Takstkatalog 2020

Hos KABS har vi et omfattende takstkatalog, som danner grundlag for de ydelser, der tilbydes på de forskellige afdelinger. I takstkataloget kan du se de mange ydelser, som borgeren har mulighed for at modtage som en del af sin misbrugsbehandling. Takstkataloget omfatter både takster for behandling af problemer med stoffer og alkohol.

Social og lægelig udredning
609 kr.
Pris pr. dag
609 kr.
Målgruppe

Alle borgere som indskrives til social behandling for stofmisbrug efter
Servicelovens § 101 og/eller Sundhedslovens § 142, herunder personer der
er ophørt med misbruget, men har brug for tilbagefaldsforebyggende
behandling.
Såfremt en borger har været i behandling i KABS indenfor de sidste 24
måneder vil udredningsperioden være 2 uger. Ellers vil perioden være 4
uger.

Antal ydelser pr. uge
2-5
Pakkebeskrivelse

Udredning omfatter:

 • Kortlægning af borgerens samlede sociale problemer: Ofte har borgere, der indskrives i misbrugsbehandling, sociale problemer ud over misbruget. KABS yder socialfaglig bistand i løsningen af disse i samarbejde med bopælskommune eller henviser til relevant aktør.
 • Introduktion til behandlingsformer og – muligheder: Tilbydes enten i individuel samtale med borgeren eller i gruppeaktivitet med andre indskrevne borgere. Formålet er at borgeren, gennem viden om muligheder i behandlingen, får mulighed for at være aktiv deltagende i planlægningen af sin behandling i KABS.
 • Informationer om det videre forløb samt rettigheder: Vejledning om samarbejde med bopælskommune, egen læge, samt rettigheder i misbrugsbehandlingen, herunder reglerne om fritvalgsordning, klagemuligheder og lignende.
 • Indhentelse af oplysninger til Sundhedsstyrelsen samt relevante samtykker til kommunikation med kommunen og andre samarbejdspartnere: Jfr. lovkrav videregives relevante data om borgerens sociale forhold og misbrugsanamnese til Sundhedsstyrelsens misbrugsdatabase. Desuden indhentes samtykker til brug for kommunikation med kommune og andre relevante samarbejdspartnere.
 • Udredning ved læge har fokus på misbrug, somatik og psykiatri.
 • Misbrugskarriere og aktuel misbrugsprofil kortlægges mhp diagnostik og evt. behandlingsplan. Fysisk og psykisk helbred undersøges med særlig henblik på forekomst af misbrugsrelaterede sygdomme samt evt. dobbelt diagnose, hvor der er mulighed for vurdering ved KABS´s interne speciallæger i voksen/børne- og ungdomspsykiatri. Ved behov for videre udredning og behandling af somatiske sygdomme henvises til praktiserende læge eller hospital. Endvidere tilbydes relevant abstinensbehandling ved behov.
 • Sundhedssamtale ved sygeplejerske tager sigte på at screene brugerens behov for en målrettet sundhedspædagogisk indsats der kan forebygge livstilssygdomme og risikoadfærd samt stimulere egenomsorgen. Der tilbydes opfølgning på lægelig/medicinsk behandling samt ved behov opfølgning på abstinensbehandling.
 • Motiverende samtale samt afklaring af ønsker og mål i forhold til misbrugsbehandling: Borgeren støttes i at definere sine behov for misbrugsbehandling.
 • ASI-interview: Borgeren tilbydes en samtale, hvor der udføres et semi-struktureret interview. ASI-interviewet kan bruges til at indsamle information om områder i borgerens liv, som er en hindring for, at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør af misbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af misbrugsbehandlingen.
 • Samtale med socialrådgiver om børn: Tilbud til borgere med kontakt til børn under 18 år. Det gælder egne biologiske børn og partners børn uanset hvor de bor. Samtalen skal medvirke til at danne et samlet indtryk af familiens eventuelle behov for supplerende støtte. Kommunen vil efterfølgende blive orienteret herom i et notat. Desuden vil det i samråd med borgeren blive vurderet, hvorvidt borgeren, som led i den samlede behandling, har behov for et tematiseret samtaleforløb hos familiesocialrådgiver i KABS.
 • Psykologisk screening samt vurdering af behov for psykologisk behandling: Borgeren tilbydes samtale med misbrugspsykolog, hvor der sker afdækning af de bagvedliggende udløsende faktorer for misbruget, samt en vurdering af psykologiske behandlingsbehov. Ved vurdering af behov for psykiatrisk udredning henvises der til udredning hos psykiater i KABS.
 • Afklaring af mulighed for deltagelse i gruppebehandling, herunder forsamtaler og eventuel opstart i gruppe i udredningsperioden
 • Stof-edukation i mindre gruppe eller individuelt: Som led i behandlingen tilbydes borgeren viden om stoffer, og den betydning som stofferne har på borgerens fysiske, psykiske og sociale forhold.
 • Mulighed for samarbejdsmøder/koordination med kommunens egne indsatser: Såfremt det vurderes nødvendigt for planlægningen af misbrugsbehandlingen kontaktes kommunen for afholdelse af samarbejdsmøde eller for iværksættelse af sociale tiltag, der er nødvendige for borgerens fremmøde i behandlingen.
 • Dokumentation til bopælskommune: Udarbejdelse og fremsendelse af dokumentation til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Udarbejdelse af behandlingsplan.

Udredningstaksten anvendes ikke for brugere på KASA

Hvidovre/Gentofte basis
107 kr.
Pris pr. dag
107 kr.
Målgruppe

Borgere med misbrug/afhængighed af opioider og et behov for basal social
behandling. Borgerne har afgrænsede sociale problemstillinger, som kan
afhjælpes ved en parallel kommunal indsats. Målgruppen omfatter både
borgere i konventionel substitutionsbehandling som borgere i stabil
heroinbehandling.
Målgruppen omfatter ikke borgere med omfattende socialt kaos som fx
kombinationer af hjemløshed, adfærdsproblemer, alvorlig psykisk sygdom,
kriminalitet m.v.

Antal ydelser pr. måned
2-4
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i
samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående
ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og
  som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren
  samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan tilrettes i
  forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og
  motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger:
  Misbrugsbehandlingen i KABS tilrettelægges individuelt målrettet
  borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og eller
  tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med
  behandlingen. Eksempel herpå er Motivational interviewing.
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får
  borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger,
  hvorved borgeren blandt andet gennem spejling kan få større indsigt i
  egne problematikker. En gruppedynamik kan medvirke til at skabe
  motivation og håb for den enkelte gruppedeltager i forhold til at opnå
  og fastholde formålet med behandlingen
 • Cafe (Miljøterapi/forplejning): Miljøterapi er en behandlingsmetode,
  der søger at fremme mulighederne for borgerens udfoldelse af
  praktiske og sociale færdigheder. Dette ved at inddrage aktiviteter i
  behandlingsmiljøet med psykologiske eller pædagogiske begrundelser.
  Miljøterapi er endvidere en metode, som kan være egnet til borgere,
  der har behov for at udvikle færdigheder til at kunne begå sig i sociale
  kontekster uden for behandlingen. I cafetilbuddet er inkluderet
  forplejning, da der herigennem skabes bedre forudsætninger for
  udførelsen af behandlingen. Ofte er der tale om, at borgeren ikke selv
  har mulighed for at sørge for sufficient kost.
 • Opfølgning ved familiesocialrådgiver: Ved behov kan
  familiesocialrådgiver tilbyde samtale, hvor der skabes brobygning til
  kommunens familieafdeling. Endvidere kan borgeren tilbydes
  tematiserede samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for den
  samlede misbrugsbehandling.
 • Stof-edukation: Som led i behandlingen tilbydes borgeren viden om
  stoffer, og den betydning som stofferne har på fysiske, psykiske og
  sociale forhold.
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke
  livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens
  samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i
  tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
 • Afklaring af psykologbehov: Borgeren tilbydes samtale med behandler,
  hvor borgerens problemstillinger afdækkes med henblik på vurdering
  af, hvorvidt der er behov for et tematiseret samtaleforløb hos
  misbrugspsykolog i afdelingen.
 • ASI interview: Borgeren tilbydes en ASI-samtale, der er et semistruktureret
  interview. ASI-interviewet kan bruges til at indsamle
  information om områder i borgerens liv, som kan være en hindring for,
  at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør af
  misbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af
  misbrugsbehandlingen.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS
  straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes, orienteres
  kommunen med henblik på afklaring af fortsat indskrivning i
  behandlingen.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og
  fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til
  bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden
  statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.
 • NADA øre-akupunktur: En metode til lindring af abstinenser.
Hvidovre/Gentofte udvidet
208 kr.
Pris pr. dag
208 kr.
Målgruppe

Borgere med behov for en udvidet behandlingsindsats og tæt opfølgning.
Borgerne har komplekse problemstillinger af fysisk, psykisk og/eller social
karakter og som oftest et problematisk misbrug af opioider og/eller andre
rusmidler. Den udvidede indsats kan være kortvarig ved en forbigående
kritisk situation, eller længerevarende hvis tilstanden er mere
permanent.
Målgruppen omfatter også borgere i heroinbehandling.

Antal ydelser pr. måned
5-8
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i
samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående
ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og
  som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren
  samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan tilrettes i
  forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og
  motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger:
  Misbrugsbehandlingen i KABS tilrettelægges individuelt målrettet
  borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og eller
  tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med
  behandlingen. Eksempel herpå er Motivational interviewing
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får
  borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger,
  hvorved borgeren blandt andet gennem spejling kan få større indsigt i
  egne problematikker. En gruppedynamik kan medvirke til at skabe
  motivation og håb for den enkelte gruppedeltager i forhold til at opnå
  og fastholde formålet med behandlingen.
 • Cafe (Miljøterapi/forplejning): Miljøterapi er en behandlingsmetode,
  der søger at fremme mulighederne for borgerens udfoldelse af
  praktiske og sociale færdigheder. Dette ved at inddrage aktiviteter i
  behandlingsmiljøet med psykologiske eller pædagogiske begrundelser.
  Miljøterapi er endvidere en metode, som kan være egnet til borgere,
  der har behov for at udvikle færdigheder til at kunne begå sig i sociale
  kontekster uden for behandlingen. I cafetilbuddet er inkluderet
  forplejning, da der herigennem skabes bedre forudsætninger for
  udførelsen af behandlingen. Ofte er der tale om, at borgeren ikke selv
  har mulighed for at sørge for sufficient kost.
 • Opfølgning ved familiesocialrådgiver: Ved behov kan
  familiesocialrådgiver tilbyde samtale, hvor der skabes brobygning til
  kommunens familieafdeling. Endvidere kan borgeren tilbydes
  tematiserede samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for den
  samlede misbrugsbehandling.
 • Stof-edukation: Som led i behandlingen tilbydes borgeren viden om
  stoffer, og den betydning som stofferne har på fysiske, psykiske og
  sociale forhold.
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke
  livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens
  samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i
  tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
 • Terapeutisk forløb: Tematiseret samtaleforløb hos psykolog eller
  uddannet terapeut. Formålet med samtalerne er at borgeren får
  mulighed for at få afhjulpet psykologiske problemstillinger, der er tæt
  forbundet med misbrugsproblematikken.
 • ASI interview: Borgeren tilbydes en ASI-samtale, der er et semistruktureret
  interview. ASI-interviewet kan bruges til at indsamle
  information om områder i borgerens liv, som kan være en hindring for,
  at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør af
  misbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af
  misbrugsbehandlingen.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS
  straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes, orienteres
  kommunen med henblik på afklaring af fortsat indskrivning i
  behandlingen.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og
  fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til
  bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden
  statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.
 • Ledsagelse i særlige situationer: Borgerens funktionsniveau og eller
  adfærd kan nødvendiggøre følgeskab for at understøtte sufficient
  behandling eksempelvis til hospital, tandlæge, kommune,
  kriminalforsorg ect.
 • Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling: Ved borgerens
  ønske om misbrugsbehandling i eksternt regi, tilbydes et tematiseret
  samtaleforløb, hvor behandlingsbehovet afdækkes. Forberedelse til
  ekstern dag – og døgnbehandling sker efter aftale med kommunen.
Hvidovre/Gentofte intensiv
505 kr.
Pris pr. dag
505 kr.
Målgruppe

Borgere med mange og komplekse problemer karakteriseret ved tungt
misbrug af opioider og andre rusmidler. Såfremt borgerens adfærd er af
voldsom og udadreagerende karakter, kan Det Udkørende Team (DUT)
varetage behandlingen gennem fremskudt og opsøgende
misbrugsbehandling. DUT kan også varetage behandlingen for borgere med
betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne enten for en kortere
eller længerevarende periode.
Den Intensive takst iværksættes også ved graviditet hvor der er behov for
at følge borgeren tæt i samarbejde med bl.a. kommune og hospital. Ved
behov for en specialiseret ambulant indsats, benyttes den intensive takst til
at arbejde målrettet hen imod forandring, eksempelvis mod stoffrihed,
arbejde og uddannelse.

Antal ydelser pr. måned
12-20
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i
samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående
ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og
  som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren
  samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan tilrettes i
  forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og
  motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger:
  Misbrugsbehandlingen i KABS tilrettelægges individuelt målrettet borgerens behov.
  I de individuelle samtaler anvendes metoder og eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen
  af formålet med behandlingen. Eksempel herpå er Motivational interviewing.
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får
  borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger,
  hvorved borgeren blandt andet gennem spejling kan få større indsigt i
  egne problematikker. En gruppedynamik kan medvirke til at skabe
  motivation og håb for den enkelte gruppedeltager i forhold til at opnå
  og fastholde formålet med behandlingen.
 • Cafe (Miljøterapi/forplejning): Miljøterapi er en behandlingsmetode,
  der søger at fremme mulighederne for borgerens udfoldelse af
  praktiske og sociale færdigheder. Dette ved at inddrage aktiviteter i
  behandlingsmiljøet med psykologiske eller pædagogiske begrundelser.
  Miljøterapi er endvidere en metode, som kan være egnet til borgere,
  der har behov for at udvikle færdigheder til at kunne begå sig i sociale
  kontekster uden for behandlingen. I cafetilbuddet er inkluderet
  forplejning, da der herigennem skabes bedre forudsætninger for
  udførelsen af behandlingen. Ofte er der tale om, at borgeren ikke selv
  har mulighed for at sørge for sufficient kost.
 • Opfølgning ved familiesocialrådgiver: Ved behov kan
  familiesocialrådgiver tilbyde samtale, hvor der skabes brobygning til
  kommunens familieafdeling. Endvidere kan borgeren tilbydes
  tematiserede samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for den
  samlede misbrugsbehandling.
 • Stof-edukation: Som led behandlingen tilbydes borgeren viden om
  stoffer, og den betydning som stofferne har på fysiske, psykiske og
  sociale forhold
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke
  livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens
  samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i
  tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
 • Terapeutisk forløb: Tematiseret samtaleforløb hos psykolog eller
  uddannet terapeut. Formålet med samtalerne er at borgeren får
  mulighed for at få afhjulpet psykologiske problemstillinger, der er tæt
  forbundet med misbrugsproblematikken.
 • ASI interview: Borgeren tilbydes en ASI-samtale, der er et semistruktureret
  interview. ASI-interviewet kan bruges til at indsamle
  information om områder i borgerens liv, som kan være en hindring for,
  at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør af
  misbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af
  misbrugsbehandlingen.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS
  straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes, orienteres
  kommunen med henblik på afklaring af fortsat indskrivning i
  behandlingen.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og
  fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til
  bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden
  statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.
 • Opsøgende og udgående misbrugsbehandling: Tilbydes til borgere
  med særligt intensivt behov for behandling, som af forskellige årsager
  profiterer af opsøgende eller udgående misbrugsbehandling.
Stjernevang basis
308 kr.
Pris pr. dag
308 kr.
Målgruppe

Borgere med lettere/moderat misbrug og symptomer på psykisk sygdom,
som har behov for et integreret socialt og psykiatrisk behandlingstilbud.
Misbrugsstofferne er primært hash og centralstimulerende stoffer (ikke
opioider). De psykiatriske lidelser spænder over bl.a. ADHD,
personlighedsforstyrrelser og psykotiske tilstande. Den sociale situation er
ikke præget af omfattende kaos, isolation eller drop out.
Borgere på Basis taksten er i stand til selv at møde i behandling, uden
behov for anden påmindelse end en besked på dagen.

Antal ydelser pr. måned
4-8
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i
samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående
ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og
  som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren
  samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan tilrettes i
  forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og
  motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger:
  Misbrugsbehandlingen i KABS tilrettelægges individuelt målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med behandlingen. Eksempel herpå er Motivational interviewing.
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får
  borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger,
  hvorved borgeren blandt andet gennem spejling kan få større indsigt i
  egne problematikker. En gruppedynamik kan medvirke til at skabe
  motivation og håb for den enkelte gruppedeltager i forhold til at opnå
  og fastholde formålet med behandlingen.
 • ASI interview: Borgeren tilbydes en ASI-samtale, der er et semistruktureret
  interview. ASI-interviewet kan bruges til at indsamle
  information om områder i borgerens liv, som kan være en hindring for,
  at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør af
  misbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af
  misbrugsbehandlingen.
 • Stof-edukation: Som led i behandlingen tilbydes borgeren viden
  om stoffer, og den betydning som stofferne har på fysiske, psykiske
  og sociale forhold
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke
  livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Opfølgning ved familiesocialrådgiver: Ved behov kan
  familiesocialrådgiver tilbyde samtale, hvor der skabes brobygning
  til kommunens familieafdeling. Endvidere kan borgeren tilbydes
  tematiserede samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for den
  samlede misbrugsbehandling
 • Udredning ved læge har fokus på misbrugsrelateret somatisk
  sygdom og psykiatri. Misbrugskarriere og aktuel misbrugsprofil
  kortlægges mhp diagnostik og behandlingsplan. Fysisk og psykisk
  helbred undersøges med særlig henblik på forekomst af
  misbrugsrelaterede sygdomme samt evt. dobbelt diagnose, hvor
  der er mulighed for vurdering ved KABS´s interne speciallæger i
  voksen/børne- og ungdomspsykiatri. Ved behov for videre
  udredning og behandling af somatiske sygdomme henvises til
  praktiserende læge eller hospital. Der ydes abstinensbehandling
  ved behov samt lægelige ydelser beskrevet under taksterne om
  substitutionsbehandling (excl. selve substitutionsbehandlingen)
 • Sundhedssamtale ved sygeplejerske tager sigte på at screene
  brugerens behov for en målrettet sundhedspædagogisk indsats der
  kan forebygge livstilssygdomme og risikoadfærd samt stimulere
  egenomsorgen. Der foretages opfølgning på lægelig/medicinsk
  behandling, herunder evt. abstinensbehandling, og der tilbydes
  gratis prævention, henvisning til screening for kønssygdomme,
  gratis vaccinationsprogram, samt blodprøvescreening.
 • Pårørende samarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren,
  inddrages i enkelte tematiserede samtaler, såfremt det vurderes
  relevant for den samlede misbrugsbehandling.
 • Terapeutisk forløb: Målet med forløbet er, at borgeren i højere
  grad udvikler psykologisk fleksibilitet og bevæger sig i retning af et
  meningsfuldt og vitalt liv. Der er i udgangspunktet tilbud om 10
  psykologsamtaler i Stjernevang, efter forudgående forsamtale.
  Forløbet kan i særlige tilfælde forlænges, dersom det fagligt
  vurderes hensigtsmæssigt
 • Netværksgruppe: Pårørende tilbydes deltagelse i gruppe, hvor der
  er mulighed for at tale med andre der også har stofmisbrug tæt
  inde på livet. Gennem oplæg og dialog tilbydes værktøjer til
  konfliktløsning, viden om stoffer, misbrugsbehandling, regler på
  området mm.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger
  KABS straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes,
  orienteres kommunen med henblik på afklaring af fortsat
  indskrivning i behandlingen.
 • Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling: Ved borgerens
  ønske om misbrugsbehandling i eksternt regi, tilbydes et
  tematiseret samtaleforløb, hvor behandlingsbehovet afdækkes.
  Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling sker efter aftale
  med kommunen.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens
  samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i
  tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes
  og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i
  forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes
  desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.
Stjernevang udvidet
515 kr.
Pris pr. dag
515 kr.
Målgruppe

Borgere med tungt misbrug og svære symptomer på psykisk sygdom, som
har behov for et integreret socialt og psykiatrisk behandlingstilbud.
Misbrugsstofferne er primært hash og centralstimulerende stoffer (ikke
opioider). De psykiatriske lidelser spænder over bl.a. ADHD,
personlighedsforstyrrelser og psykotiske tilstande.
Den sociale situation er ofte præget af omfattende kaos, isolation eller
drop out.
Målgruppen inkluderer også gravide samt personer, der er ophørt med et
misbrug, men har behov for intensiv tilbagefaldsforebyggende behandling
for at kunne fasthold stoffrihed.
Borgere på Udvidet takst har svært ved at møde stabilt i behandlingen og
har behov for kontinuerlig telefonisk kontakt og/eller motiverende
samtaler via sms/e-mail, for at kunne møde op til samtaler og/eller
gruppebehandling.
Samtidig indeholder målgruppen borgere, hvor der er behov for
tværsektoriel koordinering og samarbejde.
Målgruppen indeholder ligeledes borgere, der på problemsiden passer på
Basis takst og hvor det vurderes at borgeren vil kunne forkorte sit
behandlingsforløb betydeligt, ved en udvidet indsats.

Antal ydelser pr. måned
12-18
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i
samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående
ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og
  som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren
  samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan tilrettes i
  forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og
  motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger:
  Misbrugsbehandlingen i KABS tilrettelægges individuelt målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med behandlingen. Eksempel herpå er Motivational interviewing.
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får
  borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger,
  hvorved borgeren blandt andet gennem spejling kan få større indsigt i
  egne problematikker. En gruppedynamik kan medvirke til at skabe
  motivation og håb for den enkelte gruppedeltager i forhold til at opnå
  og fastholde formålet med behandlingen.
 • ASI interview: Borgeren tilbydes en ASI-samtale, der er et semistruktureret
  interview. ASI-interviewet kan bruges til at indsamle
  information om områder i borgerens liv, som kan være en hindring for,
  at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør af
  misbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af
  misbrugsbehandlingen.
 • Stof-edukation: Som led i behandlingen tilbydes borgeren viden
  om stoffer, og den betydning som stofferne har på fysiske, psykiske
  og sociale forhold
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke
  livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Opfølgning ved familiesocialrådgiver: Ved behov kan
  familiesocialrådgiver tilbyde samtale, hvor der skabes brobygning
  til kommunens familieafdeling. Endvidere kan borgeren tilbydes
  tematiserede samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for den
  samlede misbrugsbehandling
 • Udredning ved læge har fokus på misbrugsrelateret somatisk
  sygdom og psykiatri. Misbrugskarriere og aktuel misbrugsprofil
  kortlægges mhp diagnostik og behandlingsplan. Fysisk og psykisk
  helbred undersøges med særlig henblik på forekomst af
  misbrugsrelaterede sygdomme samt evt. dobbelt diagnose, hvor
  der er mulighed for vurdering ved KABS´s interne speciallæger i
  voksen/børne- og ungdomspsykiatri. Ved behov for videre
  udredning og behandling af somatiske sygdomme henvises til
  praktiserende læge eller hospital. Der ydes abstinensbehandling
  ved behov samt lægelige ydelser beskrevet under taksterne om
  substitutionsbehandling (excl. selve substitutionsbehandlingen)
 • Sundhedssamtale ved sygeplejerske tager sigte på at screene
  brugerens behov for en målrettet sundhedspædagogisk indsats der
  kan forebygge livstilssygdomme og risikoadfærd samt stimulere
  egenomsorgen. Der foretages opfølgning på lægelig/medicinsk
  behandling, herunder evt. abstinensbehandling, og der tilbydes
  gratis prævention, henvisning til screening for kønssygdomme,
  gratis vaccinationsprogram, samt blodprøvescreening.
 • Pårørende samarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren,
  inddrages i enkelte tematiserede samtaler, såfremt det vurderes
  relevant for den samlede misbrugsbehandling.
 • Terapeutisk forløb: Målet med forløbet er, at borgeren i højere
  grad udvikler psykologisk fleksibilitet og bevæger sig i retning af et
  meningsfuldt og vitalt liv. Der er i udgangspunktet tilbud om 10
  psykologsamtaler i Stjernevang, efter forudgående forsamtale.
  Forløbet kan i særlige tilfælde forlænges, dersom det fagligt
  vurderes hensigtsmæssigt
 • Netværksgruppe: Pårørende tilbydes deltagelse i gruppe, hvor der
  er mulighed for at tale med andre der også har stofmisbrug tæt
  inde på livet. Gennem oplæg og dialog tilbydes værktøjer til
  konfliktløsning, viden om stoffer, misbrugsbehandling, regler på
  området mm.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger
  KABS straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes,
  orienteres kommunen med henblik på afklaring af fortsat
  indskrivning i behandlingen.
 • Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling: Ved borgerens
  ønske om misbrugsbehandling i eksternt regi, tilbydes et
  tematiseret samtaleforløb, hvor behandlingsbehovet afdækkes.
  Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling sker efter aftale
  med kommunen.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens
  samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i
  tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes
  og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i
  forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes
  desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.
 • Opsøgende /udgående misbrugsbehandling: Borgere med særligt
  intensivt behov for behandling som af forskellige årsager profiterer
  af opsøgende eller udgående misbrugsbehandling. Den opsøgende
  funktion har til formål at fastholde borgeren i behandling. Den
  udgående behandling omhandler primært borgere der på grund af
  deres somatiske og psykiske tilstand ikke er i stand til at komme i
  afdelingen. Ydelsen omfatter også de borgere hvis adfærd ikke kan
  rummes i almindelig behandlingsregi.
 • Individuelt tilrettelagte socialpædagogiske aktiviteter: Ydelsen
  dækker over både socialpædagogiske aktiviteter og kognitiv
  miljøterapi. Aktiviteterne understøtter den øvrige behandling på
  mange niveauer. Gennem de forskellige sociale aktiviteter tilbydes
  en handlingsorienteret ramme for styrkelsen af borgerens egne
  ressourcer så som krop, adfærd, socialt netværk, hygge, interesser
  og hobbies. Ved disse aktiviteter får borgeren mulighed for at
  styrke egne ressourcer gennem et fællesskab med andre i samme
  situation, lære at indgå i sociale relationer, uden der indgår alkohol
  eller stoffer og opnå færdigheder rettet imod at kunne fungere i
  egen bolig, i sociale sammenhænge og på arbejdsmarkedet
 • Ledsagelse i særlige situationer: Borgerens funktionsniveau og
  eller adfærd kan nødvendiggøre følgeskab for at understøtte
  sufficient behandling eksempelvis til hospital, tandlæge, kommune,
  kriminalforsorg ect.
City basis
306 kr.
Pris pr. dag
306 kr.
Målgruppe

Borgere med et misbrug af hash og/eller centralstimulerende stoffer, samt
borgere, der er ophørt med et misbrug, men har behov for
tilbagefaldsforebyggende behandling. Målgruppen inkluderer også borgere
med en kombination af misbrug og psykisk lidelse, såfremt denne er
velbehandlet eller af lettere karakter.

Antal ydelser pr. måned
4-8
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i
samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående
ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og
  som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren
  samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan tilrettes i
  forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og
  motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger:
  Misbrugsbehandlingen i KABS tilrettelægges individuelt målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med behandlingen. Eksempel herpå er Motivational interviewing.
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får
  borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger,
  hvorved borgeren blandt andet gennem spejling kan få større indsigt i
  egne problematikker. En gruppedynamik kan medvirke til at skabe
  motivation og håb for den enkelte gruppedeltager i forhold til at opnå
  og fastholde formålet med behandlingen.
 • ASI interview: Borgeren tilbydes en ASI-samtale, der er et semistruktureret
  interview. ASI-interviewet kan bruges til at indsamle
  information om områder i borgerens liv, som kan være en hindring for,
  at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør af
  misbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af
  misbrugsbehandlingen.
 • Stof-edukation: Som led i behandlingen tilbydes borgeren viden
  om stoffer, og den betydning som stofferne har på fysiske, psykiske
  og sociale forhold
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke
  livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Opfølgning ved familiesocialrådgiver: Ved behov kan
  familiesocialrådgiver tilbyde samtale, hvor der skabes brobygning
  til kommunens familieafdeling. Endvidere kan borgeren tilbydes
  tematiserede samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for den
  samlede misbrugsbehandling
 • Udredning ved læge har fokus på misbrugsrelateret somatisk
  sygdom og psykiatri. Misbrugskarriere og aktuel misbrugsprofil
  kortlægges mhp diagnostik og behandlingsplan. Fysisk og psykisk
  helbred undersøges med særlig henblik på forekomst af
  misbrugsrelaterede sygdomme samt evt. dobbelt diagnose, hvor
  der er mulighed for vurdering ved KABS´s interne speciallæger i
  voksen/børne- og ungdomspsykiatri. Ved behov for videre
  udredning og behandling af somatiske sygdomme henvises til
  praktiserende læge eller hospital. Der ydes abstinensbehandling
  ved behov samt lægelige ydelser beskrevet under taksterne om
  substitutionsbehandling (excl. selve substitutionsbehandlingen)
 • Sundhedssamtale ved sygeplejerske tager sigte på at screene
  brugerens behov for en målrettet sundhedspædagogisk indsats der
  kan forebygge livstilssygdomme og risikoadfærd samt stimulere
  egenomsorgen. Der foretages opfølgning på lægelig/medicinsk
  behandling, herunder evt. abstinensbehandling, og der tilbydes
  gratis prævention, henvisning til screening for kønssygdomme,
  gratis vaccinationsprogram, samt blodprøvescreening.
 • Pårørende samarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren,
  inddrages i enkelte tematiserede samtaler, såfremt det vurderes
  relevant for den samlede misbrugsbehandling.
 • Afklarende terapeutiske samtaler: Tilbud om enkelte samtaler
  med henblik på afklaring af, hvorvidt der er behov for terapeutisk
  samtaleforløb.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger
  KABS straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes,
  orienteres kommunen med henblik på afklaring af fortsat
  indskrivning i behandlingen.
 • Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling: Ved borgerens
  ønske om misbrugsbehandling i eksternt regi, tilbydes et
  tematiseret samtaleforløb, hvor behandlingsbehovet afdækkes.
  Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling sker efter aftale
  med kommunen.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens
  samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i
  tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes
  og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i
  forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes
  desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.
City udvidet
494 kr.
Pris pr. dag
494 kr.
Målgruppe

Borgere med et misbrug af hash og/eller centralstimulerende stoffer der
har behov for et mere intensivt behandlingsforløb for at ophøre med deres
misbrug og/eller er gravide. Endvidere kan der være tale om borgere, der
er ophørt med et misbrug, men har behov for mere intensiv
tilbagefaldsforebyggende behandling for at fastholde stoffrihed.

Antal ydelser pr. måned
10-18
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i
samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående
ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og
  som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren
  samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan tilrettes i
  forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og
  motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger:
  Misbrugsbehandlingen i KABS tilrettelægges individuelt målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med behandlingen. Eksempel herpå er Motivational interviewing.
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får
  borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger,
  hvorved borgeren blandt andet gennem spejling kan få større indsigt i
  egne problematikker. En gruppedynamik kan medvirke til at skabe
  motivation og håb for den enkelte gruppedeltager i forhold til at opnå
  og fastholde formålet med behandlingen.
 • ASI interview: Borgeren tilbydes en ASI-samtale, der er et semistruktureret
  interview. ASI-interviewet kan bruges til at indsamle
  information om områder i borgerens liv, som kan være en hindring for,
  at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør af
  misbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af
  misbrugsbehandlingen.
 • Stof-edukation: Som led i behandlingen tilbydes borgeren viden
  om stoffer, og den betydning som stofferne har på fysiske, psykiske
  og sociale forhold
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke
  livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Opfølgning ved familiesocialrådgiver: Ved behov kan
  familiesocialrådgiver tilbyde samtale, hvor der skabes brobygning
  til kommunens familieafdeling. Endvidere kan borgeren tilbydes
  tematiserede samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for den
  samlede misbrugsbehandling
 • Udredning ved læge har fokus på misbrugsrelateret somatisk
  sygdom og psykiatri. Misbrugskarriere og aktuel misbrugsprofil
  kortlægges mhp diagnostik og behandlingsplan. Fysisk og psykisk
  helbred undersøges med særlig henblik på forekomst af
  misbrugsrelaterede sygdomme samt evt. dobbelt diagnose, hvor
  der er mulighed for vurdering ved KABS´s interne speciallæger i
  voksen/børne- og ungdomspsykiatri. Ved behov for videre
  udredning og behandling af somatiske sygdomme henvises til
  praktiserende læge eller hospital. Der ydes abstinensbehandling
  ved behov samt lægelige ydelser beskrevet under taksterne om
  substitutionsbehandling (excl. selve substitutionsbehandlingen)
 • Sundhedssamtale ved sygeplejerske tager sigte på at screene
  brugerens behov for en målrettet sundhedspædagogisk indsats der
  kan forebygge livstilssygdomme og risikoadfærd samt stimulere
  egenomsorgen. Der foretages opfølgning på lægelig/medicinsk
  behandling, herunder evt. abstinensbehandling, og der tilbydes
  gratis prævention, henvisning til screening for kønssygdomme,
  gratis vaccinationsprogram, samt blodprøvescreening.
 • Pårørende samarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren,
  inddrages i enkelte tematiserede samtaler, såfremt det vurderes
  relevant for den samlede misbrugsbehandling.
 • Terapeutisk forløb: Tematiseret samtaleforløb hos behandler
  omkring problematikker, der hindrer borgeren i at opnå formålet
  med behandlingen
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger
  KABS straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes,
  orienteres kommunen med henblik på afklaring af fortsat
  indskrivning i behandlingen.
 • Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling: Ved borgerens
  ønske om misbrugsbehandling i eksternt regi, tilbydes et
  tematiseret samtaleforløb, hvor behandlingsbehovet afdækkes.
  Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling sker efter aftale
  med kommunen.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens
  samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i
  tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes
  og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i
  forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes
  desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.
 • Opsøgende/udgående misbrugsbehandling: Tilbud til borgere,
  som har behov for særlig tilrettelagt behandling af opsøgende eller
  udgående karakter.
 • Ledsagelse i særlige situationer: Borgerens funktionsniveau og
  eller adfærd kan nødvendiggøre følgeskab for at understøtte sufficient behandling eksempelvis til hospital, tandlæge, kommune, kriminalforsorg etc.
City intensiv
568 kr.
Pris pr. dag
568 kr.
Målgruppe

Borgere med et misbrug af hash og/eller centralstimulerende stoffer der
har behov for et mere intensivt behandlingsforløb for at ophøre med deres
misbrug og/eller er gravide. Endvidere kan der være tale om borgere, der
er ophørt med et misbrug, men har behov for mere intensiv
tilbagefaldsforebyggende behandling for at fastholde stoffrihed. Typisk vil
der være tale om et kortere forløb der er koordineret i forhold til en mere
langsigtet handleplan i forhold til uddannelse og/eller arbejdsmarked.

Antal ydelser pr. måned
19-24
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i
samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående
ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og
  som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren
  samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan tilrettes i
  forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og
  motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger:
  Misbrugsbehandlingen i KABS tilrettelægges individuelt målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med behandlingen. Eksempel herpå er Motivational interviewing.
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får
  borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger,
  hvorved borgeren blandt andet gennem spejling kan få større indsigt i
  egne problematikker. En gruppedynamik kan medvirke til at skabe
  motivation og håb for den enkelte gruppedeltager i forhold til at opnå
  og fastholde formålet med behandlingen.
 • ASI interview: Borgeren tilbydes en ASI-samtale, der er et semistruktureret
  interview. ASI-interviewet kan bruges til at indsamle
  information om områder i borgerens liv, som kan være en hindring for,
  at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør af
  misbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af
  misbrugsbehandlingen.
 • Stof-edukation: Som led i behandlingen tilbydes borgeren viden
  om stoffer, og den betydning som stofferne har på fysiske, psykiske
  og sociale forhold
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke
  livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Opfølgning ved familiesocialrådgiver: Ved behov kan
  familiesocialrådgiver tilbyde samtale, hvor der skabes brobygning
  til kommunens familieafdeling. Endvidere kan borgeren tilbydes
  tematiserede samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for den
  samlede misbrugsbehandling
 • Udredning ved læge har fokus på misbrugsrelateret somatisk
  sygdom og psykiatri. Misbrugskarriere og aktuel misbrugsprofil
  kortlægges mhp diagnostik og behandlingsplan. Fysisk og psykisk
  helbred undersøges med særlig henblik på forekomst af
  misbrugsrelaterede sygdomme samt evt. dobbelt diagnose, hvor
  der er mulighed for vurdering ved KABS´s interne speciallæger i
  voksen/børne- og ungdomspsykiatri. Ved behov for videre
  udredning og behandling af somatiske sygdomme henvises til
  praktiserende læge eller hospital. Der ydes abstinensbehandling
  ved behov samt lægelige ydelser beskrevet under taksterne om
  substitutionsbehandling (excl. selve substitutionsbehandlingen)
 • Sundhedssamtale ved sygeplejerske tager sigte på at screene
  brugerens behov for en målrettet sundhedspædagogisk indsats der
  kan forebygge livstilssygdomme og risikoadfærd samt stimulere
  egenomsorgen. Der foretages opfølgning på lægelig/medicinsk
  behandling, herunder evt. abstinensbehandling, og der tilbydes
  gratis prævention, henvisning til screening for kønssygdomme,
  gratis vaccinationsprogram, samt blodprøvescreening.
 • Pårørende samarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren,
  inddrages i enkelte tematiserede samtaler, såfremt det vurderes
  relevant for den samlede misbrugsbehandling.
 • Terapeutisk forløb: Tematiseret samtaleforløb hos behandler
  omkring problematikker, der hindrer borgeren i at opnå formålet
  med behandlingen
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger
  KABS straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes,
  orienteres kommunen med henblik på afklaring af fortsat
  indskrivning i behandlingen.
 • Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling: Ved borgerens
  ønske om misbrugsbehandling i eksternt regi, tilbydes et
  tematiseret samtaleforløb, hvor behandlingsbehovet afdækkes.
  Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling sker efter aftale
  med kommunen.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens
  samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i
  tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes
  og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i
  forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes
  desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.
 • Opsøgende/udgående misbrugsbehandling: Tilbud til borgere,
  som har behov for særlig tilrettelagt behandling af opsøgende eller
  udgående karakter.
 • Ledsagelse i særlige situationer: Borgerens funktionsniveau og
  eller adfærd kan nødvendiggøre følgeskab for at understøtte sufficient behandling eksempelvis til hospital, tandlæge, kommune, kriminalforsorg etc.
City anonym
80 kr.
Pris pr. dag
80 kr.
Målgruppe

Borgere over 18 år med et ”lettere” misbrug af hash og/eller
centralstimulerende stoffer. Behandlingen er målrettet de borgere der er
karakteriseret ved ikke at have behandlingskrævende sociale
problemstillinger udover misbruget.

Antal ydelser pr. måned
4-5
Pakkebeskrivelse

Pakken omfatter og kan bestå i følgende elementer:

 • Forsamtale og ASI-interview: Borgeren tilbydes forsamtale, hvor
  KABS gennem brug af blandt andet ASI-interview afklarer, hvorvidt
  borgeren tilhører målgruppen for anonym behandling, jfr.
  gældende regler på området. Såfremt borgeren ikke kan omfattes
  af disse bestemmelser tilbydes borgeren indskrivning i den
  konventionelle behandling
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og
  motiverende karakter/gruppebehandling: Borgeren tilbydes et
  afgrænset forløb indeholdende enten individuelle samtaler eller
  gruppegruppeaktivitet, hvor der arbejdes med
  misbrugsproblematikken.
KASA
587 kr.
Pris pr. dag
587 kr.
Målgruppe

Specialambulatoriet KASA varetager integreret misbrugsbehandling for
borgere med dobbeltdiagnose, det vil sige behandlingskrævende
psykiatrisk lidelse og et samtidigt misbrug. KASAs optag omfatter borgere
indenfor et bredt spektrum af psykiatriske diagnoser, bestående af
depression, angst, ADHD samt personlighedsforstyrrelser og skizofreni mv.
En stor del af borgerne modtager subtitutionsbehandling, og har ofte et
sidemisbrug af benzodiazepiner, centralstimulerende stoffer og cannabis.
Det er typisk borgere, som det offentlige hjælpesystem har vanskeligt ved
at etablere og vedligeholde kontakt til. Målgruppen er kendetegnet ved en
kaotisk livførelse samt multible problemstillinger, som vanskeliggør
fremmøde og realisering af målet om stabilisering, reduktion og ophør af
misbruget. Fælles for borgerne er komplekse sociale, psykiske og fysiske
problemstillinger, som påkræver en tværsektoriel, tværfaglig og
koordineret indsats.

Antal ydelser pr. måned
13-22
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i
samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående
ydelser:

 • Udredning og integration i afdelingens øvrige behandlingstilbud:
  Indskrivning og udredning varetages af afdelingens psykiater,
  psykolog og tværfagligt sammensatte personale, og har til hensigt
  at kortlægge borgerens problemforhold med henblik på
  fastsættelse af sufficient behandling og integration i de lokale
  behandlingstilbud.
 • Udredning ved læge har fokus på misbrug, somatik og psykiatri.
  Misbrugskarriere og aktuel misbrugsprofil kortlægges mhp
  diagnostik og behandlingsplan. Fysisk og psykisk helbred
  undersøges med særlig henblik på dobbelt diagnose og
  misbrugsrelaterede sygdomme. Ved behov for videre udredning og
  behandling af somatiske sygdomme henvises til praktiserende læge
  eller hospital.
  Vedr. øvrige ydelser incl. substitutionsbehandling) henvises til
  afsnittet om lægelig behandling (side xxx)
 • Sundhedssamtale ved sygeplejerske tager sigte på at screene
  brugerens behov for en målrettet sundhedspædagogisk indsats
  der kan forebygge livstilssygdomme og risikoadfærd samt
  stimulere egenomsorgen.
 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning
  og som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes
  borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan
  tilrettes i forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og
  motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger:
  Misbrugsbehandlingen i KABS tilrettelægges individuelt målrettet
  borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og
  eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af
  formålet med behandlingen. Eksempel herpå er Motivational
  interviewing.
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får
  borgeren mulighed for at møde andre med samme
  problemstillinger, hvorved borgeren blandt andet gennem spejling
  kan få større indsigt i egne problematikker. En gruppedynamik kan
  medvirke til at skabe motivation og håb for den enkelte
  gruppedeltager i forhold til at opnå og fastholde formålet med
  behandlingen.
 • Opsøgende/udgående misbrugsbehandling: Tilbud til borgere,
  som har behov for særlig tilrettelagt behandling af opsøgende eller
  udgående karakter.
 • Ledsagelse i særlige situationer: Borgerens funktionsniveau og
  eller adfærd kan nødvendiggøre følgeskab for at understøtte
  sufficient behandling eksempelvis til hospital, tandlæge, kommune,
  kriminalforsorg ect.
 • Miljøterapeutisk tilrettelagt café: I KASAs cafe benyttes miljøet
  terapeutisk bevidst, hvor udvalgte aktiviteter understøtter
  borgeren i at opnå evne til at klare sig så selvstændigt som muligt.
  Den enkelte borger trænes i at indgå i et socialt fællesskab med de
  andre borgere og personale. Aktiviteterne kan eksempelvis dreje
  sig om planlægning, varetagelse af dagligdagsfunktioner og
  samtaler med andre som er nødvendige for at kunne fungere i en
  hverdag uden for KASA.
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet, hvor formålet er at styrke
  livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Opfølgning ved familiesocialrådgiver: Ved behov kan
  familiesocialrådgiver tilbyde samtale, hvor der skabes brobygning
  til kommunens familieafdeling. Endvidere kan borgeren tilbydes
  tematiserede samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for den
  samlede misbrugsbehandling.
 • Pårørende samarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren,
  inddrages i enkelte tematiserede samtaler, såfremt det vurderes
  relevant for borgerens misbrugsbehandling.
 • ASI interview: Borgeren tilbydes en ASI-samtale, der er et semistruktureret
  interview. ASI-interviewet kan bruges til at indsamle
  information om områder i borgerens liv, som kan være en hindring
  for, at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt
  ophør af misbruget. Informationen bruges i planlægningen og
  udførelsen af misbrugsbehandlingen.
 • Stof-edukation: Som led behandlingen tilbydes borgeren viden om
  stoffer, og den betydning som stofferne har på fysiske, psykiske og
  sociale forhold
 • Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling: Ved borgerens
  ønske om misbrugsbehandling i eksternt regi, tilbydes et
  tematiseret samtaleforløb, hvor behandlingsbehovet afdækkes.
  Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling sker efter aftale
  med kommunen.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger
  KABS straks at kontakte borgeren. Såfremt dette ikke lykkes,
  orienteres kommunen med henblik på afklaring af fortsat
  indskrivning i behandlingen.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens
  samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i
  tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes
  og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i
  forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes
  desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.
 • Terapeutisk forløb: Tematiseret samtaleforløb hos psykolog eller
  uddannet terapeut. Formålet med samtalerne er at borgeren får
  mulighed for at få afhjulpet psykologiske problemstillinger, der er
  tæt forbundet med misbrugsproblematikken.
Tilsyn og beredskab
33 kr.
Pris pr. dag
33 kr.
Målgruppe

Tilsyn og beredskab er ikke behandling i Servicelovens forstand. Ydelserne
retter sig dels mod borgere, som i en kortere periode har afbrudt
behandling i KABS (f.eks. p.g.a. fængsling) og dels mod borgere som
gennem en længerevarende periode har været i stabil
substitutionsbehandling. Sidstnævnte målgruppe er typisk kendetegnet ved
høj grad af stabilitet hvad angår bl.a. bolig, økonomi, netværk og sociale
forhold.
Taksten omfatter en række services og støttefunktioner som f.eks.:

 • Tilsyn med behandling på eksterne behandlingstilbud
 • Rådgivning på botilbud
 • Rådgivning til personale på permanente botilbud
 • Beredskab og kontakt til borgere som afsoner, er indlagt på hospital eller er på ferie i mere end 2 uger
 • Tilsyn og beredskab til borgere uden sociale problemstillinger, som er behandlingskrævende i forhold til stofmisbrug
Antal ydelser pr. måned
Under 2
Pakkebeskrivelse

Tilbuddet fastsættes ud fra en individuel vurdering af hvilke ydelser der er
relevante og kan bestå i følgende:

 • Telefonisk kontakt og opfølgning: Borgeren tilbydes telefonisk
  samtale med henblik på opfølgning på aktuel status – både socialt
  og sundhedsfagligt.
 • Individuel samtale
 • Koordinering med andet behandlingssted: Ved indskrivning på
  taksten koordination er der ofte tale om, at borgeren er indskrevet
  på hospital eller indsat i en af kriminalforsorgens institutioner. Der
  kan derfor være brug for koordination mellem KABS og den
  pågældende institution omkring den sociale- eller sundhedsfaglige
  indsats omkring borgeren.
 • Et besøg på andet behandlingssted: Ved behov for henvisning til
  andet behandlingssted, kan KABS tilbyde at følge borgeren til første
  samtale der
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes
  og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i
  forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes
  desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.
Efterbehandling
131 kr.
Pris pr. dag
131 kr.
Målgruppe

Borgere der er ophørt med misbrug af hash og/eller centralstimulerende
stoffer, men har behov for tilbagefaldsforebyggende behandling for at
fastholde stoffrihed. Tilbuddet er primært henvendt til borgere der har
været stoffri i en længere periode. Derudover inkluderer målgruppen
borgere, der af forskellige årsager ikke har mulighed for at indgå i et mere
intensivt behandlingsforløb.

Antal ydelser pr. måned
2-4
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i
samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående
ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning
  og som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes
  borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan
  tilrettes i forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og
  motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger:
  Misbrugsbehandlingen i KABS tilrettelægges individuelt målrettet
  borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og
  eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af
  formålet med behandlingen. Eksempel herpå er Motivational
  interviewing
 • ASI interview: Borgeren tilbydes en ASI-samtale, der er et semistruktureret
  interview. ASI-interviewet kan bruges til at indsamle
  information om områder i borgerens liv, som kan være en hindring
  for, at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt
  ophør af misbruget. Informationen bruges i planlægningen og
  udførelsen af misbrugsbehandlingen.
 • Stof-edukation: Som led behandlingen tilbydes borgeren viden om
  stoffer, og den betydning som stofferne har på fysiske, psykiske og
  sociale forhold
 • Opfølgning ved familiesocialrådgiver: Ved behov kan
  familiesocialrådgiver tilbyde samtale, hvor der skabes brobygning
  til kommunens familieafdeling. Endvidere kan borgeren tilbydes
  tematiserede samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for den
  samlede misbrugsbehandling.
 • Støttende indsats ved læge, psykiater eller sygeplejerske til
  borgere, der har behov for vejledning i sundhedsfremme eller
  støtte til at følge et igangværende eller planlagt behandlingsforløb i
  det øvrige sundhedsvæsen.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger
  KABS straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes,
  orienteres kommunen med henblik på afklaring af fortsat
  indskrivning i behandlingen.
 • Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling: Ved borgerens
  ønske om misbrugsbehandling i eksternt regi, tilbydes et
  tematiseret samtaleforløb, hvor behandlingsbehovet afdækkes.
  Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling sker efter aftale
  med kommunen.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens
  samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i
  tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes
  og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i
  forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes
  desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.
Substitutionsbehandling ved intern social behandling
114 kr.
Pris pr. dag
114 kr.
Målgruppe

Borgere med opioidafhængighed, som typisk modtager
substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin, men ikke
heroin.
Målgruppen modtager den sociale behandling for stofmisbrug i KABS.

Antal ydelser pr. måned
Rutinemæssig opfølgning hver 6. måned samt ved behov konsultation omkring akutte eller kroniske problemer, som ikke kan løses ad anden vej (fx via afdelingens sygeplejerske eller ved kontakt til egen læge eller sygehus). Sygeplejersken varetager som lægens medhjælp en række opgaver omkring medicinering og observation af borgerne. Herudover tilbyder sygeplejersken sundhedssamtaler, der har fokus på forebyggelse og sundhedsfremme hos den enkelte – typisk ved en mdl. samtale.
Pakkebeskrivelse
 • Misbrug: Udredning, diagnostik og behandling af misbruget,
  inklusive diagnostiske urinprøver, substitutionsmedicin samt
  anden form for abstinensbehandling fx ved misbrug af alkohol eller
  benzodiazepiner. Medicinering sker på afdelingerne i Gentofte,
  Hvidovre og KASA eller via apotek. Ved adfærdsmæssige
  problemer kan der evt. etableres en midlertidig udlevering via
  Falcks metadonbus på Frederiksberg.
 • Psykiatri: Den indledende udredning af evt. psykisk sygdom sker via
  afdelingslægen, som kan viderehenvise til speciallægeundersøgelse
  hos KABS´ interne psykiater. Psykiateren har ansvaret for diagnostik
  og psykofarmakologisk behandling, der herefter videreføres af
  afdelingslægen. KABS afholder medicinudgiften, indtil der er
  opnået begyndende effekt af behandlingen (sædvanligvis de første
  4 uger), herefter skal brugeren selv betale for medicinen.
 • Somatik: Der er et særligt fokus på misbrugsrelaterede sygdomme
  som hiv og hepatitis, og KABS har for nylig indgået en
  samarbejdsaftale med infektionsmedicinsk afdeling om borgernær
  udredning og behandling af kronisk hepatitis C, som forekommer
  hyppigt blandt stofbrugere. Ved tegn til øvrige somatiske
  sygdomme henvises til praktiserende læge eller relevant
  hospitalsafdeling. Hvis brugeren har en manglende eller belastet
  kontakt til det primære sundhedsvæsen kan KABS læger i
  begrænset omfang tilbyde diagnostik og behandling af fx akutte
  infektioner KABS´s læger kan også jf aftale med sygesikringen i
  Region Hovedstaden rekvirere undersøgelser af blodprøver,
  røntgenundersøgelse, mikrobiologisk diagnostik samt henvise til
  speciallæge.
 • Forebyggelse: Alle brugere får årligt tilbud om undersøgelse for hiv
  og hepatitis, samt ved behov tilbud om vaccination mod hepatitis A
  og B. Der er endvidere tilbud om rene sprøjter og kanyler (dels i
  afdelingen, dels via en række apoteker i Københavns omegn).
  Endelig er der tilbud om gratis prævention i form af præservativer,
  P-piller, P-sprøjter eller P-stave.
Substitutionsbehandling ved ekstern social behandling
114 kr.
Pris pr. dag
114 kr.
Målgruppe

Borgere med opioidafhængighed, som typisk modtager
substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin, men ikke
heroin.
Målgruppen modtager den sociale behandling for stofmisbrug under for
KABS´s regi.

Antal ydelser pr. måned
Rutinemæssig opfølgning hver 6. måned samt ved behov konsultation omkring akutte eller kroniske problemer, som ikke kan løses ad anden vej (fx via afdelingens sygeplejerske eller ved kontakt til egen læge eller sygehus). Sygeplejersken varetager som lægens medhjælp en række opgaver omkring medicinering og observation af borgerne. Herudover tilbyder sygeplejersken sundhedssamtaler, der har fokus på forebyggelse og sundhedsfremme hos den enkelte – typisk ved en mdl. samtale. Koordination med den sociale behandling (i eksternt regi) følger kadencerne for justering af de sociale handleplaner og de lægelige behandlingsplaner. Herudover etableres tværsektoriel kontakt ved behov.
Pakkebeskrivelse
 • Misbrug:Udredning, diagnostik og behandling af misbruget,
  inklusive diagnostiske urinprøver, substitutionsmedicin samt anden
  form for abstinensbehandling fx ved misbrug af alkohol eller
  Medicinering sker på afdelingerne i Gentofte,
  Hvidovre og KASA eller via apotek. Ved adfærdsmæssige problemer
  kan der evt. etableres en midlertidig udlevering via Falcks
  metadonbus på Frederiksberg.
 • Psykiatri: Den indledende udredning af evt. psykisk sygdom sker via
  afdelingslægen, som kan viderehenvise til speciallægeundersøgelse
  hos KABS´s interne psykiater. Psykiateren har ansvaret for
  diagnostik og psykofarmakologisk behandling, der herefter
  videreføres af afdelingslægen. KABS afholder medicinudgiften,
  indtil der er opnået begyndende effekt af behandlingen
Alkoholbehandling - kortlægningsforløb
252 kr.
Pris pr. dag
252 kr.
Målgruppe

Alle borgere som indskrives til alkoholbehandling efter Sundhedslovens § 141, herunder personer
der er ophørt med alkoholoverforbruget, men har brug for tilbagefaldsforebyggende behandling.

Antal ydelser pr. måned
8-20
Pakkebeskrivelse

Kortlægningen omfatter en sammensætning af nedenstående ydelser, således at forløbet imødekommer
borgerens individuelle behov.

 • Udredning med henblik på afrusning: Lægesamtale, med henblik på at vurdere behov for
  afrusning med deltagelse af både læge og sundhedsfagligt personale. Afrusning kan ske
  enten ved indlæggelse på hospital eller ambulant i afdelingen.
 • Ambulant afrusning: Lægelig vurdering og daglig opfølgning ved sundhedsfagligt
  personale i henhold til afrusningsplan.
 • Kortlægning og screening vha. ASI af borgerens samlede sociale situation: Ofte har
  borgere, der indskrives i alkoholbehandling, sociale problemer ud over slkoholproblemerne.
  KABS yder socialfaglig bistand i løsningen af disse evt. i samarbejde med bopælskommune
  eller henviser til anden relevant aktør. Derudover består kortlægningen også i rådgivning
  om alternative behandlingsmuligheder, vejledning i rettigheder m.m.
 • NAB interview: Borgeren tilbydes en NAB-samtale, der er et semi-struktureret interview.
  NAB-interviewet kan bruges til at indsamle information om områder i borgerens liv, som
  kan være en hindring for, at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør
  af alkoholforbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af
  alkoholbehandlingen.
 • Udredning ved læge: Fokus på alkoholforbrug, somatik og psykiatri. Alkoholforbrug og
  afhængighed kortlægges mhp. diagnostik og behandlingsplan. Fysisk og psykisk helbred
  undersøges med særlig henblik på dobbeltdiagnose og alkoholrelaterede sygdomme.
  Herunder mulighed for vurdering ved KABS´s interne speciallæger i voksen/børne- og
  ungdomspsykiatri. Ved behov for videre udredning og behandling af somatiske sygdomme
  henvises til praktiserende læge eller hospital.
 • Sundhedssamtale ved sygeplejerske: Tager sigte på at screene personens behov for en
  målrettet sundhedspædagogisk indsats der kan forebygge livstilssygdomme og risikoadfærd
  samt stimulere egenomsorgen. Der tilbydes opfølgning på lægelig/medicinsk behandling
  samt ved behov opfølgning på abstinensbehandling.
 • Introduktion til behandlingsformer og – muligheder: Tilbydes enten i form af
  individuelle samtaler med borgeren eller i gruppeaktivitet med andre indskrevne borgere.
  Formålet er at borgeren, gennem viden om muligheder i behandlingen, får mulighed for at
  være aktiv deltagende i planlægningen af sin behandling i KABS.
 • Informationer om det videre forløb samt rettigheder: Vejledning om relevant lovgivning,
  samarbejde med bopælskommune, såfremt man ikke indgår i den anonyme behandling,
  herunder fordelen ved at involvere bopælskommunen så der kan lægges en koordineret
  plan, samarbejde med sundhedsvæsen og egen læge, ved behov for/ønske om medicin, samt
  rettigheder i alkoholbehandlingen, herunder reglerne om fritvalgsordning, klagemuligheder
  og lignende.
 • Indhente relevante samtykker til kommunikation med kommunen og andre eksterne
  samarbejdspartnere: Såfremt borgeren ønsker at opgive sin anonymitet, indhentes
  relevante samtykker med henblik på at kunne samarbejde om behandlingen med kommune
  og hospitalsvæsen.
 • Motiverende samtale samt afklaring af alkoholmålsætning: Borgeren støttes i at
  definere sine behov for behandling og konsolidere sin beslutning om at skabe en forandring
  i sin brug af alkohol.
 • Samtale med socialrådgiver om børn: Tilbud til borgere med kontakt til børn under 18 år.
  Det gælder egne biologiske børn og partners børn uanset hvor de bor. Samtalen skal
  medvirke til at danne et samlet indtryk af familiens eventuelle behov for supplerende støtte.
  Desuden vil det i samråd med borgeren blive vurderet, hvorvidt borgeren, som led i den
  samlede behandling, har behov for et tematiseret samtaleforløb hos familiesocialrådgiver i
  KABS eller terapeutiske familieorienterede samtaler.
 • Evt. psykologisk screening samt vurdering af behov for psykologisk behandling:
  Borgeren tilbydes samtale med psykolog, hvor der sker afdækning af de bagvedliggende
  udløsende faktorer for alkoholforbruget, samt en vurdering af psykologiske
  behandlingsbehov.
 • Alkohol-edukation i mindre gruppe eller individuelt: Som led i behandlingen tilbydes
  borgeren viden om alkohol, og den betydning som alkoholindtaget har på borgerens fysiske,
  psykiske og sociale forhold.
 • Udarbejdelse af tværfaglig behandlingsplan.

Kortlægningstaksten anvendes ikke for borgere på KASA

Alkoholbehandling - basis
124 kr.
Pris pr. dag
124 kr.
Målgruppe

Borgere med et alkoholoverforbrug, samt borgere der har behov for tilbagefaldsforebyggende behandling.
Målgruppen inkluderer også borgere med en kombination af alkoholoverforbrug og psykisk lidelse. De psykiatriske lidelser
spænder bl.a. over ADHD, personlighedsforstyrrelser, angst og depression.

Antal ydelser pr. måned
2-4
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren.
Forløbet sammensættes af en individuel kombination af nedenstående ydelser, således at det samlede
antal ydelser svarer til antal ydelser pr. måned i henhold til den enkelte takst.

 • Screening for psykiatrisk komorbiditet: Udfyldelse af MINI og ASRS screeningsskemaer.
  KABS screener systematisk for de hyppigst forkomne psykiske sygdomme med henblik på
  at kunne tilbyde specialiseret behandling.
 • Opfølgning på behandlingsplan: Efter endt kortlægning og som opfølgning på
  igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i
  behandlingen kan tilrettes i forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og motiverende
  karakter eller målrettet specifikke problemstillinger: Alkoholbehandlingen i KABS
  tilrettelægges individuelt målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes
  metoder og eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med
  behandlingen.
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at
  møde andre med samme problemstillinger, hvorved borgeren blandt andet gennem spejling
  kan få større indsigt i egne problematikker. En gruppedynamik kan medvirke til at skabe
  motivation og håb for den enkelte gruppedeltager i forhold til at opnå og fastholde formålet
  med behandlingen.
 • NAB interview: Borgeren tilbydes en NAB-samtale, der er et semi-struktureret interview.
  NAB-interviewet kan bruges til at indsamle information om områder i borgerens liv, som
  kan være en hindring for, at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør
  af alkoholforbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af
  alkoholbehandlingen.
 • Alkohol-edukation: Som led i behandlingen tilbydes borgeren viden om alkohol, og den
  betydning som alkoholen har på fysiske, psykiske og sociale forhold.
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke livskvaliteten hos
  borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Opfølgning ved familiesocialrådgiver: Ved behov kan familiesocialrådgiver tilbyde
  samtale, hvor der skabes brobygning til kommunens familieafdeling. Endvidere kan
  borgeren tilbydes tematiserede samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for den
  samlede alkoholbehandling.
 • Udredning og/eller opfølgning ved læge: Fokus på alkoholforbrug, somatik og psykiatri.
  Alkoholforbrug og afhængighed kortlægges mhp. diagnostik og behandlingsplan. Fysisk og
  psykisk helbred undersøges med særlig henblik på dobbeltdiagnose og alkoholrelaterede
  sygdomme. Herunder mulighed for vurdering ved KABS´s interne speciallæger i
  voksen/børne- og ungdomspsykiatri. Ved behov for videre udredning og behandling af
  somatiske sygdomme henvises til praktiserende læge eller hospital. Ydelsen tilbydes på
  basis og udvidet.
 • Sundhedssamtale ved sygeplejerske: Tager sigte på at screene personens behov for en
  målrettet sundhedspædagogisk indsats der kan forebygge livstilssygdomme og risikoadfærd
  samt stimulere egenomsorgen. Der tilbydes opfølgning på lægelig/medicinsk behandling
  samt ved behov opfølgning på abstinensbehandling.
 • Pårørende samarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren, inddrages i
  tematiserede samtaler, såfremt det vurderes relevant. Ydelsen tilbydes på basis og udvidet.
 • Terapeutisk forløb: Tilbud om individuelt terapeutisksamtaleforløb ved psykolog,
  psykoterapeut, musikterapeut eller kunstterapeut. Ydelsen tilbydes på basis og udvidet.
 • Netværksgruppe: Pårørende tilbydes deltagelse i gruppe, hvor der er mulighed for at tale
  med andre der også har alkoholproblemer tæt inde på livet. Gennem oplæg og dialog
  tilbydes værktøjer til konfliktløsning, viden om alkohol, behandling, regler på området, mm..
  Ydelsen tilbydes på basis og udvidet.
 • Samarbejde omkring dag – og døgnbehandling: Såfremt der skønnes behov for, at en
  borger modtager dag- eller døgnbehandling, retter KABS henvendelse til bopælskommunen.
  Såfremt dagbehandlingen kan finde sted i KABS udarbejdes et oplæg til
  myndighedsafgørelse til kommunen. Såfremt der er tale om tilbud udenfor KABS, kan KABS
  bidrage til kommunens myndighedsafgørelse. Ydelsen tilbydes på basis og udvidet.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens samlede situation
  inddrages relevante samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i
  KABS.
 • Statusskrivelse: Når et behandlingsforløb afsluttes, fremsender KABS – såfremt borgeren
  ikke er anonym – et udskrivningsbrev til kommunen, som indeholder en status over det
  samlede forløb.
 • Medicinudlevering med henblik på behandling af abstinens eller trang til alkohol.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks kontakt til
  borgeren.
Alkoholbehandling - udvidet
237 kr.
Pris pr. dag
237 kr.
Målgruppe

Borgere med et overforbrug af alkohol, samt borgere der har
behov for intensiv tilbagefaldsforebyggende behandling.
Den sociale situation er ofte præget af omfattende kaos, isolation eller drop out.
Den udvidede indsats kan være kortvarig ved en forbigående kritisk situation, eller længerevarende hvis tilstanden
er mere permanent. Målgruppen inkluderer også borgere med en kombination af alkoholoverforbrug og psykisk
lidelse. De psykiatriske lidelser spænder bl.a. over udtalt ADHD, personlighedsforstyrrelser,
angst, depression og psykotiske tilstande.

Antal ydelser pr. måned
5-8
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren.
Forløbet sammensættes af en individuel kombination af nedenstående ydelser, således at det samlede
antal ydelser svarer til antal ydelser pr. måned i henhold til den enkelte takst.

 • Screening for psykiatrisk komorbiditet: Udfyldelse af MINI og ASRS screeningsskemaer.
  KABS screener systematisk for de hyppigst forkomne psykiske sygdomme med henblik på
  at kunne tilbyde specialiseret behandling.
 • Opfølgning på behandlingsplan: Efter endt kortlægning og som opfølgning på
  igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i
  behandlingen kan tilrettes i forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og motiverende
  karakter eller målrettet specifikke problemstillinger: Alkoholbehandlingen i KABS
  tilrettelægges individuelt målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes
  metoder og eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med
  behandlingen.
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at
  møde andre med samme problemstillinger, hvorved borgeren blandt andet gennem spejling
  kan få større indsigt i egne problematikker. En gruppedynamik kan medvirke til at skabe
  motivation og håb for den enkelte gruppedeltager i forhold til at opnå og fastholde formålet
  med behandlingen.
 • NAB interview: Borgeren tilbydes en NAB-samtale, der er et semi-struktureret interview.
  NAB-interviewet kan bruges til at indsamle information om områder i borgerens liv, som
  kan være en hindring for, at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør
  af alkoholforbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af
  alkoholbehandlingen.
 • Alkohol-edukation: Som led i behandlingen tilbydes borgeren viden om alkohol, og den
  betydning som alkoholen har på fysiske, psykiske og sociale forhold.
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke livskvaliteten hos
  borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Opfølgning ved familiesocialrådgiver: Ved behov kan familiesocialrådgiver tilbyde
  samtale, hvor der skabes brobygning til kommunens familieafdeling. Endvidere kan
  borgeren tilbydes tematiserede samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for den
  samlede alkoholbehandling.
 • Udredning og/eller opfølgning ved læge: Fokus på alkoholforbrug, somatik og psykiatri.
  Alkoholforbrug og afhængighed kortlægges mhp. diagnostik og behandlingsplan. Fysisk og
  psykisk helbred undersøges med særlig henblik på dobbeltdiagnose og alkoholrelaterede
  sygdomme. Herunder mulighed for vurdering ved KABS´s interne speciallæger i
  voksen/børne- og ungdomspsykiatri. Ved behov for videre udredning og behandling af
  somatiske sygdomme henvises til praktiserende læge eller hospital. Ydelsen tilbydes på
  basis og udvidet.
 • Sundhedssamtale ved sygeplejerske: Tager sigte på at screene personens behov for en
  målrettet sundhedspædagogisk indsats der kan forebygge livstilssygdomme og risikoadfærd
  samt stimulere egenomsorgen. Der tilbydes opfølgning på lægelig/medicinsk behandling
  samt ved behov opfølgning på abstinensbehandling.
 • Pårørende samarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren, inddrages i
  tematiserede samtaler, såfremt det vurderes relevant. Ydelsen tilbydes på basis og udvidet.
 • Terapeutisk forløb: Tilbud om individuelt terapeutisksamtaleforløb ved psykolog,
  psykoterapeut, musikterapeut eller kunstterapeut. Ydelsen tilbydes på basis og udvidet.
 • Netværksgruppe: Pårørende tilbydes deltagelse i gruppe, hvor der er mulighed for at tale
  med andre der også har alkoholproblemer tæt inde på livet. Gennem oplæg og dialog
  tilbydes værktøjer til konfliktløsning, viden om alkohol, behandling, regler på området, mm..
  Ydelsen tilbydes på basis og udvidet.
 • Samarbejde omkring dag – og døgnbehandling: Såfremt der skønnes behov for, at en
  borger modtager dag- eller døgnbehandling, retter KABS henvendelse til bopælskommunen.
  Såfremt dagbehandlingen kan finde sted i KABS udarbejdes et oplæg til
  myndighedsafgørelse til kommunen. Såfremt der er tale om tilbud udenfor KABS, kan KABS
  bidrage til kommunens myndighedsafgørelse. Ydelsen tilbydes på basis og udvidet.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens samlede situation
  inddrages relevante samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i
  KABS.
 • Statusskrivelse: Når et behandlingsforløb afsluttes, fremsender KABS – såfremt borgeren
  ikke er anonym – et udskrivningsbrev til kommunen, som indeholder en status over det
  samlede forløb.
 • Medicinudlevering med henblik på behandling af abstinens eller trang til alkohol.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks kontakt til
  borgeren.
Alkoholbehandling - efterbehandling
91 kr.
Pris pr. dag
91 kr.
Målgruppe

Borgere der er ophørt med alkoholoverforbrug og har behov for tilbagefaldsforebyggende
behandling. Tilbuddet er primært henvendt til borgere der har været alkoholfri i en længere periode.
Derudover inkluderer målgruppen borgere, der af forskellige årsager ikke har mulighed for at indgå i et mere
intensivt behandlingsforløb.

Antal ydelser pr. måned
Op til 2
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren.
Forløbet sammensættes af en individuel kombination af nedenstående ydelser, således at det samlede
antal ydelser svarer til antal ydelser pr. måned i henhold til den enkelte takst.

 • Screening for psykiatrisk komorbiditet: Udfyldelse af MINI og ASRS screeningsskemaer.
  KABS screener systematisk for de hyppigst forkomne psykiske sygdomme med henblik på
  at kunne tilbyde specialiseret behandling.
 • Opfølgning på behandlingsplan: Efter endt kortlægning og som opfølgning på
  igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i
  behandlingen kan tilrettes i forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og motiverende
  karakter eller målrettet specifikke problemstillinger: Alkoholbehandlingen i KABS
  tilrettelægges individuelt målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes
  metoder og eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med
  behandlingen.
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at
  møde andre med samme problemstillinger, hvorved borgeren blandt andet gennem spejling
  kan få større indsigt i egne problematikker. En gruppedynamik kan medvirke til at skabe
  motivation og håb for den enkelte gruppedeltager i forhold til at opnå og fastholde formålet
  med behandlingen.
 • NAB interview: Borgeren tilbydes en NAB-samtale, der er et semi-struktureret interview.
  NAB-interviewet kan bruges til at indsamle information om områder i borgerens liv, som
  kan være en hindring for, at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør
  af alkoholforbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af
  alkoholbehandlingen.
 • Alkohol-edukation: Som led i behandlingen tilbydes borgeren viden om alkohol, og den
  betydning som alkoholen har på fysiske, psykiske og sociale forhold.
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke livskvaliteten hos
  borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Opfølgning ved familiesocialrådgiver: Ved behov kan familiesocialrådgiver tilbyde
  samtale, hvor der skabes brobygning til kommunens familieafdeling. Endvidere kan
  borgeren tilbydes tematiserede samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for den
  samlede alkoholbehandling.
 • Udredning og/eller opfølgning ved læge: Fokus på alkoholforbrug, somatik og psykiatri.
  Alkoholforbrug og afhængighed kortlægges mhp. diagnostik og behandlingsplan. Fysisk og
  psykisk helbred undersøges med særlig henblik på dobbeltdiagnose og alkoholrelaterede
  sygdomme. Herunder mulighed for vurdering ved KABS´s interne speciallæger i
  voksen/børne- og ungdomspsykiatri. Ved behov for videre udredning og behandling af
  somatiske sygdomme henvises til praktiserende læge eller hospital. Ydelsen tilbydes på
  basis og udvidet.
 • Sundhedssamtale ved sygeplejerske: Tager sigte på at screene personens behov for en
  målrettet sundhedspædagogisk indsats der kan forebygge livstilssygdomme og risikoadfærd
  samt stimulere egenomsorgen. Der tilbydes opfølgning på lægelig/medicinsk behandling
  samt ved behov opfølgning på abstinensbehandling.
 • Pårørende samarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren, inddrages i
  tematiserede samtaler, såfremt det vurderes relevant. Ydelsen tilbydes på basis og udvidet.
 • Terapeutisk forløb: Tilbud om individuelt terapeutisksamtaleforløb ved psykolog,
  psykoterapeut, musikterapeut eller kunstterapeut. Ydelsen tilbydes på basis og udvidet.
 • Netværksgruppe: Pårørende tilbydes deltagelse i gruppe, hvor der er mulighed for at tale
  med andre der også har alkoholproblemer tæt inde på livet. Gennem oplæg og dialog
  tilbydes værktøjer til konfliktløsning, viden om alkohol, behandling, regler på området, mm..
  Ydelsen tilbydes på basis og udvidet.
 • Samarbejde omkring dag – og døgnbehandling: Såfremt der skønnes behov for, at en
  borger modtager dag- eller døgnbehandling, retter KABS henvendelse til bopælskommunen.
  Såfremt dagbehandlingen kan finde sted i KABS udarbejdes et oplæg til
  myndighedsafgørelse til kommunen. Såfremt der er tale om tilbud udenfor KABS, kan KABS
  bidrage til kommunens myndighedsafgørelse. Ydelsen tilbydes på basis og udvidet.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens samlede situation
  inddrages relevante samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i
  KABS.
 • Statusskrivelse: Når et behandlingsforløb afsluttes, fremsender KABS – såfremt borgeren
  ikke er anonym – et udskrivningsbrev til kommunen, som indeholder en status over det
  samlede forløb.
 • Medicinudlevering med henblik på behandling af abstinens eller trang til alkohol.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks kontakt til
  borgeren.
Alkohol dagbehandling (intensiv behandling)
581 kr.
Pris pr. dag
581 kr.
Målgruppe
Målgruppen er typisk borgere, som det offentlige hjælpesystem har vanskeligt ved at etablere og
vedligeholde kontakt til. De er kendetegnet ved en kaotisk livsførelse samt multiple
problemstillinger, som vanskeliggør fremmøde og realisering af målet om stabilisering, reduktion og
ophør af alkoholforbruget. Fælles for borgerne er komplekse sociale, psykiske og fysiske
problemstillinger, som påkræver en tværsektoriel, tværfaglig og koordineret indsats.
Behandlingen kan bl.a. foregå på specialambulatoriet KASA, som varetager integreret
alkoholbehandling efter Sundhedsloven § 141 for borgere med dobbeltdiagnose; det vil sige
behandlingskrævende psykiatrisk lidelse og samtidig alkoholafhængighed. KASAs optag omfatter
borgere indenfor et bredt spektrum af psykiatriske diagnoser bestående af depression, angst, ADHD
samt personlighedsforstyrrelser og skizofreni, mv. En del af borgerne har ofte et sidemisbrug af
benzodiazepiner, centralstimulerende stoffer og cannabis.
Antal ydelser pr. måned
13-22
Pakkebeskrivelse
Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og
sammensættes af en kombination af nedenstående ydelser, således at den samlede mængde ydelser
svarer til 13-22 ydelser pr. måned.·

 • Udredning med henblik på afrusning: Lægesamtale, med henblik på at vurdere behov for
  afrusning med deltagelse af både læge og sundhedsfagligt personale. Afrusning kan ske
  enten ved indlæggelse på hospital eller ambulant i afdelingen.·
 • Ambulant afrusning: Lægelig vurdering og daglig opfølgning ved sundhedsfagligt
  personale i henhold til afrusningsplan.·
 • Kortlægningsforløb og integration i afdelingens behandlingstilbud: Indskrivning og
  kortlægning varetages af afdelingens psykiater, psykolog og tværfagligt sammensatte personale,
  og har til hensigt at kortlægge borgerens problemforhold med henblik på fastsættelse af
  sufficient behandling og integration i de lokale behandlingstilbud.·
 • Udredning ved læge: Fokus på alkoholforbrug, somatik og psykiatri. Alkoholforbrug og
  afhængighed kortlægges mhp. diagnostik og behandlingsplan. Fysisk og psykisk helbred
  undersøges med særlig henblik på dobbeltdiagnose og alkoholrelaterede sygdomme.
  Herunder mulighed for vurdering ved KABS´s interne speciallæger i voksen/børne- og
  ungdomspsykiatri. Ved behov for videre udredning og behandling af somatiske sygdomme
  henvises til praktiserende læge eller hospital.·
 • Sundhedssamtale ved sygeplejerske: Tager sigte på at screene personens behov for en
  målrettet sundhedspædagogisk indsats der kan forebygge livstilssygdomme og risikoadfærd
  samt stimulere egenomsorgen. Der tilbydes opfølgning på lægelig/medicinsk behandling
  samt ved behov opfølgning på abstinensbehandling.·
 • Tematiserede individuelle samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter
  eller målrettet specifikke problemstillinger: Behandlingen i KABS tilrettelægges individuelt
  målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og /eller tilgange, som
  vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med alkoholbehandlingen.·
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at møde
  andre med samme problemstillinger, hvorved borgeren blandt andet gennem spejling kan få
  større indsigt i egne problematikker. En gruppedynamik kan medvirke til at skabe motivation og
  håb for den enkelte gruppedeltager i forhold til at opnå og fastholde formålet med
  alkoholbehandlingen.
 • Opsøgende/udgående behandling: Tilbud til borgere, som har behov for særlig tilrettelagt behandling af opsøgende eller udgående karakter.
 • Ledsagelse i særlige situationer: Borgerens funktionsniveau og eller adfærd kan nødvendiggøre følgeskab for at understøtte sufficient behandling eksempelvis til hospital, tandlæge, kommune, osv.
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet, hvor formålet er at styrke livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder, i det omfang det indgår i borgerens plan for alkoholbehandlingen.
 • Opfølgning ved familiesocialrådgiver: Ved behov kan familiesocialrådgiver tilbyde samtale, hvor der skabes brobygning til kommunens familieafdeling. Endvidere kan borgeren tilbydes tematiserede samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for den samlede behandling.
 • Pårørende samarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren, inddrages i enkelte tematiserede samtaler, såfremt det vurderes relevant for borgerens behandling. Samarbejdet tilbydes med henblik på at understøtte den pårørendes trivsel samt at tilsikre at den alkoholafhængige opnår og fastholder behandling
 • Alkohol-edukation: Som led behandlingen tilbydes borgeren viden om alkohol, og den betydning som alkohol har på fysiske, psykiske og sociale forhold
 • Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling: Ved borgerens ønske om behandling af alkoholafhængighed i eksternt regi, tilbydes et tematiseret samtaleforløb, hvor behandlingsbehovet afdækkes. Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling sker efter aftale med kommunen.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks at kontakte borgeren. Såfremt dette ikke lykkes, orienteres kommunen med henblik på afklaring af fortsat indskrivning i behandlingen.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS. KASA’ samarbejdspartnere omfatter typisk kommuner, alment praktiserende læger, hospitalsregi mv.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af alkoholbehandling. Der fremsendes desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.
 • Terapeutisk forløb: Tematiseret samtaleforløb hos psykolog eller uddannet terapeut. Formålet med samtalerne er at borgeren får mulighed for at få afhjulpet psykologiske problemstillinger, der er tæt forbundet med alkoholproblematikken

 

Social rådgivning
600 kr. pr. time
Pris pr. dag
600 kr. pr. time
Målgruppe
Antal ydelser pr. måned
Pakkebeskrivelse

Råd og vejledning, udredning og sagsfremstilling i relation til sociale
indsatser.

Støtte- kontaktperson
600 kr. pr. time
Pris pr. dag
600 kr. pr. time
Målgruppe
Antal ydelser pr. måned
Pakkebeskrivelse

SKP-indsatser i borgerens nærmiljø, ledsageordning m.v. efter konkret
aftale.

Specialpsykologisk undersøgelse
8.000 kr. pr. time
Pris pr. dag
8.000 kr. pr. time
Målgruppe
Antal ydelser pr. måned
Pakkebeskrivelse

Psykologisk testning med henblik på at kvalificere den kommunale rehabiliteringsplan eller for at afklare differentialdiagnostiske overvejelser i forbindelse med en psykiatrisk udredning.

Opfølgning efter endt behandling
325 kr. pr. time
Pris pr. dag
325 kr. pr. time
Målgruppe
Antal ydelser pr. måned
Pakkebeskrivelse

Udførelse af den lovpligtige opfølgning (en og seks mdr. efter afsluttet
behandling).
Målgruppen omfatter:

 • Borgere, der har afsluttet et behandlingsforløb som færdigbehandlet.
 • Borgere, der er udskrevet til andet tilbud.
 • Borgere, der er udskrevet til hospital.
 • Borgere, der er færdigbehandlet med anden udskrivningsårsag.

Kommunen modtager konklusion på opfølgningen.

Brug for hjælp? Kontakt os

KABS behandlingsafdelinger er genåbnet med fokus på minimering af COVID-19 smitterisiko. På grund af de seneste anbefalinger skal alle medarbejdere i KABS benytte værnemidler i afdelingerne. Vi opfordrer også til, at du benytter mundbind når du ankommer til afdelingen og så længe du bevæger dig rundt i afdelingen. Hvis du føler dig syg med feber, tør hoste og træthed skal du blive hjemme og kontakte din afdeling i stedet. Det gælder også hvis du samtidig har hovedpine, muskelsmerter og ondt i halsen eller mister smags- og lugtesans. Under Om KABS øverst på hjemmesiden kan du finde afdelingernes telefonnumre og mailadresser. Ring eller skriv til os, så finder vi ud af hvordan vi kan hjælpe dig bedst muligt. Vi følger corona-situationen løbende og tilpasser behandlingen, hvis det bliver nødvendigt. Følg med på www.kabs.dk eller på vores facebookside KABS Behandlingscenter.

×