Takstkatalog

Hos KABS har vi et omfattende takstkatalog, som danner grundlag for de ydelser, der tilbydes på de forskellige afdelinger. I takstkataloget kan du se de mange ydelser, som borgeren har mulighed for at modtage som en del af sin misbrugsbehandling. Takstkataloget omfatter både takster for behandling af problemer med stoffer og alkohol.

Social og lægelig udredning
605 kr.
Pris pr. dag
605 kr.
Målgruppe

Alle borgere som indskrives til social behandling for stofmisbrug efter servicelovens § 101 og lægelig behandling efter sundhedslovens § 142, herunder personer, der er ophørt med misbruget, men har brug for tilbagefaldsforebyggende behandling.

Såfremt en borger har været i behandling i KABS indenfor de sidste 24 måneder, vil udredningsperioden være 2 uger. Ellers vil perioden være 4 uger.

Udredningstaksten anvendes ikke for borgere i KABS KASA.

Antal ydelser pr. uge
2-5
Pakkebeskrivelse

Udredning omfatter:

 • Udredning af borgerens samlede sociale problemer: Ofte har borgere, der indskrives i misbrugsbehandling, sociale problemer ud over misbruget. KABS yder rådgivning til løsningen af disse i samarbejde med bopælskommune eller henviser til relevant aktør.
 • Introduktion til behandlingsformer og –muligheder: Tilbydes enten i individuel samtale med borgeren eller i gruppeaktivitet med andre indskrevne borgere. Formålet er, at borgeren, gennem viden om muligheder i behandlingen, får mulighed for at være aktivt deltagende i planlægningen af sin behandling i KABS.
 • Informationer om det videre forløb samt rettigheder: Vejledning om samarbejde med bopælskommune, egen læge, samt rettigheder i misbrugsbehandlingen, herunder reglerne om fritvalgsordning, klagemuligheder og lignende.
 • Indhentelse af oplysninger til Sundhedsstyrelsen samt relevante samtykker til kommunikation med kommunen og andre samarbejdspartnere: Jfr. lovkrav videregives relevante data om borgerens sociale forhold og misbrugsanamnese til Sundhedsstyrelsens misbrugsdatabase. Desuden indhentes samtykker til brug for kommunikation med kommune og andre relevante samarbejdspartnere.
 • Udredning ved læge har fokus på misbrug, somatik og psykiatri.  Der optages grundig misbrugsanamnese omhandlende debut, hyppighed, indtagelsesmåde, forgiftningshistorik, risikoadfærd, tidligere behandling og resultater heraf. Lægen udreder for somatisk komorbiditet med særlig opmærksomhed på sygdomstilstande, der relaterer sig til stofmisbrug såsom virale infektioner og bakterielle sygdomme, livsstilssygdomme, KOL, tuberkulose, traumer, mm. Ved behov henviser lægen til relevant behandling i andet regi. Der foretages en vurdering af evt. forekomst af psykisk sygdom hos samtlige borgere. Ved behov er der mulighed for videre udredning ved KABS’ interne speciallæger i psykiatri. Endvidere tilbydes medicinsk substitutionsbehandling efter behov.
 • Sundhedssamtale: Har til formål at skabe et sundhedsfagligt fokus på rusmiddelrelaterede problemstillinger med et skadereducerende og sundhedsfremmende sigte.
 • Motiverende samtale samt afklaring af ønsker og mål i forhold til misbrugsbehandling: Borgeren støttes i at definere sine behov for misbrugsbehandling.
 • ASI-interview: Borgeren tilbydes en samtale, hvor der udføres et semi-struktureret interview.  ASI-interviewet kan bruges til at indsamle information om områder i borgerens liv, som er en hindring for, at borgeren kan opnå stabilisering, reduktion eller endeligt ophør af misbruget. Informationen bruges i planlægningen og udførelsen af misbrugsbehandlingen.
 • Samtale om familieforhold: Tilbud til borgere med kontakt til børn under 18 år. Det gælder egne biologiske børn og partners børn uanset hvor de bor. Samtalen skal medvirke til at danne et samlet indtryk af familiens eventuelle behov for supplerende støtte. Endvidere vurderes det, om der er grundlag for en underretning, jfr. servicelovens § 153.
 • Psykologisk afdækning samt vurdering af behov for psykologisk behandling: Borgeren tilbydes samtale med misbrugspsykolog, hvor der sker udredning af de bagvedliggende udløsende faktorer for misbruget, samt en vurdering af misbrugsrelaterede psykologiske behandlingsbehov. Ved vurdering af behov for psykiatrisk udredning henvises der til udredning hos psykiater i KABS.
 • Afklaring af mulighed for deltagelse i gruppebehandling: Borgeren kan tilbydes forsamtale og eventuel opstart i gruppe i udredningsperioden.
 • Stof-edukation i mindre grupper eller individuelt: Som led i behandlingen tilbydes borgeren viden om rusmidler, og den betydning som stofferne har på borgerens fysiske, psykiske og sociale forhold.
 • Mulighed for samarbejdsmøder/koordination med kommunens egne indsatser: Såfremt det vurderes nødvendigt for planlægningen eller udførelsen af misbrugsbehandlingen kontaktes kommunen for afholdelse af samarbejdsmøde eller for iværksættelse af sociale tiltag, der er nødvendige for borgerens fremmøde i behandlingen.
 • Dokumentation til bopælskommune: Udarbejdelse og fremsendelse af dokumentation til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Udarbejdelse af behandlingsplan.
Hvidovre/Gentofte basis
111kr.
Pris pr. dag
111kr.
Målgruppe

Borgere med misbrug/afhængighed af primært opioider og et behov for basal social behandling. Borgerne har afgrænsede sociale problemstillinger, som kan afhjælpes ved en parallel kommunal indsats. Målgruppen omfatter både borgere i konventionel substitutionsbehandling og borgere i stabil heroinbehandling.

Målgruppen omfatter som udgangspunkt ikke borgere med omfattende socialt kaos som fx kombinationer af hjemløshed, adfærdsproblemer, alvorlig psykisk sygdom, kriminalitet m.v.

Antal ydelser pr. måned
Pr. måned: 2-4
Pakkebeskrivelse

Behandlingen fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan tilrettes i forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler: samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger. Behandlingen tilrettelægges individuelt og målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og/eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med behandlingen, f.eks. Motivational Interviewing.
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger, hvorved borgeren blandt andet gennem spejling kan få større indsigt i egne problematikker.
 • Miljøterapi: Miljøterapi er en behandlingsmetode, der søger at fremme mulighederne for borgerens udfoldelse af praktiske og sociale færdigheder. Dette ved at inddrage aktiviteter i behandlingsmiljøet med psykologiske eller pædagogiske begrundelser. Miljøterapi er endvidere en metode, som kan være egnet til borgere, der har behov for at udvikle færdigheder til at kunne begå sig i sociale kontekster uden for behandlingen. I tilbuddet er inkluderet forplejning, da der herigennem skabes bedre forudsætninger for udførelsen af behandlingen. Ofte er der tale om, at borgeren ikke selv har mulighed for at sørge for sufficient kost.
 • Stof-edukation: Som led i behandlingen tilbydes borgeren viden om stoffer, og den betydning som stofferne har på fysiske, psykiske og sociale forhold.
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
 • Afklaring af psykologbehov: Borgeren tilbydes samtale, hvor borgerens problemstillinger afdækkes med henblik på vurdering af, hvorvidt der er behov for et tematiseret samtaleforløb hos misbrugspsykolog i afdelingen.
 • Interview for afdækning af behandlingsbehov: Borgeren tilbydes samtale, hvor enten ASI, VoksenMap eller UngMap bruges som redskab til yderligere afdækning af behandlingsbehov.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes, orienteres kommunen med henblik på afklaring af fortsat indskrivning i behandlingen.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.
Hvidovre/Gentofte udvidet
222 kr.
Pris pr. dag
222 kr.
Målgruppe

Borgere med behov for en udvidet behandlingsindsats og tæt opfølgning. Borgerne har komplekse problemstillinger af fysisk, psykisk og/eller social karakter og som oftest et problematisk misbrug af opioider og/eller andre rusmidler. Den udvidede indsats kan være kortvarig ved en forbigående kritisk situation, eller længerevarende hvis tilstanden er mere permanent.

Målgruppen kan også omfatte borgere i heroinbehandling.

 

Antal ydelser pr. måned
Pr. Måned: 5-8
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan tilrettes i forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler: samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger. Behandlingen tilrettelægges individuelt og målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og/eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med behandlingen, f.eks. Motivational Interviewing.
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger, hvorved borgeren blandt andet gennem spejling kan få større indsigt i egne problematikker.
 • Miljøterapi: Miljøterapi er en behandlingsmetode, der søger at fremme mulighederne for borgerens udfoldelse af praktiske og sociale færdigheder. Dette ved at inddrage aktiviteter i behandlingsmiljøet med psykologiske eller pædagogiske begrundelser. Miljøterapi er endvidere en metode, som kan være egnet til borgere, der har behov for at udvikle færdigheder til at kunne begå sig i sociale kontekster uden for behandlingen. I tilbuddet er inkluderet forplejning, da der herigennem skabes bedre forudsætninger for udførelsen af behandlingen. Ofte er der tale om, at borgeren ikke selv har mulighed for at sørge for sufficient kost.
 • Stof-edukation: Som led i behandlingen tilbydes borgeren viden om stoffer, og den betydning som stofferne har på fysiske, psykiske og sociale forhold
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
 • Terapeutisk forløb: Tematiseret samtaleforløb hos psykolog/eller uddannet terapeut. Formålet med samtalerne er at borgeren får mulighed for at få afhjulpet psykologiske problemstillinger, der er tæt forbundet med misbrugsproblematikken
 • Interview for afdækning af behandlingsbehov: Borgeren tilbydes samtale, hvor enten ASI, VoksenMap eller UngMap bruges som redskab til yderligere afdækning af behandlingsbehov.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes, orienteres kommunen med henblik på afklaring af om borgeren fortsat skal være indskrevet i behandlingen.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.
 • Ledsagelse i særlige situationer: Borgerens funktionsniveau og/eller adfærd kan nødvendiggøre følgeskab for at understøtte sufficient behandling.
 • Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling: Ved borgerens ønske om misbrugsbehandling i eksternt regi, tilbydes et tematiseret samtaleforløb, hvor behandlingsbehovet afdækkes. Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling sker efter aftale med kommunen.
Hvidovre/Gentofte intensiv
518 kr.
Pris pr. dag
518 kr.
Målgruppe

Borgere med kaotisk livsførelse samt multiple komplekse sociale, psykiske og sundhedsfaglige problemstillinger, hvor der er behov for intensiv behandling for at nå målet om stabilisering, reduktion eller ophør af et misbrug af opioider og/eller andre rusmidler.

Såfremt borgerens adfærd er af voldsom og udadreagerende karakter, kan Det Udkørende Team (DUT) varetage behandlingen gennem fremskudt og opsøgende misbrugsbehandling. DUT varetager også behandlingen for borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som ikke kan fremmøde i en ambulant afdeling.

Den Intensive takst iværksættes ved graviditet, hvor der er behov for at følge borgeren i tæt samarbejde med bl.a. kommune og hospital.

Ved behov for en specialiseret ambulant indsats, benyttes den intensive takst til at arbejde målrettet hen imod forandring, eksempelvis mod stoffrihed, arbejde og uddannelse.

Målgruppen kan også omfatte borgere i heroinbehandling.

Antal ydelser pr. måned
Pr.måned 12-20
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan tilrettes i forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler: samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger. Behandlingen tilrettelægges individuelt og målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og/eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med behandlingen, f.eks. Motivational Interviewing.
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger, hvorved borgeren blandt andet gennem spejling kan få større indsigt i egne problematikker.
 • Miljøterapi: Miljøterapi er en behandlingsmetode, der søger at fremme mulighederne for borgerens udfoldelse af praktiske og sociale færdigheder. Dette ved at inddrage aktiviteter i behandlingsmiljøet med psykologiske eller pædagogiske begrundelser. Miljøterapi er endvidere en metode, som kan være egnet til borgere, der har behov for at udvikle færdigheder til at kunne begå sig i sociale kontekster uden for behandlingen. I tilbuddet er inkluderet forplejning, da der herigennem skabes bedre forudsætninger for udførelsen af behandlingen. Ofte er der tale om, at borgeren ikke selv har mulighed for at sørge for sufficient kost.
 • Stof-edukation: Som led behandlingen tilbydes borgeren viden om stoffer, og den betydning som stofferne har på fysiske, psykiske og sociale forhold
 • Sociale aktiviteter: Socialpædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder
 • Pårørende samarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren, inddrages i enkelte tematiserede samtaler, såfremt det vurderes relevant for borgerens misbrugsbehandling.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
 • Terapeutisk forløb: Tematiseret samtaleforløb hos psykolog/eller uddannet terapeut. Formålet med samtalerne er at borgeren får mulighed for at få afhjulpet psykologiske problemstillinger, der er tæt forbundet med misbrugsproblematikken.
 • Interview for afdækning af behandlingsbehov: Borgeren tilbydes samtale, hvor enten ASI, VoksenMap eller UngMap bruges som redskab til yderligere afdækning af behandlingsbehov.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes, orienteres kommunen med henblik på afklaring af om borgeren fortsat skal være indskrevet i behandlingen.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.
 • Opsøgende og udgående misbrugsbehandling: Tilbydes til borgere med særligt intensivt behov for behandling, som af forskellige årsager profiterer af opsøgende eller udgående misbrugsbehandling.
 • Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling: Ved borgerens ønske om misbrugsbehandling i eksternt regi, tilbydes et tematiseret samtaleforløb, hvor behandlingsbehovet afdækkes. Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling sker efter aftale med kommunen.

Ledsagelse i særlige situationer: Borgerens funktionsniveau og/eller adfærd kan nødvendiggøre følgeskab for at understøtte sufficient behandling.

Stjernevang basis
305 kr.
Pris pr. dag
305 kr.
Målgruppe

Borgere med lettere/moderat misbrug og symptomer på psykisk sygdom, som har behov for et integreret socialt og psykiatrisk behandlingstilbud.

Misbrugsstofferne er primært hash og centralstimulerende stoffer (ikke opioider). Målgruppen omfatter også borgere, der er ophørt med misbrug og fortsat har risiko for tilbagefald.

De psykiatriske lidelser spænder over bl.a. ADHD, personlighedsforstyrrelser og psykotiske tilstande. Borgeren er ikke præget af multible komplekse sociale og sundhedsmæssige problemstillinger.

Borgere på Basis taksten er i stand til selv at møde i behandling, uden behov for anden påmindelse end en besked på dagen.

Antal ydelser pr. måned
4-8
Pakkebeskrivelse

Ydelsesbeskrivelse Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå af en kombination af nedenstående ydelser:
Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen tilrettes borgerens aktuelle behov.
Tematiserede individuelle samtaler: Samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter eller samtaler målrettet specifikke problemstillinger. Behandlingen tilrettelægges individuelt og målrettet borgerens behov. Der anvendes blandt andet MI, KAT, ACT og DAT som metode i de individuelle samtaler.
Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger. Gennem spejling skabes der rum for at borgeren kan få større indsigt i egne problematikker.
Interview for afdækning af behandlingsbehov: Borgeren tilbydes enten ASI, VoksenMap eller UngMap interview. Interviewet bruges som redskab til yderligere afdækning af behandlingsbehov.
Behandling ved speciallæge i psykiatri: Hvis relevant tilbydes borgeren et forløb ved KABS´ interne speciallæger i børne- og unge/voksenpsykiatri herunder fortsat udredning og farmakologisk behandling. Ved behov og mulighed for yderligere psykiatrisk behandling i regionalt regi henvises dertil. Der ydes abstinensbehandling ved behov samt lægelige ydelser beskrevet under taksten om substitutionsbehandling (ekskl. substitutionsbehandlingen).
Stof-edukation: Borgeren tilbydes edukative samtaler om stoffernes virkning og de risici der er forbundet med stofindtag, herunder fysiske, psykiske og sociale konsekvenser.
Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet, hvor formålet er at styrke livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder med henblik på at kunne leve et liv uden misbrug.
Opfølgende sundhedssamtale: Opfølgning på eventuel behandling iværksat ved lægesamtale, herunder medicinsk behandling. Desuden samtaler om blandt andet kost, motion, søvn, samt risikoadfærd.
Pårørendesamarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren, inddrages i enkelte tematiserede samtaler, såfremt det vurderes relevant for den samlede misbrugsbehandling.
• Terapeutisk forløb: Målet med forløbet er, at borgeren i højere grad udvikler psykologisk fleksibilitet og bevæger sig i retning af et meningsfuldt og vitalt liv. Der er i udgangspunktet tilbud om optil 10 terapeutiske samtaler i Stjernevang, efter forudgående forsamtale. Forløbet kan i særlige tilfælde forlænges, dersom det fagligt vurderes hensigtsmæssigt.
Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes, orienteres kommunen med henblik på afklaring af, hvorvidt borgeren fortsat skal være indskrevet i behandlingen.
Tværsektorielt samarbejde: Med fokus på borgerens samlede situation kan KABS bidrage til kommunens og andre aktørers indsatser vedrørende borgeren.
Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.

 

Stjernevang udvidet
505 kr.
Pris pr. dag
505 kr.
Målgruppe

Målgruppe Borgere med kaotisk misbrug og svære symptomer på psykisk sygdom, som har behov for et integreret socialt og psykiatrisk behandlingstilbud.
Misbrugsstofferne er primært hash og centralstimulerende stoffer (ikke opioider).

De psykiatriske lidelser spænder over bl.a. ADHD, personlighedsforstyrrelser og psykotiske tilstande. Den sociale situation er ofte præget af omfattende kaos, isolation eller drop out.

Målgruppen inkluderer også gravide samt personer, der er ophørt med et misbrug, men har behov for intensiv tilbagefaldsforebyggende behandling for at kunne fastholde stoffrihed.

Målgruppen omfatter også børn og unge u. 18 år, hvor der er et stort behov for at involvere og samarbejde tæt med nærtstående pårørende, og familieafdeling.
Behandling af borgere med GHB/GBL-misbrug vil i opstarten takstindplaceres på Udvidet takst, på grund af den kompleksitet misbruget medfører, den opfølgning der er i forbindelse med medicinering og nedtrapning og det øgede behov for sparring og koordinering med eksterne samarbejdspartnere.

Borgere på Udvidet takst har svært ved at møde stabilt i behandlingen og har behov for kontinuerlig telefonisk kontakt og/eller motiverende samtaler via sms/e-mail, for at kunne møde op til samtaler og/eller gruppebehandling. Samtidigt indeholder målgruppen borgere, hvor der er behov for tværsektoriel koordinering og samarbejde.

Målgruppen indeholder ligeledes borgere, der på problemsiden passer på Basis takst og hvor det vurderes at borgeren vil kunne forkorte sit behandlingsforløb betydeligt, ved en udvidet indsats.

 

Antal ydelser pr. måned
12-18
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 •       Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen tilrettes borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler: Samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter eller samtaler målrettet specifikke problemstillinger. Behandlingen tilrettelægges individuelt og målrettet borgerens behov. Der anvendes blandt andet MI, KAT, ACT og DAT som metode i de individuelle samtaler.
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger. Gennem spejling skabes der rum for at borgeren kan få større indsigt i egne problematikker.
 •       Interview for afdækning af behandlingsbehov: Borgeren tilbydes enten ASI, VoksenMap eller UngMap interview. Interviewet bruges som redskab til yderligere afdækning af behandlingsbehov.
 •       Behandling ved speciallæge i psykiatri: Hvis relevant tilbydes borgeren et forløb ved KABS´ interne speciallæger i børne- og unge/voksenpsykiatri herunder fortsat udredning og farmakologisk behandling. Ved behov og mulighed for yderligere psykiatrisk behandling i regionalt regi henvises dertil. Der ydes abstinensbehandling ved behov samt lægelige ydelser beskrevet under taksten om substitutionsbehandling (ekskl. substitutionsbehandlingen).
 •       Stof-edukation: Borgeren tilbydes edukative samtaler om stoffernes virkning og de risici der er forbundet med stofindtag, herunder fysiske, psykiske og sociale konsekvenser.
 •       Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet, hvor formålet er at styrke livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder med henblik på at kunne leve et liv uden misbrug.
 •       Opfølgende sundhedssamtale: Opfølgning på eventuel behandling iværksat ved lægesamtale, herunder medicinsk behandling. Desuden samtaler om blandt andet kost, motion, søvn, samt risikoadfærd.
 •       Pårørendesamarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren, inddrages i enkelte tematiserede samtaler, såfremt det vurderes relevant for den samlede misbrugsbehandling.
 •       Terapeutisk forløb: Målet med forløbet er, at borgeren i højere grad udvikler psykologisk fleksibilitet og bevæger sig i retning af et meningsfuldt og vitalt liv. Der er i udgangspunktet tilbud om optil 10 terapeutiske samtaler i Stjernevang, efter forudgående forsamtale. Forløbet kan i særlige tilfælde forlænges, dersom det fagligt vurderes hensigtsmæssigt.
 •       Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes, orienteres kommunen med henblik på afklaring af, hvorvidt borgeren fortsat skal være indskrevet i behandlingen.
 •       Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling: Ved borgerens ønske om misbrugsbehandling i eksternt regi, tilbydes et tematiseret samtaleforløb, hvor behandlingsbehovet afdækkes.

Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling sker efter aftale med kommunen.

 •       Tværsektorielt samarbejde: Med fokus på borgerens samlede situation kan KABS bidrage til kommunens og andre aktørers indsatser vedrørende borgeren.
 •       Tværsektoriel koordination: Mulighed for koordinering af tværsektorielt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.
 •       Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.
 •       Opsøgende /udgående misbrugsbehandling: Borgere med særligt intensivt behov for behandling som af forskellige årsager profiterer af opsøgende eller udgående misbrugsbehandling. Den opsøgende funktion har til formål at fastholde borgeren i behandling. Den udgående behandling omhandler primært borgere der på grund af deres somatiske og psykiske tilstand ikke er i stand til at komme i afdelingen. Ydelsen omfatter også de borgere hvis adfærd ikke kan rummes i almindelig behandlingsregi.
 •       Individuelt tilrettelagte socialpædagogiske aktiviteter: Ydelsen dækker over både socialpædagogiske aktiviteter og kognitiv miljøterapi. Aktiviteterne understøtter den øvrige behandling på mange niveauer. Gennem de forskellige sociale aktiviteter tilbydes en handlingsorienteret ramme for styrkelsen af borgerens egne ressourcer så som krop, adfærd, socialt netværk, hygge, interesser og hobbies. Ved disse aktiviteter får borgeren mulighed for at styrke egne ressourcer gennem et fællesskab med andre i samme situation, lære at indgå i sociale relationer, uden der indgår alkohol eller stoffer og opnå færdigheder rettet imod at kunne fungere i egen bolig, i sociale sammenhænge og på arbejdsmarkedet.

Ledsagelse i særlige situationer: Tilbud til borgere, der har behov for følgeskab. Har til formål at understøtte den samlede behandlingsindsats.

City basis
302 kr.
Pris pr. dag
302 kr.
Målgruppe

Borgere med et misbrug af hash og/eller centralstimulerende stoffer, samt borgere, der er ophørt med et misbrug, men har behov for tilbagefaldsforebyggende behandling. Målgruppen inkluderer også borgere med en kombination af misbrug og psykisk lidelse, såfremt denne er velbehandlet eller af lettere karakter.

Antal ydelser pr. måned
4-8
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå af en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning, og som opfølgning på igangværende behandlingsforløb, tilbydes borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen tilrettes borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler: Samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger. Behandlingen tilrettelægges individuelt og målrettet borgerens behov. Der anvendes blandt andet kognitiv metode, Motivational Interviewing, ACT og narrativ metode i disse samtaler
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger. Gennem spejling i andre, skabes der mulighed for, at borgeren kan få større indsigt i egne problematikker.
 • Interview for afdækning af behandlingsbehov: Borgeren tilbydes samtale, hvor VoksenMap eller UngMap bruges som redskab til yderligere afdækning af behandlingsbehov.
 • Lægelig behandling: Der ydes abstinensbehandling ved behov samt lægelige ydelser beskrevet under taksten om substitutionsbehandling (ekskl. substitutionsbehandlingen).
 • Stof-edukation: Borgen tilbydes edukative samtaler om stoffers virkning og de risici, der er forbundet med stofindtag, herunder mulige fysiske, psykiske og sociale konsekvenser
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Opfølgende sundhedssamtale: tager sigte på at screene brugerens behov for en målrettet sundhedspædagogisk indsats der kan forebygge livstilssygdomme og risikoadfærd samt stimulere egenomsorgen. Der foretages opfølgning på lægelig/medicinsk behandling, herunder evt. abstinensbehandling, og der tilbydes gratis prævention, henvisning til screening for kønssygdomme, gratis vaccinationsprogram, samt blodprøvescreening.
 • Pårørendesamarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren, inddrages i enkelte tematiserede samtaler, såfremt det vurderes relevant for borgerens misbrugsbehandling.
 • Afklarende terapeutiske samtaler: Tilbud om enkelte samtaler med henblik på afklaring af, hvorvidt borgeren har behov for et terapeutisk samtaleforløb, som led i misbrugsbehandlingen.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes, orienteres kommunen med henblik på afklaring af, hvorvidt borgeren fortsat skal være indskrevet i behandlingen.
 • Tværsektorielt samarbejde: Med fokus på borgerens samlede situation kan KABS bidrage til kommunens og andre relevante samarbejdspartneres indsatser vedrørende borgeren.

Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen

City udvidet
499 kr.
Pris pr. dag
499 kr.
Målgruppe

Borgere med et misbrug af hash og/eller centralstimulerende stoffer, der har behov for et mere intensivt behandlingsforløb for at ophøre med deres misbrug. Målgruppen indbefatter ligeledes gravide eller kommende forældre, samt borgere under 18 år. Endvidere kan der være tale om borgere, der er ophørt med et misbrug, men har behov for mere intensiv tilbagefaldsforebyggende behandling for at fastholde stoffrihed. Målgruppen inkluderer også borgere med en kombination af misbrug og psykisk lidelse, såfremt denne er velbehandlet eller af lettere karakter

Antal ydelser pr. måned
10-18
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå af en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning, og som opfølgning på igangværende behandlingsforløb, tilbydes borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen tilrettes borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler: Samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger. Behandlingen tilrettelægges individuelt og målrettet borgerens behov. Der anvendes blandt andet kognitiv metode, Motivational Interviewing, ACT og narrativ metode i disse samtaler.
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger. Gennem spejling i andre, skabes der mulighed for, at borgeren kan få større indsigt i egne problematikker.
 • Interview for afdækning af behandlingsbehov: Borgeren tilbydes samtale, hvor VoksenMap eller UngMap bruges som redskab til yderligere afdækning af behandlingsbehov.
 • Lægelig behandling: Der ydes abstinensbehandling ved behov samt lægelige ydelser beskrevet under taksten om substitutionsbehandling (ekskl. substitutionsbehandlingen).
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Opfølgende sundhedssamtale: tager sigte på at screene brugerens behov for en målrettet sundhedspædagogisk indsats der kan forebygge livstilssygdomme og risikoadfærd samt stimulere egenomsorgen. Der foretages opfølgning på lægelig/medicinsk behandling, herunder evt. abstinensbehandling, og der tilbydes gratis prævention, henvisning til screening for kønssygdomme, gratis vaccinationsprogram, samt blodprøvescreening.
 • Pårørendesamarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren, inddrages i enkelte tematiserede samtaler, såfremt det vurderes relevant for borgerens misbrugsbehandling.
 • Terapeutisk forløb: Tematiseret samtaleforløb hos terapeut eller psykolog omhandlende misbrugsrelaterede psykiske problematikker, der hindrer borgeren i at opnå formålet med behandlingen.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes, orienteres kommunen med henblik på afklaring af, hvorvidt borgeren fortsat skal være indskrevet i behandlingen.
 • Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling: Ved borgerens ønske om misbrugsbehandling i eksternt regi, tilbydes et tematiseret samtaleforløb, hvor behandlingsbehovet afdækkes.

Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling sker først efter aftale med kommunen.

 • Tværsektorielt samarbejde: Med fokus på borgerens samlede situation kan KABS bidrage til kommunens og andre relevante samarbejdspartneres indsatser vedrørende borgeren.
 • Tværsektoriel koordination: Tilbud om koordination af tværsektorielt samarbejde.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.
 • Opsøgende/udgående misbrugsbehandling: Tilbud til borgere, som har behov for særlig tilrettelagt behandling af opsøgende eller udgående karakter.

Ledsagelse i særlige situationer: Tilbud til borgere, der har behov for følgeskab. Har til formål at understøtte den samlede behandlingsindsats

City intensiv
566 kr.
Pris pr. dag
566 kr.
Målgruppe

Borgere med et misbrug af hash og/eller centralstimulerende stoffer der har behov for et mere intensivt behandlingsforløb for at ophøre med deres misbrug. Målgruppen inkluderer også borgere med en kombination af misbrug og psykisk lidelse, såfremt denne er velbehandlet eller af lettere karakter. Endvidere kan der være tale om borgere, der er ophørt med et misbrug, men har behov for mere intensiv tilbagefaldsforebyggende behandling for at fastholde stoffrihed. Målgruppen inkluderer også borgere med en kombination af misbrug og psykisk lidelse, såfremt denne er velbehandlet eller af lettere karakter. Typisk vil der være tale om et kortere forløb der er koordineret i forhold til en mere langsigtet handleplan i forhold til uddannelse og/eller arbejdsmarked.

Antal ydelser pr. måned
19-24
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning, og som opfølgning på igangværende behandlingsforløb, tilbydes borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen tilrettes borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler: Samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger. Behandlingen tilrettelægges individuelt og målrettet borgerens behov. Der anvendes blandt andet kognitiv metode, Motivational Interviewing, ACT og narrativ metode i disse samtaler.
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger. Gennem spejling i andre, skabes der mulighed for, at borgeren kan få større indsigt i egne problematikker.
 • Interview for afdækning af behandlingsbehov: Borgeren tilbydes samtale, hvor VoksenMap eller UngMap bruges som redskab til yderligere afdækning af behandlingsbehov.
 • Lægelig behandling: Der ydes abstinensbehandling ved behov samt lægelige ydelser beskrevet under taksten om substitutionsbehandling (ekskl. substitutionsbehandlingen).
 • Stof-edukation: Borgen tilbydes edukative samtaler om stoffers virkning og de risici, der er forbundet med stofindtag, herunder mulige fysiske, psykiske og sociale konsekvenser.
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Opfølgende sundhedssamtale: Tager sigte på at screene brugerens behov for en målrettet sundhedspædagogisk indsats der kan forebygge livstilssygdomme og risikoadfærd samt stimulere egenomsorgen. Der foretages opfølgning på lægelig/medicinsk behandling, herunder evt. abstinensbehandling.
 • Pårørendesamarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren, inddrages i enkelte tematiserede samtaler, såfremt det vurderes relevant for borgerens misbrugsbehandling.
 • Terapeutisk forløb: Tematiseret samtaleforløb hos terapeut eller psykolog omhandlende misbrugsrelaterede psykiske problematikker, der hindrer borgeren i at opnå formålet med behandlingen.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes, orienteres kommunen med henblik på afklaring af, hvorvidt borgeren fortsat skal være indskrevet i behandlingen.
 • Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling: Ved borgerens ønske om misbrugsbehandling i eksternt regi, tilbydes et tematiseret samtaleforløb, hvor behandlingsbehovet afdækkes.

Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling sker først efter aftale med kommunen.

 • Tværsektorielt samarbejde Med fokus på borgerens samlede situation kan KABS bidrage til kommunens og andre relevante samarbejdspartneres indsatser vedrørende borgeren. Tværsektoriel koordination: Tilbud om koordination af tværsektorielt samarbejde.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.
 • Opsøgende/udgående misbrugsbehandling: Tilbud til borgere, som har behov for særlig tilrettelagt behandling af opsøgende eller udgående karakter.

Ledsagelse i særlige situationer: Tilbud til borgere, der har behov for følgeskab. Har til formål at understøtte den samlede behandlingsindsats

Anonym Stofmisbrugsbehandling
65 kr.
Pris pr. dag
65 kr.
Målgruppe

Borgere over 18 år med et misbrug af hash og/eller centralstimulerende stoffer. Behandlingen er målrettet borgere, der ikke har behandlingskrævende sociale problemstillinger udover misbruget jf. servicelovens § 101 a. Der er tale om et afgrænset forløb af 16 ugers varighed.

Antal ydelser pr. måned
4-5
Pakkebeskrivelse

Forløbet består af følgende ydelser:

 • Forsamtale og interview: Borgeren tilbydes forsamtale, hvor det gennem brug af relevant screeningsredskab afklares, hvorvidt borgeren tilhører målgruppen for anonym behandling. Såfremt borgeren ikke er i målgruppen for anonym stofbehandling, tilbydes borgeren indskrivning i den konventionelle behandling

Gruppebehandling: Borgeren tilbydes et 16 ugers gruppebehandlingsforløb, samt en individuel afsluttende samtale

KASA
602 kr.
Pris pr. dag
602 kr.
Målgruppe

Specialambulatoriet KASA varetager integreret misbrugsbehandling for borgere med dobbeltdiagnose, det vil sige behandlingskrævende psykiatrisk lidelse og et samtidigt misbrug. KASA’s optag omfatter borgere indenfor et bredt spektrum af psykiatriske diagnoser, bestående af depression, angst, ADHD samt personlighedsforstyrrelser og skizofreni mv. En stor del af borgerne modtager substitutionsbehandling, og har ofte et sidemisbrug af benzodiazepiner, centralstimulerende stoffer og cannabis. Det er typisk borgere, som det offentlige hjælpesystem har vanskeligt ved at etablere og vedligeholde kontakt til. Målgruppen er kendetegnet ved en kaotisk livsførelse samt multiple problemstillinger, som vanskeliggør fremmøde og realisering af målet om stabilisering, reduktion og ophør af misbruget. Fælles for borgerne er komplekse sociale, psykiske og fysiske problemstillinger, som påkræver en tværsektoriel, tværfaglig og koordineret indsats.

Antal ydelser pr. måned
13-22
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Udredning og integration i afdelingens øvrige behandlingstilbud: Indskrivning og udredning varetages af afdelingens psykiater, psykolog og tværfagligt sammensatte personale, og har til hensigt at kortlægge borgerens problemforhold med henblik på fastsættelse af sufficient behandling og integration i de lokale behandlingstilbud.
 • Udredning ved speciallæge i psykiatri: Der optages grundig misbrugsanamnese omhandlende debut, hyppighed, indtagelsesmåde, forgiftningshistorik, risikoadfærd, tidligere behandling og resultater heraf. Lægen udreder for somatisk komorbiditet med særlig opmærksomhed på sygdomstilstande, der relaterer sig til stofmisbrug såsom virale infektioner og bakterielle sygdomme, livsstilssygdomme, KOL, tuberkulose, traumer, mm. Ved behov henviser lægen til relevant behandling i andet regi. Såfremt der iagttages fysiske eller psykiske forhold, der giver anledning til afdækning af behov for hjælp efter Serviceloven eller anden lovgivning, orienteres borgerens kommune. Dette sker kun når der foreligger samtykke hertil, og såfremt borgeren indvilger heri.
 • Sundhedssamtale: Har til formål at skabe et sundhedsfagligt fokus på rusmiddelrelaterede problemstillinger med et skadereducerende og sundhedsfremmende sigte.
 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan tilrettes i forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler: samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger. Behandlingen tilrettelægges individuelt og målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og/eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med behandlingen, f.eks. Motivational Interviewing og Dialektisk Adfærdsterapi.
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger, hvorved borgeren blandt andet gennem spejling kan få større indsigt i egne problematikker.
 • Miljøterapeutisk tilrettelagt café: I KASA’s cafe benyttes miljøet terapeutisk bevidst, hvor udvalgte aktiviteter understøtter borgeren i at opnå evne til at klare sig så selvstændigt som muligt. Den enkelte borger trænes i at indgå i et socialt fællesskab med de andre borgere og personale. Aktiviteterne kan eksempelvis dreje sig om planlægning, varetagelse af dagligdagsfunktioner og samtaler med andre som er nødvendige for at kunne fungere i en hverdag uden for KASA.
 • Samtale om familieforhold: Samtale tilbydes med henblik på afklaring af behov for brobygning til kommunens familieafdeling. Endvidere kan borgeren tilbydes tematiseret samtaleforløb, såfremt det vurderes relevant for behandlingsindsatsen.
 • Pårørende samarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren, inddrages i enkelte tematiserede samtaler, såfremt det vurderes relevant for borgerens misbrugsbehandling.
 • Interview for afdækning af behandlingsbehov: Borgeren tilbydes samtale, hvor enten ASI, VoksenMap eller UngMap bruges som redskab til yderligere afdækning af behandlingsbehov.
 • Stof-edukation: Som led behandlingen tilbydes borgeren viden om stoffer, og den betydning som stofferne har på fysiske, psykiske og sociale forhold
 • Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling: Ved borgerens ønske om misbrugsbehandling i eksternt regi, tilbydes et tematiseret samtaleforløb, hvor behandlingsbehovet afdækkes.

Forberedelse til ekstern dag – og døgnbehandling sker efter aftale med kommunen.

 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks at kontakte borgeren. Såfremt dette ikke lykkes, orienteres kommunen med henblik på afklaring af fortsat indskrivning i behandlingen.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens samlede situation kan KABS bidrage til kommunens og andre relevante samarbejdspartneres indsatser vedrørende borgeren.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.
 • Terapeutisk forløb: Tematiseret samtaleforløb hos psykolog/eller uddannet terapeut. Formålet med samtalerne er at borgeren får mulighed for at få afhjulpet psykologiske problemstillinger, der er tæt forbundet med misbrugsproblematikken.
 • Allokering af borgeren til andet behandlingstilbud: I samarbejde med hjemkommunen, understøtter KASA overgangen til andet behandlingstilbud. I forbindelse hermed ydes der faglig sparring, således at myndighedssagsbehandleren i samarbejde med borgerne kan afsøge, hvilket behandlingstilbud der udgør det mest sufficiente.
 • Udgående / fremskudt misbrugsbehandling:

Den udgående funktion har til formål at inkludere borgeren i KASA samt fastholde borgeren i behandling ved ustabile faser i borgenes liv. Eksempelvis hvis borgeren i en periode ikke formår at møde i afdelingen grundet somatiske eller psykiske årsager.

Den fremskudte behandling omhandler primært borgere, hvis misbrug og livsførelse er så kaotisk at borgerens tilstand og adfærd på daglig basis og derfor ikke kan rummes i KASA’s vanlige behandlingsregi.

 • Individuelt tilrettelagte socialpædagogiske aktiviteter: Ydelsen dækker over både socialpædagogiske aktiviteter og kognitiv miljøterapi. Aktiviteterne understøtter den øvrige behandling og der tilbydes forskellige sociale aktiviteter i en handlingsorienteret ramme. Fokus på den enkelte borgers ressourcer og der arbejdes med adfærdstræning, socialt netværk, sociale færdigheder / ADL samt borgerens interesser. Ved disse aktiviteter får borgeren mulighed for at styrke egne ressourcer gennem et fællesskab med andre i samme situation, lære at indgå i sociale relationer, uden der indgår alkohol eller stoffer og opnå færdigheder

Ledsagelse i særlige situationer: Borgerens funktionsniveau eller adfærd samt vigtighed af borgerens deltagelse ved en aktivitet / møde, kan periodevis nødvendiggøre ledsagelse for at understøtte behandlingen. Ledsagelsesopgaver vurderes fra gang til gang. Identificeres et større behov for ledsagelse adresseres dette til hjemkommunen, da opgaven da er i snitfladen til §85 støtte

Tilsyn og beredskab
40 kr.
Pris pr. dag
40 kr.
Målgruppe

Tilsyn og beredskab retter sig mod borgere, som i en kortere periode har afbrudt behandlingen i KABS f.eks. pga. fængsling, hospitalsindlæggelse eller under ekstern behandling. Tilsyn og beredskab kan også omfatte borgere i substitutionsbehandling i de tilfælde, hvor lægen og den socialfaglige behandler i samarbejde med borgeren vurderer, at borgeren ikke har behov for social stofmisbrugsbehandling eller andre sociale ydelser.

Antal ydelser pr. måned
Under 2
Pakkebeskrivelse

Tilbuddet fastsættes ud fra en individuel vurdering af hvilke ydelser der er relevante og kan bestå i følgende:

 • Telefonisk kontakt og opfølgning: Borgeren tilbydes telefonisk samtale med henblik på vurdering af social- eller sundhedsfaglige behandlingsbehov
 • Koordinering med andet behandlingssted, fængsler mv.
 • Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.
Efterbehandling
95 kr.
Pris pr. dag
95 kr.
Målgruppe

Borgere, der er ophørt med misbrug af hash og/eller centralstimulerende stoffer, men har behov for tilbagefaldsforebyggende behandling for at fastholde stoffrihed. Tilbuddet er primært henvendt til borgere, der har været stoffri i en længere periode. Derudover inkluderer målgruppen borgere, der af forskellige årsager ikke har mulighed for at indgå i et mere intensivt behandlingsforløb.

I situationer, hvor borgeren ikke kan indgå i den almene behandling grundet psykiske, sociale og fysiske problemforhold, og hvor behandlingsbehovet overstiger tilsyn- og beredskabstakst, tilknyttes borgeren efterbehandlingstakst. Hensigten er at fremme, at borgeren fastholdes i behandling under eksempelvis indlæggelse, længerevarende ekstern behandling mv. Desuden sikres relevant koordinering og vidensdeling med eksterne samarbejdspartnere

Antal ydelser pr. måned
2-4
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og kan bestå i en kombination af nedenstående ydelser:

 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt udredning og som opfølgning på igangværende behandlingsforløb tilbydes borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen tilrettes borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler: Samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter eller samtaler målrettet specifikke problemstillinger. Behandlingen tilrettelægges individuelt og målrettet borgerens behov. Der anvendes blandt andet MI, KAT, ACT og DAT som metode i de individuelle samtaler.
 • Interview for afdækning af behandlingsbehov: Borgeren tilbydes enten ASI, VoksenMap eller UngMap interview. Interviewet bruges som redskab til yderligere afdækning af behandlingsbehov.
 • Stof-edukation: Borgeren tilbydes edukative samtaler om stoffernes virkning og de risici der er forbundet med stofindtag, herunder fysiske, psykiske og sociale konsekvenser.
 • Støttende indsats ved læge, psykiater eller sygeplejerske til borgere, der har behov for vejledning i sundhedsfremme eller støtte til at følge et igangværende eller planlagt behandlingsforløb i det øvrige sundhedsvæsen.
 • Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks kontakt til borgeren. Såfremt dette ikke lykkes, orienteres kommunen med henblik på afklaring af om borgeren forsat skal være indskrevet i behandlingen.
 • Tværsektorielt samarbejde: Med fokus på borgerens samlede situation kan KABS bidrage til kommunens og andre aktørers indsatser vedrørende borgeren.

Dokumentation til bopælskommune: Dokumentation udarbejdes og fremsendes til kommunen til brug for myndighedsafgørelse i forhold til bevilling af misbrugsbehandling. Der fremsendes desuden statusskrivelse ved udskrivning fra behandlingen.

Substitutionsbehandling
127 kr.
Pris pr. dag
127 kr.
Målgruppe

Taksten omfatter borgere, som modtager substitutionsmedicin og som ikke er under udredning. Da den lægelige heroinbehandling er statsfinansieret, opkræves ikke takst for substitutionsbehandling for borgere i heroinbehandling.

Målgruppen modtager typisk den sociale behandling for stofmisbrug i KABS.

Antal ydelser pr. måned
Rutinemæssig opfølgning hver 6. måned samt ved behov konsultation omkring akutte eller kroniske problemer, som ikke kan løses ad anden vej (fx via afdelingens sygeplejerske eller ved kontakt til egen læge eller sygehus). Sygeplejersken varetager som lægens medhjælp en række opgaver såsom medicinadministration og edukation. Herudover tilbydes sundhedssamtaler med et sundhedsfagligt fokus på rusmiddelrelaterede problemstillinger med et skadereducerende og sundhedsfremmende sigte.
Pakkebeskrivelse

• Misbrug. Lægen optager grundig misbrugsanamnese omhandlende debut, hyppighed, indtagelsesmåde, forgiftningshistorik, risikoadfærd, tidligere behandling og resultater heraf. Medicinering sker på afdelingerne i Gentofte, Hvidovre og KASA eller via apotek. Ved adfærdsmæssige problemer kan der evt. etableres en midlertidig udlevering via Falck på Frederiksberg.
• Psykiatri: Lægen sikrer, at der foretages en vurdering af evt. forekomst af psykisk sygdom hos samtlige borgere, og at resultaterne heraf inddrages i den samlede behandling. Der indhentes viden omkring tidligere eller igangværende psykiatrisk behandling. Ved behov for videre udredning varetager KABS’ interne speciallæger i psykiatri disse således, at afdelingslægen kan videreføre evt. medicinsk behandling
• Somatisk komorbiditet: Lægen udreder for somatisk komorbiditet med særlig opmærksomhed på sygdomstilstande, der relaterer sig til stofmisbrug såsom virale infektioner og bakterielle sygdomme, livsstilssygdomme, KOL, tuberkulose, traumer, mm. KABS har indgået en samarbejdsaftale ed Region H om decentral screening og behandling af hepatitis C. Ved symptomer til øvrige somatiske sygdomme henvises til relevante instanser.
• Forebyggelse: Alle borgere tilbydes en gang årligt, og ved risikoadfærd, en virologisk screening for misbrugsrelaterede sygdomme. KABS tilbyder gratis vaccination for hepatitis A og/eller B. Endvidere er der tilbud om gratis prævention i form af kondomer, p-sprøjte, p-stav eller spiral. Endelig udleverer KABS rene sprøjter og kanyler anonymt i afdelingerne og via en række apoteker i Københavns omegn ud fra et skadesreducerende sigte

Lægelig behandling med heroin
0 kr. (behandlingen er statsfinansieret)
Pris pr. dag
0 kr. (behandlingen er statsfinansieret)
Målgruppe

Taksten omfatter borgere med opioidafhængighed, som modtager lægelig substitutionsbehandling med heroin (diacetylmorphin).
Borgerne er svære at fastholde i den konventionelle substitutionsbehandling, som ikke har haft en stabiliserende effekt. Heroinbehandling hviler på principperne om skadesreduktion med accept af et aktivt brug af illegale stoffer og et ønske om at inddæmme de negative følgevirkninger af et liv med bl.a. heroinafhængighed.
Af Vejledning om ordination af diacetylmorphin (heroin) fremgår det, at den lægelige behandling ikke kan stå alene. De positive resultater kan kun opnås, hvis behandlingsindsatsen er helhedsorienteret og dermed også retter sig mod den enkelte borgers sociale problemer.
For at kunne arbejde helhedsorienteret søger KABS om bevilling til den sociale behandling, efter Servicelovens § 101, hos brugerens hjemkommune.

Antal ydelser pr. måned
Behandlingen omfatter op til to daglige fremmøder til indtagelse af heroin 365 dage om året. Desuden kontinuerlig opfølgning samt ved behov konsultation omkring akutte eller kroniske problemer, som ikke kan løses ad anden vej (fx via afdelingens sygeplejerske eller ved kontakt til egen læge eller sygehus). Sygeplejersken varetager som lægens medhjælp en række opgaver såsom medicinadministration og edukation. Herudover tilbydes sundhedssamtaler med et sundhedsfagligt fokus på rusmiddelrelaterede problemstillinger med et skadereducerende og sundhedsfremmende sigte.
Pakkebeskrivelse
 • Misbrug. Lægen optager grundig misbrugsanamnese omhandlende debut, hyppighed, indtagelsesmåde, forgiftningshistorik, risikoadfærd, tidligere behandling og resultater heraf. Medicinering sker på Hvidovre afdeling.
 • Psykiatri: Lægen sikrer, at der foretages en vurdering af evt. forekomst af psykisk sygdom hos samtlige borgere, og at resultaterne heraf inddrages i den samlede behandling. Der indhentes viden om tidligere eller igangværende psykiatrisk behandling.  Ved behov for videre udredning varetager KABS’ interne speciallæger i psykiatri disse således, at afdelingslægen kan videreføre evt. medicinsk behandling
 • Somatisk komorbiditet: Lægen udreder for somatisk komorbiditet med særlig opmærksomhed på sygdomstilstande, der relaterer sig til stofmisbrug såsom virale infektioner og bakterielle sygdomme, livsstilssygdomme, KOL, tuberkulose, traumer, mm. KABS har indgået en samarbejdsaftale ed Region H om decentral screening og behandling af hepatitis C. Ved symptomer til øvrige somatiske sygdomme henvises til relevante instanser.
 • Forebyggelse: Alle borgere tilbydes en gang årligt, og ved risikoadfærd, en virologisk screening for misbrugsrelaterede sygdomme. KABS tilbyder gratis vaccination for hepatitis A og/eller B. Endvidere er der tilbud om gratis prævention i form af kondomer, p-sprøjte, p-stav eller spiral.

Endelig udleverer KABS rene sprøjter og kanyler anonymt i afdelingerne og via en række apoteker i Københavns omegn ud fra et skadesreducerende sigte.

ALKO Kortlægning
305 kr.
Pris pr. dag
305 kr.
Målgruppe

Alle borgere, som indskrives til alkoholbehandling efter Sundhedslovens § 141 herunder borgere, der har behov for tilbagefaldsforebyggende behandling.

Kortlægningstaksten anvendes ikke for borgere i KABS KASA

Antal ydelser pr. måned
8-20
Pakkebeskrivelse

Kortlægningsforløbet tilpasses borgerens individuelle behov.

• Udredning vedrørende behov for afrusning: Samtale med sundhedsfagligt personale med henblik på at vurdere behov for medicinsk afrusning. Afrusning kan ske ambulant i KABS. Ved brug for afrusning under indlæggelse henvises til hospital.
• Ambulant afrusning: Lægelig vurdering og daglig opfølgning ved sundhedsfagligt personale i henhold til afrusningsplan.
• Kortlægning og screening af borgerens samlede sociale situation: Ofte har borgere, der indskrives i alkoholbehandling, sociale problemer ud over alkoholproblemerne. KABS yder socialfaglig bistand i løsningen af disse i samarbejde med bopælskommune eller henviser til anden relevant aktør.
• Interview for afdækning af behandlingsbehov: Borgeren tilbydes samtale, hvor enten ASI, VoksenMap eller UngMap bruges som redskab til yderligere afdækning af behandlingsbehov.
• NAB interview: Lovpligtig indberetning til NAB databasen. Samtidig bruges interviewet til at indsamle information til brug i planlægningen af den videre behandling.
• Udredning ved læge: Fokus på alkoholforbrug, somatik og psykiatri. Alkoholforbrug og afhængighed kortlægges mhp. diagnostik og behandlingsplan. Fysisk og psykisk helbred undersøges med særligt fokus på dobbeltdiagnose og alkoholrelaterede sygdomme. Herunder mulighed for vurdering ved KABS´ interne speciallæger i voksen/børne- og ungdomspsykiatri. Ved behov for videre udredning og behandling af somatiske sygdomme henvises til praktiserende læge eller hospital.
• Sundhedssamtale: Har til formål at skabe et sundhedsfagligt fokus på rusmiddelrelaterede problemstillinger med et skadereducerende og sundhedsfremmende sigte.
• Introduktion til behandlingsformer og – muligheder: Tilbydes enten i form af individuelle samtaler eller gruppesamtaler. Formålet er at borgeren, gennem viden om muligheder i behandlingen, får mulighed for at være aktiv deltagende i planlægningen af sin behandling i KABS.
• Information om det videre forløb: Vejledning om relevant lovgivning og rettigheder i alkoholbehandling, herunder fritvalgsordning, klagemuligheder, mv. Information om fordelen ved at samarbejde med bopælskommunen, så der kan lægges en koordineret plan. Information om mulighed for samarbejde med sundhedsvæsen, egen læge og evt. øvrige relevante instanser.
• Indhentelse af relevante samtykker: Såfremt borgeren ønsker at opgive sin anonymitet, indhentes relevante samtykker med henblik på at kunne samarbejde om behandlingen med kommune, hospital, egen læge, mv.
• Motiverende samtale: Borgeren støttes i at definere sine behov for behandling og konsolidere sin beslutning om at skabe en forandring af alkoholvanerne.
• Samtale om familieforhold: Tilbud til borgere med kontakt til børn under 18 år. Det gælder egne biologiske børn og partners børn uanset hvor de bor. Samtalen skal medvirke til at danne et samlet indtryk af familiens eventuelle behov for supplerende støtte. Endvidere vurderes det, om der er grundlag for en underretning, jfr. servicelovens § 153.
• Psykologisk screening: Ved behov tilbydes borgeren samtale med psykolog, hvor der sker afdækning af bagvedliggende faktorer med betydning for alkoholproblemet, samt en vurdering af eventuelle behandlingsbehov.
• Alkohol-edukation: Borgen tilbydes edukative samtaler om alkohols virkning og de risici, der er forbundet med alkoholindtag, herunder mulige fysiske, psykiske og sociale konsekvenser.
• Udarbejdelse af mål for behandling. Beskrivelse af borgerens ønsker for behandlingen og den tværfaglige behandlingsindsats

ALKO Basis
141 kr.
Pris pr. dag
141 kr.
Målgruppe

Borgere med et overforbrug af alkohol; samt borgere der har behov for tilbagefaldsforebyggende behandling.

Målgruppen inkluderer også borgere med en kombination af alkoholoverforbrug og psykisk lidelse. De psykiatriske lidelser spænder bl.a. over ADHD, personlighedsforstyrrelser, angst og depression.

Antal ydelser pr. måned
2-4
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren. Forløbet sammensættes af en individuel kombination af nedenstående ydelser.

• Screening for psykiatrisk komorbiditet: systematisk screening for de hyppigste psykiske sygdomme med henblik på at kunne tilbyde specialiseret behandling.
• Opfølgning på behandlingsmål: Løbende opfølgning på igangværende behandlingsforløb, hvor mål, metoder og aktiviteter i behandlingen tilrettes borgerens aktuelle behov. Opfølgningen sker i samarbejde med borgeren.
• Tematiserede individuelle samtaler: Samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger. Behandlingen tilrettelægges individuelt og målrettes borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og/eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med behandlingen, f.eks. Motivational Interviewing.
• Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger, hvorved borgeren, blandt andet gennem spejling, kan få større indsigt i egne problematikker.
• Alkohol-edukation: Borgen tilbydes edukative samtaler om alkohols virkning og de risici, der er forbundet med alkoholindtag, herunder mulige fysiske, psykiske og sociale konsekvenser.
• Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
• Opfølgning ved læge: Fokus på alkoholforbrug, somatik og psykiatri. Alkoholforbrug og afhængighed kortlægges mhp. diagnostik og behandlingsplan. Fysisk og psykisk helbred undersøges med særligt fokus på dobbeltdiagnose og alkoholrelaterede sygdomme. Vurderingen kan foretages af speciallæger i voksen/børne- og ungdomspsykiatri. Ved behov for videre udredning og behandling af somatiske sygdomme henvises til praktiserende læge eller hospital.
• Sundhedssamtale: Har til formål at skabe et sundhedsfagligt fokus på rusmiddelrelaterede problemstillinger med et skadereducerende og sundhedsfremmende sigte.
• Pårørendesamarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren, inddrages i tematiserede samtaler, såfremt det vurderes relevant.
• Terapeutisk forløb: Tilbud om individuelt terapeutisk samtaleforløb med fokus på bagvedliggende årsager til misbruget.
• Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
• Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS kontakt til borgeren.

ALKO Udvidet
263 kr.
Pris pr. dag
263 kr.
Målgruppe

Borgere med behov for en udvidet behandlingsindsats og tæt opfølgning.
Behandlingen kan for en kortere periode være opsøgende eller udgående.
Der kan være tale om borgere med komplekse sociale, psykiske og sundhedsfaglige problemstillinger eller borgere med behov for understøttende medicinsk behandling. Den udvidede indsats kan være kortvarig ved en forbigående kritisk situation, eller længerevarende hvis tilstanden er mere permanent.

Målgruppen inkluderer også borgere med en kombination af alkoholoverforbrug og psykisk lidelse. De psykiatriske lidelser spænder bl.a. over udtalt ADHD, personlighedsforstyrrelser, angst, depression og psykotiske tilstande.

Antal ydelser pr. måned
5-8
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren. Forløbet sammensættes af en individuel kombination af nedenstående ydelser.

 

 • Screening for psykiatrisk komorbiditet: systematisk screening for de hyppigst forekommende psykiske sygdomme med henblik på at kunne tilbyde specialiseret behandling.
 • Opfølgning på behandlingsmål: Løbende opfølgning på igangværende behandlingsforløb, hvor mål, metoder og aktiviteter i behandlingen tilrettes i forhold til borgerens aktuelle behov. Opfølgningen sker i samarbejde med borgeren.
 • Tematiserede individuelle samtaler: Samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger. Behandlingen tilrettelægges individuelt og målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og/eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med behandlingen, f.eks. Motivational Interviewing.
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger, hvorved borgeren, blandt andet gennem spejling, kan få større indsigt i egne problematikker.
 • Som led i behandlingen tilbydes borgeren viden om alkohol, og den betydning som alkoholen har på fysiske, psykiske og sociale forhold.
 • Sociale aktiviteter: Pædagogisk aktivitet hvor formålet er at styrke livskvaliteten hos borgeren, samt træning af sociale færdigheder.
 • Opfølgning ved læge: Fokus på alkoholforbrug, somatik og psykiatri. Alkoholforbrug og afhængighed kortlægges mhp. diagnostik og behandlingsplan. Fysisk og psykisk helbred undersøges med særligt fokus på dobbeltdiagnose og alkoholrelaterede sygdomme. Herunder mulighed for vurdering ved KABS´s interne speciallæger i voksen/børne- og ungdomspsykiatri. Ved behov for videre udredning og behandling af somatiske sygdomme henvises til praktiserende læge eller hospital.
 • Sundhedssamtale: Har til formål at skabe et sundhedsfagligt fokus på rusmiddelrelaterede problemstillinger med et skadereducerende og sundhedsfremmende sigte.
 • Pårørende samarbejde: Pårørende kan, efter aftale med borgeren, inddrages i tematiserede samtaler, såfremt det vurderes relevant.
 • Terapeutisk forløb: Tilbud om individuelt terapeutisk samtaleforløb med fokus på bagvedliggende årsager til misbruget.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
 • Medicinsk behandling: Ordination og opfølgning på medicinsk behandling der kan understøtte borgeren i at nå sin alkoholmålsætning. Medicinsk behandling kan være abstinensbehandling, trangsreducerende behandling eller superviseret Disulfiram behandling.
 • Ledsagelse i særlige situationer: Borgerens funktionsniveau og/eller adfærd kan nødvendiggøre følgeskab for at understøtte sufficient behandling eksempelvis til hospital, tandlæge, kommune, osv.

Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS kontakt til borgeren.

ALKO Efterbehandling
95 kr.
Pris pr. dag
95 kr.
Målgruppe

Borgere der har opnået deres målsætning med alkoholbehandlingen og har behov for tilbagefaldsforebyggende behandling.

Tilbuddet er primært henvendt til borgere der har været stabile i en længere periode, og som har behov for støtte til at fastholde forandringen.

Antal ydelser pr. måned
1-2
Pakkebeskrivelse

• Opfølgning på behandlingsmål: Løbende opfølgning på igangværende behandlingsforløb, hvor mål, metoder og aktiviteter i behandlingen tilrettes i forhold til borgerens aktuelle behov. Opfølgningen sker i samarbejde med borgeren.
• Tematiserede individuelle samtaler: Samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger. Behandlingen tilrettelægges individuelt og målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og/eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med behandlingen, f.eks. Motivational Interviewing.
• Alkohol-edukation: Borgen tilbydes edukative samtaler om alkohols virkning og de risici, der er forbundet med alkoholindtag, herunder mulige fysiske, psykiske og sociale konsekvenser.
• Tværsektorielt samarbejde: Med fokus på borgerens samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen i KABS.
• Kontakt ved udeblivelse: Ved udeblivelse fra behandlingen søger KABS straks kontakt til borgeren

ALKO Tilsyn
40 kr.
Pris pr. dag
40 kr.
Målgruppe

Tilsyn retter sig mod borgere, som i en kortere periode har afbrudt behandlingen i KABS f.eks. pga. fængsling, hospitalsindlæggelse eller under ekstern behandling.

Antal ydelser pr. måned
1-2
Pakkebeskrivelse

Tilbuddet fastsættes ud fra en individuel vurdering af hvilke ydelser der er relevante og kan bestå i følgende:

 • Telefonisk kontakt og opfølgning: Borgeren tilbydes telefonisk samtale med henblik på opfølgning på aktuel status – både socialt og sundhedsfagligt.
 • Koordination af lettere karakter
ALKO Intensiv
602 kr.
Pris pr. dag
602 kr.
Målgruppe

Målgruppen er typisk borgere, som det offentlige hjælpesystem har vanskeligt ved at etablere og vedligeholde kontakt til. Borgerne er kendetegnet ved en kaotisk livsførelse samt multiple komplekse sociale, psykiske og sundhedsfaglige problemstillinger, hvor der er behov for intensiv behandling for at målet om stabilisering, reduktion eller ophør af alkoholforbruget kan opnås. Målgruppen er ikke anonym, da denne behandlingsindsats påkræver en tværsektoriel og koordineret indsats.

Intensiv alkoholbehandling kan bl.a. foregå på specialambulatoriet KASA.

Antal ydelser pr. måned
13-22
Pakkebeskrivelse

Behandlingsforløbet fastsættes ud fra en tværfaglig, individuel vurdering i samråd med borgeren og sammensættes af en kombination af nedenstående ydelser.

 • Udredning med henblik på afrusning: Lægesamtale, med henblik på at vurdere behov for afrusning med deltagelse af både læge og sundhedsfagligt personale. Afrusning kan i nogle tilfælde foregå ambulant i KABS. Ved behov for afrusning under indlæggelse henvises til hospital.
 • Ambulant afrusning: Lægelig vurdering og daglig opfølgning ved sundhedsfagligt personale i henhold til afrusningsplan.
 • Kortlægningsforløb og integration i afdelingens behandlingstilbud: I KABS KASA varetages indskrivning og kortlægning af afdelingens psykiater, psykolog og tværfagligt sammensatte personale, og har til hensigt at kortlægge borgerens problemforhold med henblik på fastsættelse af sufficient behandling og integration i de lokale behandlingstilbud.
 • Sundhedssamtale: Har til formål at skabe et sundhedsfagligt fokus på rusmiddelrelaterede problemstillinger med et skadereducerende og sundhedsfremmende sigte.
 • Samtale om/opfølgning på behandlingsplan: Efter endt kortlægning, og som opfølgning på igangværende behandlingsforløb, tilbydes borgeren samtale, hvor metoder og aktiviteter i behandlingen kan tilrettes i forhold til borgerens aktuelle behov.
 • Tematiserede individuelle samtaler: Samtaler af rådgivende, støttende og motiverende karakter eller målrettet specifikke problemstillinger. Behandlingen tilrettelægges individuelt og målrettet borgerens behov. I de individuelle samtaler anvendes metoder og/eller tilgange, som vurderes mest velegnede i opnåelsen af formålet med behandlingen, f.eks. Motivational Interviewing og Dialektisk Adfærdsterapi.
 • Gruppebehandling: Gennem deltagelse i gruppebehandling får borgeren mulighed for at møde andre med samme problemstillinger, hvorved borgeren blandt andet gennem spejling kan få større indsigt i egne problematikker.
 • Opsøgende/udgående behandling: Tilbud til borgere, som har behov for særlig tilrettelagt behandling af opsøgende eller udgående karakter.
 • Ledsagelse i særlige situationer: Borgerens funktionsniveau og/eller adfærd kan nødvendiggøre følgeskab for at understøtte sufficient behandling eksempelvis til hospital, tandlæge, kommune, osv.
 • Tværsektorielt samarbejde/koordination: Med fokus på borgerens samlede situation inddrages relevante samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen og udførelsen af behandlingen.

Allokering af borgeren til andet behandlingstilbud: I samarbejde med hjemkommunen, understøtter afdelingen overgangen til andet behandlingstilbud. I forbindelse hermed ydes der faglig sparring, således at myndighedssagsbehandleren i samarbejde med borgerne kan afsøge, hvilket behandlingstilbud der udgør det mest sufficiente.

Socialrådgivning
600 kr. pr. time
Pris pr. dag
600 kr. pr. time
Målgruppe
Antal ydelser pr. måned
Pakkebeskrivelse

Råd og vejledning, udredning og sagsfremstilling i relation til sociale indsatser ud over SEL § 101.

Støtte- kontaktperson
600 kr. pr. time
Pris pr. dag
600 kr. pr. time
Målgruppe
Antal ydelser pr. måned
Pakkebeskrivelse

SKP-indsatser i borgerens nærmiljø, ledsageordning m.v. efter konkret
aftale.

Specialpsykologisk undersøgelse
8.000 kr. pr. forløb
Pris pr. dag
8.000 kr. pr. forløb
Målgruppe
Antal ydelser pr. måned
Pakkebeskrivelse

Psykologisk testning med henblik på at kvalificere den kommunale rehabiliteringsplan eller for at afklare differentialdiagnostiske overvejelser i forbindelse med en psykiatrisk udredning.

Opfølgning efter endt stofmisbrugsbehandling
325 kr. pr. time
Pris pr. dag
325 kr. pr. time
Målgruppe
Antal ydelser pr. måned
Pakkebeskrivelse

Udførelse af den lovpligtige opfølgning (en og seks mdr. efter afsluttet behandling).
Målgruppen omfatter:

 • borgere, der har afsluttet et behandlingsforløb som færdigbehandlet
 • borgere, der er udskrevet til andet tilbud
 • borgere, der er udskrevet til hospital
 • borgere, der er færdigbehandlet med anden udskrivningsårsag

Kommunen modtager konklusion på opfølgningen.

Brug for hjælp? Kontakt os