alvorligt. I oplægget gives der eksempler på hvordan vi kan forbedre indsatsen omkring målgruppen.

Se Konferencens fulde program her.