Praktiserende læger og hospitaler

Ansvaret for den lægelige behandling af stofmisbrug har siden kommunalreformen i 2007 været placeret i kommunen. Sundhedslovens § 142 omhandler kun substitutionsbehandling for opioid-afhængighed, men praksis rundt omkring i de danske kommuner viser, at misbrugslægerne i vidt omfang også tager sig af diagnostik og behandling af hash- og kokainmisbrug m.m. Relevansen heraf underbygges af den høje somatiske og psykiatriske komorbiditet blandt stofbrugere (SST angiver således livstidsprævalensen for psykisk sygdom til 90 %).

Behandlingsgaranti
Fra 1. januar 2015 er der indført ret til lægesamtaler for alle behandingssøgende stofbrugere samt en behandlingsgaranti på 14 dage, og sidst men ikke mindst adgang til frit valg af behandlende læge. Lægevalget er dog begrænset til de læger, der har ret til at ordinere substitutionsmedicin jf. autorisationslovens § 41, dvs. kommunalt eller regionalt ansatte læger samt læger ansat i private behandlingstilbud, som har overenskomst med en kommune. Den lægelige behandling er dermed blevet ligestillet med den sociale behandling for stofmisbrug, hvor behandlingsgaranti blev indført allerede i 2003.

Læs mere om lægesamtaler, behandlingsgaranti og frit læge-valg her

Sundhedsprogrammet i KABS
KABS har fem behandlingsafdelinger i Storkøbenhavn. De er specialiseret i behandling af opioidafhængighed, misbrug af hash- og designerdrugs samt dobbelt diagnose-tilstande. Sundhedspersonalet består af en overlæge og fem afdelingslæger (speciallæger i almen medicin) samt tre speciallæger i hhv voksen- og børn/ungdomspsykiatri. De sekunderes af 25 erfarne sygeplejersker, som har baggrund i somatik og psykiatri samt erfaring fra udsatteområdet.
Den sundhedsfaglige indsats retter sig mod såvel misbruget, som de somatiske og psykiatriske problemer, der er hyppigt forekommende. KABS har imidlertid hverken kapacitet eller intention om at udgøre et parallelt sundhedsvæsen. Målet er primært at facilitere patienternes brug af egen læge og sygehusvæsenets tilbud. Det er dog ikke alle patienter, som formår at bruge systemet, ligesom det indimellem også er vanskeligt for systemet at rumme denne patientgruppe.
Det er baggrunden for, at KABSs læger – når det er nødvendigt – instituerer akut behandling af infektioner og gør brug af et begrænset ydernummer, som giver adgang til røntgen og mikrobiologisk service på regionens hospitaler.

Forebyggelse
KABS har en række forebyggelsesindsatser, som primært administreres af sygeplejersken:
– Vaccination mod hepatitis A og B
– Influenzavaccination i sæsonen
– Gratis antikonception (kondomer, p-piller, p-sprøjter)
– Udlevering af rene sprøjter og kanyler
– Uddannelse af patienter i anvendelse af overdosis-kit (Naloxone til nasal administration)

– Sundhedspædagogiske samtaler med fokus på bl.a. riskoadfærd, KRAM-faktorer og egenomsorg
Udover medicinering varetager sygeplejerskerne efter behov sårpleje (hvor der kan indgås aftale med den kommunale hjemmepleje), administration af hiv- og TB-behandling samt koordinerer kontakten til den ambulant behandling på hospitalet fx infektionsmedicinsk afdeling.

Henvisning modtages, men ring først
Vi udreder alle former for misbrug og afhængighed af rusmidler. Udredningen sker i et tværfagligt miljø, hvor socialrådgivere, psykolog, læge og psykiater bidrager til diagnostik og plan for behandlingen. Vi modtager gerne henvisninger fra almen praksis eller kolleger på hospitaler og psykiatriske centre. Man bedes dog være opmærksom på, at KABS er en leverandørvirksomhed, der kun kan udføre behandling, hvis der foreligger en kommunal beslutning herom. Kontakt os derfor – først som sidst – for at få klarlagt mulighederne, det kan være at vi allerede har en aftale med patientens bopælskommune.

Substitutionsbehandling
Behandling af opioidafhængighed er placeret i hhv KABS Gentofte og KABS Hvidovre afdeling, som tillige råder over en lille heroinklinik. Det medicinske armamentarium er efterhånden ret omfattende og spænder fra kombinationspræparatet buprenorphin/naltrexone som film eller risoriblet over metadon som mixtur/tablet/injektabile til diacetylmorphin som tablet eller injektabile. Hertil kommer off label anvendelse af depotmorphin, som være relevant ved QT-forlængelse.
Principperne for substitutionsbehandling er beskrevet i Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling” fra 2008. Ifølge vejledningen bør buprenorphin være første-valgspræparat til opioidafhængige, der ikke har været i behandling før. Desuden bør flest mulige opioidafhængige behandles med buprenorphin, både ved nedtrapning og ved vedligeholdelsesbehandling på grund af buprenorphins større sikkerhed sammenlignet med metadon.
Stofbrugere, som er velfungerende i metadonbehandling, skal ikke nødvendigvis skiftes til buprenorphin, men buprenorphin bør altid overvejes ved ustabile og ikke velfungerende behandlingsforløb. Skift bør ligeledes foretages hos stofmisbrugere, der oplever bivirkninger som fx potentielt livsfarlige hjerterytmeforstyrrelser, og hos stofmisbrugere, der ønsker en mere lempelig udleveringsform.
Omkring 600 patienter modtager substitutionsbehandling i KABS, heraf ca. 470 metadon, ca. 100 buprenorphin og ca. 30 heroin.

Læs ”Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling”, Sundhedsstyrelsen 2008

Delegation af substitutionsbehandling til praktiserende læge
I særlige tilfælde kan der indgås aftale med den praktiserende læge om delegation af substitutionsbehandlingen. Det forudsætter at både patient og almen practicus er interesseret heri samt at patienten er i stabilt forløb og i stand til selv at administrere medicinen. Omkring 40 patientger er p.t. omfattet af en delegationsordning.

Misbrugspsykiatri på KASA og Stjernevang
KABS etablerede i 2004 et misbrugspsykiatrisk dagtilbud – KASA – for patienter med klassisk dobbelt diagnose, dvs skizofreni i kombination med hårdt misbrug (af opioder) og socialt kaos. Op mod en tredjedel af målgruppen har tillige haft dom til behandling. KASA har fra start haft fast tilknyttet psykiater og et tværfagligt personale – alle med psykiatrisk erfaring. Den medicinske behandling er ofte dobbeltsporet og kombinerer substitutionsbehandling med psykofarmaka. Normeringen er på 30 pladser.
2011 åbnede endnu et misbrugspsykiatrisk dagtilbud og ambulatorium ”Stjernevang”, som p.t. har indskrevet omkring 120 patienter, fortrinsvis unge og yngre voksne samt en mindre gruppe under 18 år. Misbrugsmæssigt dominerer cannabis, og de psykiatriske problemer udgøres af tre hovedgrupper: ADHD, personlighedsforstyrrelser og debuterende skizofreni. Målgruppen er karakteriseret ved en skrøbelig kontakt til netværk, uddannelse og arbejdsmarked. Behandlingen involverer derfor en række forskellige aktører ¬– familien, kommunen og uddannelsesinstitutionen – i en samlet rehabilitering. Den psykofarmakologiske behandling supplerer et differentieret program af individuelle samtaler og gruppebehandling, som anvender motivational interviewing og forskellige kognitive metoder fx ACT – samt motion og musikterapi.

Samarbejdet mellem KABS og almen praksis
Vi lægger vægt på et godt samarbejde med almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen. Vi har en fælles interesse i at øge kompliance hos både patient og sundhedssystem. Ring til os, hvis der er noget vi skal tage hånd om eller vide. Vi sikrer os altid et samtykke fra patienterne, så vi kan udveksle informationer med andre sundhedspersoner.

Kontakt KABS´s læge for et godt råd
Det kan være at du er kørt fast i en patient, som har et åbenlyst overforbrug af vanedannende lægemidler, eller har et spørgsmål om misbrugsrelaterede sygdomme, eller har brug for et råd om abstinensbehandling. Ring og bed om at tale med KABS´s læge på 45 11 75 00 – vi ringer også gerne retur.

Temamøder for praktiserende læger og andre samarbejdspartnere
KABS afholder forår og efterår et temamøde for kommuner og samarbejdspartnere fra hospitaler, psykiatri og Kriminalforsorg. Der er tale om gå-hjem-møder med fagligt indhold. Næste tema-møde afholdes tirsdag den 7. december 2016 kl. 13:00-16:00.

Brug tilmeldingen til KABS´s nyhedsbrev nederst på siden. Så får du automatisk besked om program og sted for næste tema-møde.

KABS Årsmagasin 2016

Årsrapporten gør status over aktuelle megatrends inden for dansk stofmisbrugsbehandling. En række kapitler beskriver udvalgte temaer fra behandlingen: Social behandling af opioidafhængige, præparater i substitutionsbehandlingen, psykiatrisk diagnostik og behandling, musik- og kunstterapi, Feedback Informed Treatment (FIT), anonym behandling, tidlig indsats omkring børn og familier, ekstern dag- og døgnbehandling samt e-treatment og misbrugs-apps. Årsrapporten afrundes med en oversigt over nøgletal og behandlingsstatistik.

Læs elektronisk version af Årsmagasin 2016 her:

http://www.kabs.dk/wp-content/uploads/2016/06/KABS-Aarsrapport-2016-onlineversion.pdf


Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn