KABS Takstkatalog 2017

KABS har et omfattende takstkatalog for 2017, som danner grundlag for de ydelser, der tilbydes på de forskellige afdelinger. Herunder kan du klikke på den enkelte takst og se de mange ydelser som borgeren har mulighed for at modtage, som en del af sin misbrugsbehandling.

Et behandlingsforløb omfatter som hovedregel både en lægelig og en social takst. Når andre instanser finansierer den lægelige behandling – f.eks. ved hospitalsindlæggelse, fængsling og heroinbehandling – opkræves imidlertid alene social takst.

Du kan også downloade takstkatalog for 2017 her.


Social behandling

Pris pr. dag (kr.)

Social og lægelig udredning


Pris pr. dag
592 kr.

Målgruppe

Alle borgere som indskrives til social behandling for stofmisbrug efter Servicelovens § 101 og/eller Sundhedslovens § 142, herunder personer der er ophørt med misbruget, men har brug for tilbagefaldsforebyggende behandling.

Såfremt en borger har været i behandling i KABS indenfor de sidste 24 måneder vil udredningsperioden være 2 uger. Ellers vil perioden være 4 uger.


Antal ydelser pr. uge
2-5

Pakkebeskrivelse

Udredning omfatter:

 • Kortlægning af borgerens samlede sociale problemer: Ofte har borgere, der indskrives i misbrugsbehandling, sociale problemer ud over misbruget. KABS yder socialfaglig bistand i løsningen af disse i samarbejde med bopælskommune eller henviser til relevant aktør.
 • Introduktion til behandlingsformer og – muligheder: Tilbydes enten i individuel samtale med borgeren eller i gruppeaktivitet med andre indskrevne borgere. Formålet er at borgeren, gennem viden om muligheder i behandlingen, får mulighed for at være aktiv deltagende i planlægningen af sin behandling i KABS.
 • Informationer om det videre forløb samt rettigheder: Vejledning om samarbejde med bopælskommune, egen læge, samt rettigheder i misbrugsbehandlingen, herunder reglerne om fritvalgsordning, klagemuligheder og lignende.
 • Indhentelse af oplysninger til Sundhedsstyrelsen samt relevante samtykker til kommunikation med kommunen og andre samarbejdspartnere: lovkrav videregives relevante data om borgerens sociale forhold og misbrugsanamnese til Sundhedsstyrelsens misbrugsdatabase. Desuden indhentes samtykker til brug for kommunikation med kommune og andre relevante samarbejdspartnere.
 • Udredning ved læge har fokus på misbrug, somatik og psykiatri.
 • Misbrugskarriere og aktuel misbrugsprofil kortlægges mhp diagnostik og evt. behandlingsplan. Fysisk og psykisk helbred undersøges med særlig henblik på forekomst af misbrugsrelaterede sygdomme samt evt. dobbelt diagnose, hvor der er mulighed for vurdering ved KABS´s interne speciallæger i voksen/børne- og ungdomspsykiatri. Ved behov for videre udredning og behandling af somatiske sygdomme henvises til praktiserende læge eller hospital. Endvidere tilbydes relevant abstinensbehandling ved behov.
 • Sundhedssamtale ved sygeplejerske tager sigte på at screene brugerens behov for en målrettet sundhedspædagogisk indsats der kan forebygge livstilssygdomme og risikoadfærd samt stimulere egenomsorgen. Der tilbydes opfølgning på lægelig/medicinsk behandling samt ved behov opfølgning på abstinensbehandling.
 • Motiverende samtale samt afklaring af ønsker og mål i forhold til misbrugsbehandling: Borgeren støttes i at definere sine behov for misbrugsbehandling.
 • ASI-interview: Borgeren tilbydes en samtale, hvor der udføres et semi-struktureret interview. ASI-interviewet kan bruges til at indsamle information om områder i borgerens liv, som er en hindring for, at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør af misbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af misbrugsbehandlingen.
 • Samtale med familiesocialrådgiver: Tilbud til borgere med kontakt til børn under 18 år. Det gælder egne biologiske børn og partners børn uanset hvor de bor. Samtalen skal medvirke til at danne et samlet indtryk af familiens eventuelle behov for supplerende støtte. Kommunen vil efterfølgende blive orienteret herom i et notat. Desuden vil det i samråd med borgeren blive vurderet, hvorvidt borgeren, som led i den samlede behandling, har behov for et tematiseret samtaleforløb hos familiesocialrådgiver i KABS.
 • Psykologisk screening samt vurdering af behov for psykologisk behandling: Borgeren tilbydes samtale med misbrugspsykolog, hvor der sker afdækning af de bagvedliggende udløsende faktorer for misbruget, samt en vurdering af psykologiske behandlingsbehov. Ved vurdering af behov for psykiatrisk udredning henvises der til udredning hos psykiater i KABS.
 • Afklaring af mulighed for deltagelse i gruppebehandling, herunder forsamtaler og eventuel opstart i gruppe i udredningsperioden
 • Stof-edukation i mindre gruppe eller individuelt: Som led i behandlingen tilbydes borgeren viden om stoffer, og den betydning som stofferne har på borgerens fysiske, psykiske og sociale forhold.
 • Mulighed for samarbejdsmøder/koordination med kommunens egne indsatser: Såfremt det vurderes nødvendigt for planlægningen af misbrugsbehandlingen kontaktes kommunen for afholdelse af samarbejdsmøde eller for iværksættelse af sociale tiltag, der er nødvendige for borgerens fremmøde i behandlingen.
 • Dokumentation til bopælskommune: Udarbejdelse og fremsendelse af dokumentation til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Udarbejdelse af behandlingsplan.

Udredningstaksten anvendes ikke for brugere på KASA


Link til denne takst

Hvidovre/Gentofte basis


Pris pr. dag
100 kr.

Målgruppe

Borgere med misbrug/afhængighed af opioider og et behov for basal social behandling. Borgerne har afgrænsede sociale problemstillinger, som kan afhjælpes ved en parallel kommunal indsats. Målgruppen omfatter både borgere i konventionel substitutionsbehandling som borgere i stabil heroinbehandling.

Målgruppen omfatter ikke borgere med omfattende socialt kaos som fx kombinationer af hjemløshed, adfærdsproblemer, alvorlig psykisk sygdom, kriminalitet m.v.


Antal ydelser pr. måned
2-4

Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan tilrettes i forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger: Misbrugsbehandlingen i KABS tilrettelægges individuelt målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med behandlingen. Eksempel herpå er Motivational interviewing.
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger, hvorved borgeren blandt andet gennem spejling kan få større indsigt i egne problematikker. En gruppedynamik kan medvirke til at skabe motivation og håb for den enkelte gruppedeltager i forhold til at opnå og fastholde formålet med behandlingen.
 • Cafe (Miljøterapi/forplejning): Miljøterapi er en behandlingsmetode, der søger at fremme mulighederne for borgerens udfoldelse af praktiske og sociale færdigheder. Dette ved at inddrage aktiviteter i behandlingsmiljøet med psykologiske eller pædagogiske begrundelser. Miljøterapi er endvidere en metode, som kan være egnet til borgere, der har behov for at udvikle færdigheder til at kunne begå sig i sociale kontekster uden for behandlingen. I cafetilbuddet er inkluderet forplejning, da der herigennem skabes bedre forudsætninger for udførelsen af behandlingen. Ofte er der tale om, at borgeren ikke selv har mulighed for at sørge for sufficient kost.
 • Opfølgning ved familiesocialrådgiver: Ved behov kan familiesocialrådgiver tilbyde samtale, hvor der skabes brobygning til kommunens familieafdeling. Endvidere kan borgeren tilbydes tematiserede samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for den samlede misbrugsbehandling.
 • NADA øre-akupunktur: En metode til lindring af abstinenser.
 • Stof-edukation: Som led i behandlingen tilbydes borgeren viden om stoffer, og den betydning som stofferne har på fysiske, psykiske og sociale forhold.
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
 • Afklaring af psykologbehov: Borgeren tilbydes samtale med behandler, hvor borgerens problemstillinger afdækkes med henblik på vurdering af, hvorvidt der er behov for et tematiseret samtaleforløb hos misbrugspsykolog i afdelingen.
 • ASI interview: Borgeren tilbydes en ASI-samtale, der er et semi-struktureret interview. ASI-interviewet kan bruges til at indsamle information om områder i borgerens liv, som kan være en hindring for, at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør af misbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af misbrugsbehandlingen.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes, orienteres kommunen med henblik på afklaring af fortsat indskrivning i behandlingen.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.

NADA øre-akupunktur: En metode til lindring af abstinenser.


Link til denne takst

Hvidovre/Gentofte udvidet


Pris pr. dag
200 kr.

Målgruppe

Borgere med behov for en udvidet behandlingsindsats og tæt opfølgning. Borgerne har komplekse problemstillinger af fysisk, psykisk og/eller social karakter og som oftest et problematisk misbrug af opioider og/eller andre rusmidler.

Målgruppen omfatter også borgere i heroinbehandling.


Antal ydelser pr. måned
5-8

Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan tilrettes i forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger: Misbrugsbehandlingen i KABS tilrettelægges individuelt målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med behandlingen. Eksempel herpå er Motivational interviewing
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger, hvorved borgeren blandt andet gennem spejling kan få større indsigt i egne problematikker. En gruppedynamik kan medvirke til at skabe motivation og håb for den enkelte gruppedeltager i forhold til at opnå og fastholde formålet med behandlingen.
 • Cafe (Miljøterapi/forplejning): Miljøterapi er en behandlingsmetode, der søger at fremme mulighederne for borgerens udfoldelse af praktiske og sociale færdigheder. Dette ved at inddrage aktiviteter i behandlingsmiljøet med psykologiske eller pædagogiske begrundelser. Miljøterapi er endvidere en metode, som kan være egnet til borgere, der har behov for at udvikle færdigheder til at kunne begå sig i sociale kontekster uden for behandlingen. I cafetilbuddet er inkluderet forplejning, da der herigennem skabes bedre forudsætninger for udførelsen af behandlingen. Ofte er der tale om, at borgeren ikke selv har mulighed for at sørge for sufficient kost.
 • Opfølgning ved familiesocialrådgiver: Ved behov kan familiesocialrådgiver tilbyde samtale, hvor der skabes brobygning til kommunens familieafdeling. Endvidere kan borgeren tilbydes tematiserede samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for den samlede misbrugsbehandling.
 • Stof-edukation: Som led i behandlingen tilbydes borgeren viden om stoffer, og den betydning som stofferne har på fysiske, psykiske og sociale forhold
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
 • Terapeutisk forløb: Tematiseret samtaleforløb hos psykolog eller uddannet terapeut. Formålet med samtalerne er at borgeren får mulighed for at få afhjulpet psykologiske problemstillinger, der er tæt forbundet med misbrugsproblematikken
 • ASI interview: Borgeren tilbydes en ASI-samtale, der er et semi-struktureret interview. ASI-interviewet kan bruges til at indsamle information om områder i borgerens liv, som kan være en hindring for, at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør af misbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af misbrugsbehandlingen.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes, orienteres kommunen med henblik på afklaring af fortsat indskrivning i behandlingen.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.
 • NADA øre-akupunktur: En effektiv metode til lindring af abstinenser.
 • Ledsagelse i særlige situationer: Borgerens funktionsniveau og eller adfærd kan nødvendiggøre følgeskab for at understøtte sufficient behandling eksempelvis til hospital, tandlæge, kommune, kriminalforsorg ect.

Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling: Ved borgerens ønske om misbrugsbehandling i eksternt regi, tilbydes et tematiseret samtaleforløb, hvor behandlingsbehovet afdækkes. Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling sker efter aftale med kommunen.


Link til denne takst

Hvidovre/Gentofte intensiv


Pris pr. dag
498 kr.

Målgruppe

Borgere med mange og komplekse problemer karakteriseret ved tungt misbrug af opioider og andre rusmidler. Såfremt borgerens adfærd er af voldsom og udadreagerende karakter, kan Det Udkørende Team (DUT) varetage behandlingen gennem fremskudt og opsøgende misbrugsbehandling. DUT kan også varetage behandlingen for borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne enten for en kortere eller længerevarende periode.

Den Intensive takst iværksættes også ved graviditet hvor der er behov for at følge borgeren tæt i samarbejde med bl.a. kommune og hospital. Ved behov for en specialiseret ambulant indsats, benyttes den intensive takst til at arbejde målrettet hen imod forandring, eksempelvis mod stoffrihed, arbejde og uddannelse.


Antal ydelser pr. måned
12-20

Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan tilrettes i forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger: Misbrugsbehandlingen i KABS tilrettelægges individuelt målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med behandlingen. Eksempel herpå er Motivational interviewing
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger, hvorved borgeren blandt andet gennem spejling kan få større indsigt i egne problematikker. En gruppedynamik kan medvirke til at skabe motivation og håb for den enkelte gruppedeltager i forhold til at opnå og fastholde formålet med behandlingen.
 • Cafe (Miljøterapi/forplejning): Miljøterapi er en behandlingsmetode, der søger at fremme mulighederne for borgerens udfoldelse af praktiske og sociale færdigheder. Dette ved at inddrage aktiviteter i behandlingsmiljøet med psykologiske eller pædagogiske begrundelser. Miljøterapi er endvidere en metode, som kan være egnet til borgere, der har behov for at udvikle færdigheder til at kunne begå sig i sociale kontekster uden for behandlingen. I cafetilbuddet er inkluderet forplejning, da der herigennem skabes bedre forudsætninger for udførelsen af behandlingen. Ofte er der tale om, at borgeren ikke selv har mulighed for at sørge for sufficient kost.
 • Opfølgning ved familiesocialrådgiver: Ved behov kan familiesocialrådgiver tilbyde samtale, hvor der skabes brobygning til kommunens familieafdeling. Endvidere kan borgeren tilbydes tematiserede samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for den samlede misbrugsbehandling.
 • NADA øre-akupunktur: En effektiv metode til lindring af abstinenser.
 • Stof-edukation: Som led behandlingen tilbydes borgeren viden om stoffer, og den betydning som stofferne har på fysiske, psykiske og sociale forhold
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
 • Terapeutisk forløb: Tematiseret samtaleforløb hos psykolog eller uddannet terapeut. Formålet med samtalerne er at borgeren får mulighed for at få afhjulpet psykologiske problemstillinger, der er tæt forbundet med misbrugsproblematikken
 • ASI interview: Borgeren tilbydes en ASI-samtale, der er et semi-struktureret interview. ASI-interviewet kan bruges til at indsamle information om områder i borgerens liv, som kan være en hindring for, at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør af misbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af misbrugsbehandlingen.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes, orienteres kommunen med henblik på afklaring af fortsat indskrivning i behandlingen.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.

Opsøgende og udgående misbrugsbehandling: Tilbydes til borgere med særligt intensivt behov for behandling, som af forskellige årsager profiterer af opsøgende eller udgående misbrugsbehandling.


Link til denne takst

Stjernevang basis


Pris pr. dag
293 kr.

Målgruppe

Borgere med lettere/moderat misbrug og symptomer på psykisk sygdom, som har behov for et integreret socialt og psykiatrisk behandlingstilbud.

Misbrugsstofferne er primært hash og centralstimulerende stoffer (ikke opioider). De psykiatriske lidelser spænder over bl.a. ADHD, personlighedsforstyrrelser og psykotiske tilstande. Den sociale situation er ikke præget af omfattende kaos, isolation eller drop out.

Borgere på Basis taksten er i stand til selv at møde i behandling, uden behov for anden påmindelse end en besked på dagen.


Antal ydelser pr. måned
4-8

Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan tilrettes i forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger: Misbrugsbehandlingen i KABS tilrettelægges individuelt målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med behandlingen. Eksempel herpå er Motivational interviewing.
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger, hvorved borgeren blandt andet gennem spejling kan få større indsigt i egne problematikker. En gruppedynamik kan medvirke til at skabe motivation og håb for den enkelte gruppedeltager i forhold til at opnå og fastholde formålet med behandlingen.
 • ASI interview: Borgeren tilbydes en ASI-samtale, der er et semi-struktureret interview. ASI-interviewet kan bruges til at indsamle information om områder i borgerens liv, som kan være en hindring for, at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør af misbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af misbrugsbehandlingen.
 • Stof-edukation: Som led i behandlingen tilbydes borgeren viden om stoffer, og den betydning som stofferne har på fysiske, psykiske og sociale forhold
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Opfølgning ved familiesocialrådgiver: Ved behov kan familiesocialrådgiver tilbyde samtale, hvor der skabes brobygning til kommunens familieafdeling. Endvidere kan borgeren tilbydes tematiserede samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for den samlede misbrugsbehandling.
 • Udredning ved læge har fokus på misbrugsrelateret somatisk sygdom og psykiatri. Misbrugskarriere og aktuel misbrugsprofil kortlægges mhp diagnostik og behandlingsplan. Fysisk og psykisk helbred undersøges med særlig henblik på forekomst af misbrugsrelaterede sygdomme samt evt. dobbelt diagnose, hvor der er mulighed for vurdering ved KABS´s interne speciallæger i voksen/børne- og ungdomspsykiatri. Ved behov for videre udredning og behandling af somatiske sygdomme henvises til praktiserende læge eller hospital. Der ydes abstinensbehandling ved behov samt lægelige ydelser beskrevet under taksterne om substitutionsbehandling (excl. selve substitutionsbehandlingen)
 • Sundhedssamtale ved sygeplejerske tager sigte på at screene brugerens behov for en målrettet sundhedspædagogisk indsats der kan forebygge livstilssygdomme og risikoadfærd samt stimulere egenomsorgen. Der foretages opfølgning på lægelig/medicinsk behandling, herunder evt. abstinensbehandling, og der tilbydes gratis prævention, henvisning til screening for kønssygdomme, gratis vaccinationsprogram, samt blodprøvescreening
 • Pårørende samarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren, inddrages i enkelte tematiserede samtaler, såfremt det vurderes relevant for den samlede misbrugsbehandling.
 • Terapeutisk forløb: Målet med forløbet er, at borgeren i højere grad udvikler psykologisk fleksibilitet og bevæger sig i retning af et meningsfuldt og vitalt liv. Der er i udgangspunktet tilbud om 10 psykologsamtaler i Stjernevang, efter forudgående forsamtale. Forløbet kan i særlige tilfælde forlænges, dersom det fagligt vurderes hensigtsmæssigt.
 • Netværksgruppe: Pårørende tilbydes deltagelse i gruppe, hvor der er mulighed for at tale med andre der også har stofmisbrug tæt inde på livet. Gennem oplæg og dialog tilbydes værktøjer til konfliktløsning, viden om stoffer, misbrugsbehandling, regler på området mm..
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes, orienteres kommunen med henblik på afklaring af fortsat indskrivning i behandlingen.
 • Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling: Ved borgerens ønske om misbrugsbehandling i eksternt regi, tilbydes et tematiseret samtaleforløb, hvor behandlingsbehovet afdækkes. Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling sker efter aftale med kommunen.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.

Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.


Link til denne takst

Stjernevang udvidet


Pris pr. dag
491 kr.

Målgruppe

Borgere med tungt misbrug og svære symptomer på psykisk sygdom, som har behov for et integreret socialt og psykiatrisk behandlingstilbud.

Misbrugsstofferne er primært hash og centralstimulerende stoffer (ikke opioider). De psykiatriske lidelser spænder over bl.a. ADHD, personlighedsforstyrrelser og psykotiske tilstande.

Den sociale situation er ofte præget af omfattende kaos, isolation eller drop out.

Målgruppen inkluderer også gravide samt personer, der er ophørt med et misbrug, men har behov for intensiv tilbagefaldsforebyggende behandling for at kunne fasthold stoffrihed.

Borgere på Udvidet takst har svært ved at møde stabilt i behandlingen og har behov for kontinuerlig telefonisk kontakt og/eller motiverende samtaler via sms/e-mail, for at kunne møde op til samtaler og/eller gruppebehandling.

Samtidig indeholder målgruppen borgere, hvor der er behov for tværsektoriel koordinering og samarbejde.

Målgruppen indeholder ligeledes borgere, der på problemsiden passer på Basis takst og hvor det vurderes at borgeren vil kunne forkorte sit behandlingsforløb betydeligt, ved en udvidet indsats.


Antal ydelser pr. måned
12-18

Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan tilrettes i forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger: Misbrugsbehandlingen i KABS tilrettelægges individuelt målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med behandlingen. Eksempel herpå er Motivational interviewing
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger, hvorved borgeren blandt andet gennem spejling kan få større indsigt i egne problematikker. En gruppedynamik kan medvirke til at skabe motivation og håb for den enkelte gruppedeltager i forhold til at opnå og fastholde formålet med behandlingen.
 • ASI interview: Borgeren tilbydes en ASI-samtale, der er et semi-struktureret interview. ASI-interviewet kan bruges til at indsamle information om områder i borgerens liv, som kan være en hindring for, at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør af misbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af misbrugsbehandlingen.
 • Stof-edukation: Som led i behandlingen tilbydes borgeren viden om stoffer, og den betydning som stofferne har på fysiske, psykiske og sociale forhold
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Opfølgning ved familiesocialrådgiver: Ved behov kan familiesocialrådgiver tilbyde samtale, hvor der skabes brobygning til kommunens familieafdeling. Endvidere kan borgeren tilbydes tematiserede samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for den samlede misbrugsbehandling.
 • Udredning ved læge har fokus på misbrugsrelateret somatisk sygdom og psykiatri. Misbrugskarriere og aktuel misbrugsprofil kortlægges mhp diagnostik og behandlingsplan. Fysisk og psykisk helbred undersøges med særlig henblik på forekomst af misbrugsrelaterede sygdomme samt evt. dobbelt diagnose, hvor der er mulighed for vurdering ved KABS´s interne speciallæger i voksen/børne- og ungdomspsykiatri. Ved behov for videre udredning og behandling af somatiske sygdomme henvises til praktiserende læge eller hospital. Der ydes abstinensbehandling ved behov samt lægelige ydelser beskrevet under taksterne om substitutionsbehandling (excl. selve substitutionsbehandlingen)
 • Sundhedssamtale ved sygeplejerske tager sigte på at screene brugerens behov for en målrettet sundhedspædagogisk indsats der kan forebygge livstilssygdomme og risikoadfærd samt stimulere egenomsorgen. Der foretages opfølgning på lægelig/medicinsk behandling, herunder evt. abstinensbehandling, og der tilbydes gratis prævention, henvisning til screening for kønssygdomme, gratis vaccinationsprogram, samt blodprøvescreening
 • Pårørende samarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren, inddrages i enkelte tematiserede samtaler, såfremt det vurderes relevant for borgerens misbrugsbehandling.
 • Terapeutisk forløb: Målet med forløbet er, at borgeren i højere grad udvikler psykologisk fleksibilitet og bevæger sig i retning af et meningsfuldt og vitalt liv. Der er i udgangspunktet tilbud om 10 psykologsamtaler i Stjernevang, efter forudgående forsamtale. Forløbet kan i særlige tilfælde forlænges, dersom det fagligt vurderes hensigtsmæssigt
 • Netværksgruppe: Pårørende tilbydes deltagelse i gruppe, hvor der er mulighed for at tale med andre der også har stomisbrug tæt inde på livet. Gennem oplæg og dialog tilbydes værktøjer til konfliktløsning, viden om stoffer, misbrugsbehandling, regler på området og meget andet.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes, orienteres kommunen med henblik på afklaring af fortsat indskrivning i behandlingen.
 • Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling: Ved borgerens ønske om misbrugsbehandling i eksternt regi, tilbydes et tematiseret samtaleforløb, hvor behandlingsbehovet afdækkes.

Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling sker efter aftale med kommunen.

 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.
 • Opsøgende /udgående misbrugsbehandling: Borgere med særligt intensivt behov for behandling som af forskellige årsager profiterer af opsøgende eller udgående misbrugsbehandling. Den opsøgende funktion har til formål at fastholde borgeren i behandling. Den udgående behandling omhandler primært borgere der på grund af deres somatiske og psykiske tilstand ikke er i stand til at komme i afdelingen. Ydelsen omfatter også de borgere hvis adfærd ikke kan rummes i almindelig behandlingsregi.
 • Individuelt tilrettelagte socialpædagogiske aktiviteter: Ydelsen dækker over både socialpædagogiske aktiviteter og kognitiv miljøterapi. Aktiviteterne understøtter den øvrige behandling på mange niveauer. Gennem de forskellige sociale aktiviteter tilbydes en handlingsorienteret ramme for styrkelsen af borgerens egne ressourcer så som krop, adfærd, socialt netværk, hygge, interesser og hobbies. Ved disse aktiviteter får borgeren mulighed for at styrke egne ressourcer gennem et fællesskab med andre i samme situation, lære at indgå i sociale relationer, uden der indgår alkohol eller stoffer og opnå færdigheder rettet imod at kunne fungere i egen bolig, i sociale sammenhænge og på arbejdsmarkedet

Ledsagelse i særlige situationer: Borgerens funktionsniveau og eller adfærd kan nødvendiggøre følgeskab for at understøtte sufficient behandling eksempelvis til hospital, tandlæge, kommune, kriminalforsorg ect.


Link til denne takst

City basis


Pris pr. dag
293 kr.

Målgruppe

Borgere med et misbrug af hash og/eller centralstimulerende stoffer, samt borgere, der er ophørt med et misbrug, men har behov for tilbagefaldsforebyggende behandling. Målgruppen inkluderer også borgere med en kombination af misbrug og psykisk lidelse, såfremt denne er velbehandlet eller af lettere karakter.


Antal ydelser pr. måned
4-8

Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan tilrettes i forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger: Misbrugsbehandlingen i KABS tilrettelægges individuelt målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med behandlingen. Eksempel herpå er Motivational interviewing.
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger, hvorved borgeren blandt andet gennem spejling kan få større indsigt i egne problematikker. En gruppedynamik kan medvirke til at skabe motivation og håb for den enkelte gruppedeltager i forhold til at opnå og fastholde formålet med behandlingen.
 • ASI interview: Borgeren tilbydes en ASI-samtale, der er et semi-struktureret interview. ASI-interviewet kan bruges til at indsamle information om områder i borgerens liv, som kan være en hindring for, at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør af misbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af misbrugsbehandlingen.
 • Stof-edukation: Som led i behandlingen tilbydes borgeren viden om stoffer, og den betydning som stofferne har på fysiske, psykiske og sociale forhold
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Opfølgning ved familiesocialrådgiver: Ved behov kan familiesocialrådgiver tilbyde samtale, hvor der skabes brobygning til kommunens familieafdeling. Endvidere kan borgeren tilbydes tematiserede samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for den samlede misbrugsbehandling.
 • Udredning ved læge har fokus på misbrugsrelateret somatisk sygdom og psykiatri. Misbrugskarriere og aktuel misbrugsprofil kortlægges mhp diagnostik og behandlingsplan. Fysisk og psykisk helbred undersøges med særlig henblik på forekomst af misbrugsrelaterede sygdomme samt evt. dobbelt diagnose, hvor der er mulighed for vurdering ved KABS´s interne speciallæger i voksen/børne- og ungdomspsykiatri. Ved behov for videre udredning og behandling af somatiske sygdomme henvises til praktiserende læge eller hospital. Der ydes abstinensbehandling ved behov samt lægelige ydelser beskrevet under taksterne om substitutionsbehandling (excl. selve substitutionsbehandlingen)
 • Sundhedssamtale ved sygeplejerske tager sigte på at screene brugerens behov for en målrettet sundhedspædagogisk indsats der kan forebygge livstilssygdomme og risikoadfærd samt stimulere egenomsorgen. Der foretages opfølgning på lægelig/medicinsk behandling, herunder evt. abstinensbehandling, og der tilbydes gratis prævention, henvisning til screening for kønssygdomme, gratis vaccinationsprogram, samt blodprøvescreening.
 • Pårørende samarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren, inddrages i enkelte tematiserede samtaler, såfremt det vurderes relevant for borgerens misbrugsbehandling.
 • Afklarende terapeutiske samtaler: Tilbud om enkelte samtaler med henblik på afklaring af, hvorvidt der er behov for terapeutisk samtaleforløb.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes, orienteres kommunen med henblik på afklaring af fortsat indskrivning i behandlingen.
 • Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling: Ved borgerens ønske om misbrugsbehandling i eksternt regi, tilbydes et tematiseret samtaleforløb, hvor behandlingsbehovet afdækkes. Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling sker efter aftale med kommunen.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.

NADA øre-akupunktur: En metode til lindring af abstinenser.


Link til denne takst

City udvidet


Pris pr. dag
495 kr.

Målgruppe

Borgere med et misbrug af hash og/eller centralstimulerende stoffer der har behov for et mere intensivt behandlingsforløb for at ophøre med deres misbrug og/eller er gravide. Endvidere kan der være tale om borgere, der er ophørt med et misbrug, men har behov for mere intensiv tilbagefaldsforebyggende behandling for at fastholde stoffrihed.


Antal ydelser pr. måned
10-18

Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan tilrettes i forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger: Misbrugsbehandlingen i KABS tilrettelægges individuelt målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med behandlingen. Eksempel herpå er Motivational interviewing
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger, hvorved borgeren blandt andet gennem spejling kan få større indsigt i egne problematikker. En gruppedynamik kan medvirke til at skabe motivation og håb for den enkelte gruppedeltager i forhold til at opnå og fastholde formålet med behandlingen.
 • ASI interview: Borgeren tilbydes en ASI-samtale, der er et semi-struktureret interview. ASI-interviewet kan bruges til at indsamle information om områder i borgerens liv, som kan være en hindring for, at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør af misbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af misbrugsbehandlingen.
 • Stof-edukation: Som led i behandlingen tilbydes borgeren viden om stoffer, og den betydning som stofferne har på fysiske, psykiske og sociale forhold
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Opfølgning ved familiesocialrådgiver: Ved behov kan familiesocialrådgiver tilbyde samtale, hvor der skabes brobygning til kommunens familieafdeling. Endvidere kan borgeren tilbydes tematiserede samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for den samlede misbrugsbehandling.
 • Udredning ved læge har fokus på misbrugsrelateret somatisk sygdom og psykiatri. Misbrugskarriere og aktuel misbrugsprofil kortlægges mhp diagnostik og behandlingsplan. Fysisk og psykisk helbred undersøges med særlig henblik på forekomst af misbrugsrelaterede sygdomme samt evt. dobbelt diagnose, hvor der er mulighed for vurdering ved KABS´s interne speciallæger i voksen/børne- og ungdomspsykiatri. Ved behov for videre udredning og behandling af somatiske sygdomme henvises til praktiserende læge eller hospital. Der ydes abstinensbehandling ved behov samt lægelige ydelser beskrevet under taksterne om substitutionsbehandling (excl. selve substitutionsbehandlingen)
 • Sundhedssamtale ved sygeplejerske tager sigte på at screene brugerens behov for en målrettet sundhedspædagogisk indsats der kan forebygge livstilssygdomme og risikoadfærd samt stimulere egenomsorgen. Der foretages opfølgning på lægelig/medicinsk behandling, herunder evt. abstinensbehandling, og der tilbydes gratis prævention, henvisning til screening for kønssygdomme, gratis vaccinationsprogram, samt blodprøvescreening.
 • Pårørende samarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren, inddrages i enkelte tematiserede samtaler, såfremt det vurderes relevant for borgerens misbrugsbehandling.
 • Terapeutiskforløb: Tematiseret samtaleforløb hos behandler omkring problematikker, der hindrer borgeren i at opnå formålet med behandlingen.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes, orienteres kommunen med henblik på afklaring af fortsat indskrivning i behandlingen.
 • Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling: Ved borgerens ønske om misbrugsbehandling i eksternt regi, tilbydes et tematiseret samtaleforløb, hvor behandlingsbehovet afdækkes.

Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling sker efter aftale med kommunen.

 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.
 • NADA øre-akupunktur: En metode til lindring af abstinenser.
 • Opsøgende/udgående misbrugsbehandling: Tilbud til borgere, som har behov for særlig tilrettelagt behandling af opsøgende eller udgående karakter.

Ledsagelse i særlige situationer: Borgerens funktionsniveau og eller adfærd kan nødvendiggøre følgeskab for at understøtte sufficient behandling eksempelvis til hospital, tandlæge, kommune, kriminalforsorg ect.


Link til denne takst

City intensiv


Pris pr. dag
582 kr.

Målgruppe

Borgere med et misbrug af hash og/eller centralstimulerende stoffer der har behov for et mere intensivt behandlingsforløb for at ophøre med deres misbrug og/eller er gravide. Endvidere kan der være tale om borgere, der er ophørt med et misbrug, men har behov for mere intensiv tilbagefaldsforebyggende behandling for at fastholde stoffrihed. Typisk vil der være tale om et kortere forløb der er koordineret i forhold til en mere langsigtet handleplan i forhold til uddannelse og/eller arbejdsmarked.


Antal ydelser pr. måned
19-24

Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan tilrettes i forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger: Misbrugsbehandlingen i KABS tilrettelægges individuelt målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med behandlingen. Eksempel herpå er Motivational interviewing
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger, hvorved borgeren blandt andet gennem spejling kan få større indsigt i egne problematikker. En gruppedynamik kan medvirke til at skabe motivation og håb for den enkelte gruppedeltager i forhold til at opnå og fastholde formålet med behandlingen.
 • ASI interview: Borgeren tilbydes en ASI-samtale, der er et semi-struktureret interview. ASI-interviewet kan bruges til at indsamle information om områder i borgerens liv, som kan være en hindring for, at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør af misbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af misbrugsbehandlingen.
 • Stof-edukation: Som led i behandlingen tilbydes borgeren viden om stoffer, og den betydning som stofferne har på fysiske, psykiske og sociale forhold
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet, hvor formålet er at styrke livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Opfølgning ved familiesocialrådgiver: Ved behov kan familiesocialrådgiver tilbyde samtale, hvor der skabes brobygning til kommunens familieafdeling. Endvidere kan borgeren tilbydes tematiserede samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for den samlede misbrugsbehandling.
 • Udredning ved læge har fokus på misbrugsrelateret somatisk sygdom og psykiatri. Misbrugskarriere og aktuel misbrugsprofil kortlægges mhp diagnostik og behandlingsplan. Fysisk og psykisk helbred undersøges med særlig henblik på forekomst af misbrugsrelaterede sygdomme samt evt. dobbelt diagnose, hvor der er mulighed for vurdering ved KABS´s interne speciallæger i voksen/børne- og ungdomspsykiatri. Ved behov for videre udredning og behandling af somatiske sygdomme henvises til praktiserende læge eller hospital. Der ydes abstinensbehandling ved behov samt lægelige ydelser beskrevet under taksterne om substitutionsbehandling (excl. selve substitutionsbehandlingen)
 • Sundhedssamtale ved sygeplejerske tager sigte på at screene brugerens behov for en målrettet sundhedspædagogisk indsats der kan forebygge livstilssygdomme og risikoadfærd samt stimulere egenomsorgen. Der foretages opfølgning på lægelig/medicinsk behandling, herunder evt. abstinensbehandling, og der tilbydes gratis prævention, henvisning til screening for kønssygdomme, gratis vaccinationsprogram, samt blodprøvescreening.
 • Pårørende samarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren, inddrages i enkelte tematiserede samtaler, såfremt det vurderes relevant for borgerens misbrugsbehandling.
 • Terapeutiske forløb: Tematiseret samtaleforløb hos behandler omkring problematikker, der hindrer borgeren i at opnå formålet med behandlingen.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes, orienteres kommunen med henblik på afklaring af fortsat indskrivning i behandlingen.
 • Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling: Ved borgerens ønske om misbrugsbehandling i eksternt regi, tilbydes et tematiseret samtaleforløb, hvor behandlingsbehovet afdækkes.

Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling sker efter aftale med kommunen.

 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.
 • NADA øre-akupunktur: En metode til lindring af abstinenser.
 • Opsøgende/udgående misbrugsbehandling: Tilbud til borgere, som har behov for særlig tilrettelagt behandling af opsøgende eller udgående karakter.

Ledsagelse i særlige situationer: Borgerens funktionsniveau og eller adfærd kan nødvendiggøre følgeskab for at understøtte sufficient behandling eksempelvis til hospital, tandlæge, kommune, kriminalforsorg ect.


Link til denne takst

City anonym


Pris pr. dag
71 kr.

Målgruppe

Borgere over 18 år med et ”lettere” misbrug af hash og/eller centralstimulerende stoffer. Behandlingen er målrettet de borgere der er karakteriseret ved ikke at have behandlingskrævende sociale problemstillinger udover misbruget.


Antal ydelser pr. måned
4-5

Pakkebeskrivelse

Pakken omfatter og kan bestå i følgende elementer:

 • Forsamtale og ASI-interview: Borgeren tilbydes forsamtale, hvor KABS gennem brug af blandt andet ASI-interview afklarer, hvorvidt borgeren tilhører målgruppen for anonym behandling, jfr. gældende regler på området. Såfremt borgeren ikke kan omfattes af disse bestemmelser tilbydes borgeren indskrivning i den konventionelle behandling
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter/gruppebehandling: Borgeren tilbydes et afgrænset forløb indeholdende enten individuelle samtaler eller gruppegruppeaktivitet, hvor der arbejdes med misbrugsproblematikken.


Link til denne takst

591

KASA


Pris pr. dag
591 kr.

Målgruppe

Specialambulatoriet KASA varetager integreret misbrugsbehandling for borgere med dobbeltdiagnose, det vil sige behandlingskrævende psykiatrisk lidelse og et samtidigt misbrug. KASAs optag omfatter borgere indenfor et bredt spektrum af psykiatriske diagnoser, bestående af depression, angst, ADHD samt personlighedsforstyrrelser og skizofreni mv. En stor del af borgerne modtager subtitutionsbehandling, og har ofte et sidemisbrug af benzodiazepiner, centralstimulerende stoffer og cannabis. Det er typisk borgere, som det offentlige hjælpesystem har vanskeligt ved at etablere og vedligeholde kontakt til. Målgruppen er kendetegnet ved en kaotisk livførelse samt multible problemstillinger, som vanskeliggør fremmøde og realisering af målet om stabilisering, reduktion og ophør af misbruget.  Fælles for borgerne er komplekse sociale, psykiske og fysiske problemstillinger, som påkræver en tværsektoriel, tværfaglig og koordineret indsats.


Antal ydelser pr. måned
13-22

Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Udredning og integration i afdelingens øvrige behandlingstilbud: Indskrivning og udredning varetages af afdelingens psykiater, psykolog og tværfagligt sammensatte personale, og har til hensigt at kortlægge borgerens problemforhold med henblik på fastsættelse af sufficient behandling og integration i de lokale behandlingstilbud.
 • Udredning ved læge har fokus på misbrug, somatik og psykiatri.

Misbrugskarriere og aktuel misbrugsprofil kortlægges mhp diagnostik og behandlingsplan. Fysisk og psykisk helbred undersøges med særlig henblik på dobbelt diagnose og misbrugsrelaterede sygdomme. Ved behov for videre udredning og behandling af somatiske sygdomme henvises til praktiserende læge eller hospital.

Vedr. øvrige ydelser inkl. substitutionsbehandling henvises til afsnittet om lægelig behandling.

 • Sundhedssamtale ved sygeplejerske tager sigte på at screene brugerens behov for en målrettet sundhedspædagogisk indsats der kan forebygge livstilssygdomme og risikoadfærd samt stimulere egenomsorgen.
 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan tilrettes i forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger: Misbrugsbehandlingen i KABS tilrettelægges individuelt målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med behandlingen. Eksempel herpå er Motivational interviewing.
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger, hvorved borgeren blandt andet gennem spejling kan få større indsigt i egne problematikker. En gruppedynamik kan medvirke til at skabe motivation og håb for den enkelte gruppedeltager i forhold til at opnå og fastholde formålet med behandlingen.
 • Opsøgende/udgående misbrugsbehandling: Tilbud til borgere, som har behov for særlig tilrettelagt behandling af opsøgende eller udgående karakter.
 • Ledsagelse i særlige situationer: Borgerens funktionsniveau og eller adfærd kan nødvendiggøre følgeskab for at understøtte sufficient behandling eksempelvis til hospital, tandlæge, kommune, kriminalforsorg ect.
 • Miljøterapeutisk tilrettelagt café: I KASAs cafe benyttes miljøet terapeutisk bevidst, hvor udvalgte aktiviteter understøtter borgeren i at opnå evne til at klare sig så selvstændigt som muligt. Den enkelte borger trænes i at indgå i et socialt fællesskab med de andre borgere og personale. Aktiviteterne kan eksempelvis dreje sig om planlægning, varetagelse af dagligdagsfunktioner og samtaler med andre som er nødvendige for at kunne fungere i en hverdag uden for KASA.
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet, hvor formålet er at styrke livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Opfølgning ved familiesocialrådgiver: Ved behov kan familiesocialrådgiver tilbyde samtale, hvor der skabes brobygning til kommunens familieafdeling. Endvidere kan borgeren tilbydes tematiserede samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for den samlede misbrugsbehandling.
 • Pårørende samarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren, inddrages i enkelte tematiserede samtaler, såfremt det vurderes relevant for borgerens misbrugsbehandling.
 • ASI interview: Borgeren tilbydes en ASI-samtale, der er et semi-struktureret interview. ASI-interviewet kan bruges til at indsamle information om områder i borgerens liv, som kan være en hindring for, at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør af misbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af misbrugsbehandlingen.
 • Stof-edukation: Som led behandlingen tilbydes borgeren viden om stoffer, og den betydning som stofferne har på fysiske, psykiske og sociale forhold
 • Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling: Ved borgerens ønske om misbrugsbehandling i eksternt regi, tilbydes et tematiseret samtaleforløb, hvor behandlingsbehovet afdækkes.

Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling sker efter aftale med kommunen.

 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks at kontakte borgeren. Såfremt dette ikke lykkes, orienteres kommunen med henblik på afklaring af fortsat indskrivning i behandlingen.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.

Terapeutisk forløb: Tematiseret samtaleforløb hos psykolog eller uddannet terapeut. Formålet med samtalerne er at borgeren får mulighed for at få afhjulpet psykologiske problemstillinger, der er tæt forbundet med misbrugsproblematikken.


Link til denne takst

Tilsyn og beredskab


Pris pr. dag
35 kr.

Målgruppe

Tilsyn og beredskab er ikke behandling i Servicelovens forstand. Ydelserne retter sig dels mod borgere, som i en kortere periode har afbrudt behandling i KABS (f.eks. p.g.a. fængsling)  og dels mod borgere som gennem en længerevarende periode har været i stabil substitutionsbehandling. Sidstnævnte målgruppe er typisk kendetegnet ved høj grad af stabilitet hvad angår bl.a. bolig, økonomi, netværk og sociale forhold.

Taksten omfatter en række services og støttefunktioner som f.eks.:

 • Tilsyn med behandling på eksterne behandlingstilbud
 • Rådgivning på botilbud
 • Rådgivning til personale på permanente botilbud
 • Beredskab og kontakt til borgere som afsoner, er indlagt på hospital eller er på ferie i mere end 2 uger

Tilsyn og beredskab til borgere uden sociale problemstillinger, som er behandlingskrævende i forhold til stofmisbrug


Antal ydelser pr. måned
Under 2

Pakkebeskrivelse

Tilbuddet fastsættes ud fra en individuel vurdering af hvilke ydelser der er relevante og kan bestå i følgende:

 • Telefonisk kontakt og opfølgning: Borgeren tilbydes telefonisk samtale med henblik på opfølgning på aktuel status – både socialt og sundhedsfagligt.
 • Individuel samtale
 • Koordinering med andet behandlingssted: Ved indskrivning på taksten koordination er der ofte tale om, at borgeren er indskrevet på hospital eller indsat i en af kriminalforsorgens institutioner. Der kan derfor være brug for koordination mellem KABS og den pågældende institution omkring den sociale- eller sundhedsfaglige indsats omkring borgeren.
 • Et besøg på andet behandlingssted: Ved behov for henvisning til andet behandlingssted, kan KABS tilbyde at følge borgeren til første samtale der

Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.


Link til denne takst

Efterbehandling


Pris pr. dag
130 kr.

Målgruppe

Borgere der er ophørt med misbrug af hash og/eller centralstimulerende stoffer, men har behov for tilbagefaldsforebyggende behandling for at fastholde stoffrihed. Tilbuddet er primært henvendt til borgere der har været stoffri i en længere periode. Derudover inkluderer målgruppen borgere, der af forskellige årsager ikke har mulighed for at indgå i et mere intensivt behandlingsforløb.


Antal ydelser pr. måned
2-4

Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan tilrettes i forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger: Misbrugsbehandlingen i KABS tilrettelægges individuelt målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med behandlingen. Eksempel herpå er Motivational interviewing
 • ASI interview: Borgeren tilbydes en ASI-samtale, der er et semi-struktureret interview. ASI-interviewet kan bruges til at indsamle information om områder i borgerens liv, som kan være en hindring for, at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør af misbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af misbrugsbehandlingen.
 • Stof-edukation: Som led behandlingen tilbydes borgeren viden om stoffer, og den betydning som stofferne har på fysiske, psykiske og sociale forhold
 • Opfølgning ved familiesocialrådgiver: Ved behov kan familiesocialrådgiver tilbyde samtale, hvor der skabes brobygning til kommunens familieafdeling. Endvidere kan borgeren tilbydes tematiserede samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for den samlede misbrugsbehandling.
 • Støttende indsats ved læge, psykiater eller sygeplejerske til borgere, der har behov for vejledning i sundhedsfremme eller støtte til at følge et igangværende eller planlagt behandlingsforløb i det øvrige sundhedsvæsen.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes, orienteres kommunen med henblik på afklaring af fortsat indskrivning i behandlingen.
 • Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling: Ved borgerens ønske om misbrugsbehandling i eksternt regi, tilbydes et tematiseret samtaleforløb, hvor behandlingsbehovet afdækkes. Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling sker efter aftale med kommunen.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.

NADA øre-akupunktur: En metode til lindring af abstinenser.


Link til denne takst

Substitutionsbehandling ved intern social behandling


Pris pr. dag
108 kr.

Målgruppe

Borgere med opioidafhængighed, som typisk modtager substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin, men ikke heroin.

Målgruppen modtager den sociale behandling for stofmisbrug i KABS.


Antal ydelser pr. måned
Rutinemæssig opfølgning ca. hver 6. måned

Pakkebeskrivelse
 • Misbrug: Udredning, diagnostik og behandling af misbruget, inklusive diagnostiske urinprøver, substitutionsmedicin samt anden form for abstinensbehandling fx ved misbrug af alkohol eller benzodiazepiner. Medicinering sker på afdelingerne i Gentofte, Hvidovre og KASA eller via apotek. Ved adfærdsmæssige problemer kan der evt. etableres en midlertidig udlevering via Falcks metadonbus på Frederiksberg.
 • Psykiatri: Den indledende udredning af evt. psykisk sygdom sker via afdelingslægen, som kan viderehenvise til speciallægeundersøgelse hos KABS´ interne psykiater. Psykiateren har ansvaret for diagnostik og psykofarmakologisk behandling, der herefter videreføres af afdelingslægen. KABS afholder medicinudgiften, indtil der er opnået begyndende effekt af behandlingen (sædvanligvis de første 4 uger), herefter skal brugeren selv betale for medicinen.
 • Somatik: Der er et særligt fokus på misbrugsrelaterede sygdomme som hiv og hepatitis, og KABS har for nylig indgået en samarbejdsaftale med infektionsmedicinsk afdeling om borgernær udredning og behandling af kronisk hepatitis C, som forekommer hyppigt blandt stofbrugere. Ved tegn til øvrige somatiske sygdomme henvises til praktiserende læge eller relevant hospitalsafdeling. Hvis brugeren har en manglende eller belastet kontakt til det primære sundhedsvæsen kan KABS læger i begrænset omfang tilbyde diagnostik og behandling af fx akutte infektioner KABS´s læger kan også jf aftale med sygesikringen i Region Hovedstaden rekvirere undersøgelser af blodprøver, røntgenundersøgelse, mikrobiologisk diagnostik samt henvise til speciallæge.
 • Forebyggelse: Alle brugere får årligt tilbud om undersøgelse for hiv og hepatitis, samt ved behov tilbud om vaccination mod hepatitis A og B. Der er endvidere tilbud om rene sprøjter og kanyler (dels i afdelingen, dels via en række apoteker i Københavns omegn). Endelig er der tilbud om gratis prævention i form af præservativer, P-piller, P-sprøjter eller P-stave.


Link til denne takst

Substitutionsbehandling ved ekstern social behandling


Pris pr. dag
139 kr.

Målgruppe

Borgere med opioidafhængighed, som typisk modtager substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin, men ikke heroin.

Målgruppen modtager den sociale behandling for stofmisbrug under for KABS´s regi.


Antal ydelser pr. måned
Rutinemæssig opfølgning ca. hver 6. måned

Pakkebeskrivelse
 • Misbrug: Udredning, diagnostik og behandling af misbruget, inklusive diagnostiske urinprøver, substitutionsmedicin samt anden form for abstinensbehandling fx ved misbrug af alkohol eller benzodiazepiner. Medicinering sker på afdelingerne i Gentofte, Hvidovre og KASA eller via apotek. Ved adfærdsmæssige problemer kan der evt. etableres en midlertidig udlevering via Falcks metadonbus på Frederiksberg.
 • Psykiatri: Den indledende udredning af evt. psykisk sygdom sker via afdelingslægen, som kan viderehenvise til speciallægeundersøgelse hos KABS´s interne psykiater. Psykiateren har ansvaret for diagnostik og psykofarmakologisk behandling, der herefter videreføres af afdelingslægen. KABS afholder medicinudgiften, indtil der er opnået begyndende effekt af behandlingen (sædvanligvis de første 4 uger), herefter skal brugeren selv betale for medicinen.
 • Somatik: Der er et særligt fokus på misbrugsrelaterede sygdomme som hiv og hepatitis, og KABS har for nylig indgået en samarbejdsaftale med infektionsmedicinsk afdeling om borgernær udredning og behandling af kronisk hepatitis C, som forekommer hyppigt blandt stofbrugere.Ved tegn til øvrige somatiske sygdomme henvises til praktiserende læge eller relevant hospitalsafdeling. Hvis brugeren har en manglende eller belastet kontakt til det primære sundhedsvæsen kan KABS læger i begrænset omfang tilbyde diagnostik og behandling af fx akutte infektioner KABS´s læger kan også jf aftale med sygesikringen i Region Hovedstaden rekvirere undersøgelser af blodprøver, røntgenundersøgelse, mikrobiologisk diagnostik samt henvise til speciallæge.
 • Forebyggelse: Alle brugere får årligt tilbud om undersøgelse for hiv og hepatitis, samt ved behov tilbud om vaccination mod hepatitis A og B. Der er endvidere tilbud om rene sprøjter og kanyler (dels i afdelingen, dels via en række apoteker i Københavns omegn). Endelig er der tilbud om gratis prævention i form af præservativer, P-piller, P-sprøjter eller P-stave.
 • Koordination med den sociale behandling for stofmisbrug

Består i socialmedicinsk samarbejde med andre kommuner eller behandlingscentre, som varetager den sociale behandling for stofmisbrug. Ydelserne vedrører koordination og afstemning af de parallelle behandlingsindsatser, således at den sociale og den lægelige behandling understøtter hinanden.


Link til denne takstEkstra ydelser

Pris (kr.)
600 kr. pr. time

Socialrådgivning


Pris
600 kr. pr. time

Beskrivelse

Råd og vejledning, udredning og sagsfremstilling i relation til sociale indsatser ud over SEL § 101


Link til denne takst

600 kr. pr. time

Støtte– kontaktperson


Pris
600 kr. pr. time

Beskrivelse

SKP-indsatser i borgerens nærmiljø, ledsageordning m.v. efter konkret aftale.


Link til denne takst

8.000 kr. pr. forløb

Specialpsykologisk undersøgelse


Pris
8.000 kr. pr. forløb

Beskrivelse

Psykologisk testning med henblik på at kvalificere den kommunale rehabiliteringsplan eller for at afklare differentialdiagnostiske overvejelser i forbindelse med en psykiatrisk udredning


Link til denne takst

325 kr. pr. forløb

Opfølgning efter endt behandling


Pris
325 kr. pr. forløb

Beskrivelse

Udførelse af den lovpligtige opfølgning (en og seks mdr. efter afsluttet behandling).
Målgruppen omfatter:

 • borgere, der har afsluttet et behandlingsforløb som færdigbehandlet
 • borgere, der er udskrevet til andet tilbud
 • borgere, der er udskrevet til hospital
 • borgere, der er færdigbehandlet med anden udskrivningsårsag

Kommunen modtager konklusion på opfølgningen.


Link til denne takst
Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn