National Konference STOFMISBRUG 2019

Dato og tidspunkt

11/03/2019 - 12/03/2019
Hele dagen

Lokation

Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800, Nyborg

Beskrivelse

STOFMISBRUG 2019 – Sundhed, Sammenhæng og Sociale Udfordringer

I 2019 står stofmisbrugsbehandlingen igen overfor en række udfordringer i form af organisatorisk forankring, ændrede misbrugsmønstre, nye metoder og behandlingsbehov i praksis.

Som de forrige år bliver konferencen fulgt af nogle unge journalister, der dækker konferencen med interviews og skæve vinkler.

Målgruppe

Behandlere og ledere fra offentlige og private behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet, misbrugskonsulenter, administratorer, forskere og politikere.

Konferencen har plads til 444 deltagere.

Pris

Fuld konferencepakke: Kr. 3.995,- som dækker adgang til konferenceprogrammet begge dage inklusive overnatning og forplejning.

Dagpakke: Kr. 2.995,- som dækker adgang til konferenceprogrammet begge dage eksklusive overnatning. Eventuelt deltagelse i festmiddag kan bestilles særskilt i forbindelse med tilmelding til dagpakken.

Early Bird rabat på 300,- hvis du booker inden d. 15. januar 2019

Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding og betaling inden 28.02.2019 kl. 12:00

TILMELDING VIA DETTE LINK:

 

Kvittering for betaling fremsendes umiddelbart pr. e-mail.

Tilmeldingen er bindende. Ved sygdom eller forfald kan pladsen overdrages til anden side efter aftale med Hotel Nyborg Strand.

 

PROGRAM

Printvenligt program – kan downloades i løbet af kort tid!

P R O G R A M

 

 

Mandag 11. marts 2019

 

09:00 Registrering og kaffe

 

09:30 Velkomst

Rasmus Axelsson, centerleder og Kathrine Bro Ludvigsen, specialkonsulent, KABS

 

09:40 Sammenhængreformens betydning på det sociale område

Nanna Mik-Meyer, professor, ph.d., Copenhagen Business School

Hvordan ser indsatsen ud i forhold til de mest udsatte borgere i dag? Nanna Mik-Meyer vil præsentere sin nyeste undersøgelse, der ser på den kompleksitet, der kendetegner arbejdet med misbrugere, hjemløse, psykisk syge og andre udsatte borgere. Hun introducerer tre modstridende rationaler i arbejdet i dag, som hver især giver god mening, men som i deres sameksistens udfordrer ambitionen om en sammenhængende social indsats.

 

10:15 Mennesker med dobbeltdiagnose – hvor mange er der?

Lars Benjaminsen, seniorforsker, VIVE og Katrine Schepelern Johansen, leder og seniorforsker, ph.d, Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region H

 

Med sigte på den fremtidige placering af dobbeltdiagnosebehandling, har KABS VIDEN bedt VIVE og Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose om at gøre os klogere på omfanget af denne gruppe mennesker, samt give os et overblik over internationale anbefalinger til behandling af målgruppen. Oplægget giver et indblik i graden af borgernes belastning på kommunalt niveau, hvad omkostningerne er på regionalt niveau, samt hvilke anbefalinger til organisering, behandlingsmetoder og kompetencer der findes såvel nationalt som internationalt

 

11.00 Kaffepause i Udstillerområdet

 

Spor 1: Unge
11:30 Unge, stoffer og ADHD

Danny Reving, speciallæge i psykiatri, ledende overlæge, KABS

 

Blandt unge der misbruger centralstimulantia finder man ofte en bagvedliggende diagnose som ADHD. Forud herfor har der typisk været en periode, hvor den unge har benyttet rusmidler i et forsøg på selvmedicinering af en ikke erkendt opmærksomhedsforstyrrelse. Forklaringen er, at mindre doser centralstimulantia kan mindske symptomerne ved ADHD. Udredning af ADHD hos stofbrugere er en specialistopgave, som kræver viden om både psykiatri og rusmidler. Den medicinske behandling rummer en del faldgruber pga. misbrugspotentialet i de anvendte præparater

 

12:00 Studerendes brug af præstationsfremmende medicin

Jeanett Bjøness, antropolog, ph.d., adjunkt ved Center for Rusmiddelforskning, Århus Universitet

 

Ny forskning er begyndt at afdække fænomenet præstationsfremmende medicin, også kaldet Study Drugs blandt unge i Danmark. Hvilke motiver og forbehold har raske unge som bruger receptpligtig medicin for at fremme deres præstationer i uddannelsessammenhæng? Hvilken forskellige strategier og overvejelser har hhv. drenge og piger? Hvad ved vi om fænomenets udbredelse og om hvilke konsekvenser det har, at raske unge bruger medicin på denne måde, og hvilke samfundsmæssige tendenser kan brugen spejles i?

 

12:30 Kokain er SoME – nye veje i stofsalg

Jakob Demant, ph.d., lektor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

 

Stofmarkederne er under forandring. De globale markeder på mørkenettet skaber sammen handel på sociale medier en helt ny form for tilgængelighed og eksponering. Opdelingen mellem markeder for såkaldte bløde og hårde stoffer er delvist opbrudt samtidig med at udforskningen af de mere risikobetonede sider af nettet er en integreret del af en gruppe af de unges hverdagsliv. Oplægget tager udgangspunkt i et studie af Social Media Stofhandel i norden og en analyse af den regionale handel på cryptomarkedet, samt den seneste EU rapport om kokain.

 

Spor 2: Voksne
11:30 Benzodiazepiner og hvad vi stiller op med dem

Christian Tjagvad, konst. overlæge, Gladsaxe Rusmiddelcenter, ph.d, og post.doc, SERAF, Oslo Universitet

Benzodiazepiner har i mange år voldt problemer for både læger og brugere i misbrugsbehandlingen. I nogle tilfælde er forsyningskilden lægerne, i andre det sorte marked på gadeplan og internettet. Sundhedsmyndighederne er blevet meget mere restriktive over for lægernes ordinationspraksis, og mange patienter bliver ikke behandlet for deres afhængighed. Særlig vanskeligt stillet er man ved et isoleret benzodiazepin-misbrug, der i dag ikke giver ret til behandling i stofmisbrugscentrene. Oplægget kommer rundt om farmakologi, klinisk effekt, udbredelse og misbrugspotentiale samt muligheder for behandling af afhængigheden.

 

12:00 Behov for nye aspekter af skadesreduktion

Henrik Thiesen, overlæge og institutionsleder, SundhedsTeam, Center for Udsatte Voksne og Familier, Københavns Kommune

 

Andelen af 40+-årige i substitutionsbehandling, er voksende. Gruppen af opioidafhængige er udsatte for at få en række livsstilssygdomme langt tidligere end den øvrige befolkning, som både skyldes stofferne og risikoadfærd ved indtagelsen. Endelig er der en barriere i mødet mellem disse patienter og sundhedsvæsenet, som betyder at sygdomme og plejebehov opdages sent – nogle gange alt for sent. Uligheden i sundhed har derfor fået et ekstremt gennemslag i form af større sygelighed og kortere levetid. Oplægget giver et bud på, hvad der bør gøres.

 

12:30 Løsladt, udsat og gældsat: Det svære liv efter afsoning

Annette Olesen, ph.d., adjunkt, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Ålborg Universitet

 

Løsladelse er ofte en kompleks og problemfyldt proces, der involverer tværsektorielle myndighedssamarbejder. I tiden umiddelbart efter afsoning er de løsladte særligt udsatte og mange begår hurtigt ny kriminalitet. Oplægget fokuserer på nogle af de retlige og økonomiske udfordringer, der møder løsladte i livet efter fængsel. Ud fra de løsladtes egne oplevelser og handlingsstrategier vil det blive belyst, hvordan kriminalpræventive initiativer bliver undergravet grundet disse retlige og økonomiske barrierer.

 

Spor 3: Ledelse, økonomi og data
11:30 Krav til organisering og behov for kompetencer i dobbeltdiagnosebehandling

Katrine Schepelern Johansen, ph.d, leder og seniorforsker, Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region H

 

Hvordan løser vi behandlingsopgaven i forhold til dobbeltdiagnose bedst? I dette oplæg stilles der skarpt på to centrale spørgsmål i forhold til behandlingen af mennesker med en samtidig psykisk lidelse og et problemskabende rusmiddelbrug. Det ene spørgsmål er, hvordan vi organiserer behandlingen – og ikke mindst det nødvendige samarbejde mellem de centrale aktører – bedst muligt, ikke mindst på det lokale niveau. Det andet spørgsmål er, hvilke kompetencer vores medarbejdere har brug for i forhold til dobbeltdiagnose og i forhold til samarbejde.

 

12:00 Håndtering af stress og sygefravær

Storm Stensgaard, stressrådgiver og forfatter

 

Hvad kan vi rent faktisk gøre ved mistrivsel og det sygefravær, som har så store menneskelige og økonomiske omkostninger? Hvordan sikrer vi bedst mulig arbejdsglæde og langtidsholdbar præstationsevne?
Hvordan kan vi gøre den enkelte medarbejder/mellemleder mere modstandsdygtig? – vel at mærke uden at overbebyrde med eneansvar for egen trivsel, og uden at fritage ledelsen og organisationen for ansvar. Hvad er de neurologiske spilleregler for robusthed såvel organisatorisk, som ledelsesmæssigt og individuelt?

 

12:30 Hvad ser Socialtilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed som de største problemer ved tilsyn på misbrugsområdet

Repræsentant fra Socialtilsyn Hovedstaden og Charlotte Hjort, ph.d, enhedschef, overlæge, MPG, Styrelsen for Patientsikkerhed

I oplægget stiller hhv. Socialtilsyn Hovedstaden og Styrelsen for Patientsikkerhed skarpt på udfordringer for behandlingsstederne på misbrugsområdet. Hvor er de store udfordringer med efterlevelse af kravene fra de to tilsynsmyndigheder? Hvor er der snitfladeproblemer? Hvordan lever behandlingsstederne op til to forskellige kvalitetssikringsparadigmer med udgangspunkt i forskellige lovgrundlag og traditioner for kvalitetssikring? Hvordan sikres de bedste tilbud for brugerne?

 

13:00 Frokost

 

Parallelsessioner I
14:00 1.   Deadly Drugs and Safe Sesh

Peter Skanning, speciallæge i anæstesiologi, tidligere overlæge på Giftlinjen

 

Skal du folde dig ud til middagsselskabet som rusmiddelekspert? Så skal du også kende til Skopolamin, Carfentanyl, Krokodil, Crystalmeth, Spice… Tidligere overlæge på Giftlinjen, Peter Skanning, giver en introduktion til rusmidler med høj forgiftningsrisiko og fortæller anekdoter fra behandlingen af de stofforgiftninger vi kender fra Danmark. Samtidig får du kendskab til Safe Sesh som betegner de skadesreducerende principper, der skal følges når unge vil i byen på stoffer og samtidig undgå en dødelig forgiftning. Principper som er nødvendige at formidle til unge, der tilbydes eller tager stoffer for at få en festlig aften med vennerne

 

2.       CRAFT derudaf

Anette Søgaard Nielsen, ph.d., programdirektør, lektor og Randi Bilberg, adjunkt, projektleder CRAFT, Syddansk Universitet, samt Morten Hesse, ph.d, lektor, Center for Rusmiddelforskning, Århus Universitet

 

Siden 1. januar 2018 har 24 alkoholbehandlingssteder tilbudt CRAFT, som en del af et forskningsprojekt iværksat af Enheden for Klinisk Alkoholforskning, Syddansk Universitet. CRAFT består af rådgivning og træning til pårørende, hvor den drikkende ikke ønsker at gå i behandling. Internationale studier har vist, at CRAFT øger chancen for at den drikkende går i behandling eller at alkoholforbruget reduceres, og de pårørendes trivsel bedres. Hvad er det CRAFT kan? Hvordan ser det ud i en dansk kontekst? Og vil vi i fremtiden kunne anvende CRAFT i stofbehandling?

 

3.   Brug af bisiddere

Kristiane Korf, medstifter af konfliktværkstedet i København, Mie Vode Moll, socialrådgiver i Svendborg Kommune og Nanna Godtfredsen, Gadejurist og stifter af Gadejuristen

 

Udsatte borgere møder ofte systemet alene og oplever sig langt dårligere behandlet end ressourcestærke borgere med ressourcestærke pårørende. Bisidderfunktionen kan derfor være en måde at mindske denne diskrepans. Men hvad er en god bisidder? Hvilke regler, retningslinjer og roller skal holdes for øje? Hvad er faldgrupperne og potentialerne, og hvor er skellet mellem en bisidder og en partsrepræsentant? Hvordan har mødet ml. borger og system udviklet sig de sidste to årtier og vil vi stadig have brug for bisiddere i fremtiden? Får svar på disse spørgsmål af tre engagerede oplægsholdere

 

4.    Traumeterapiens plads i behandlingen

Johannes Knigge, psykolog i KABS Gentofte og Anne Bovbjerg, psykolog i KABS Hvidovre

 

De fleste forbinder PTSD (Posttraumatic Stress Disorder) med en psykisk lidelse, som skyldes traumatiske hændelser, hvor patienten har været vidne til eller deltaget i en livstruende hændelse. Typiske eksempler er krigshandlinger, tortur, voldtægt, overfald eller ulykker. Men også i misbrugsbehandlingen ser vi hyppigt symptomer på PTSD. Det forekommer blandt brugerne, hvis opvækst eller livet med misbrug har budt på trusler, vold og overgreb. Hvad stiller vi op som behandlere? Oplægget belyser problemets omfang og anbefalinger til praksis.

 

5.    App-udvikling med sårbare unge

Thomas Mackrill, psykolog, docent, Københavns Professionshøjskole, Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet

 

Denne session er en invitation til samarbejde. Appsystemet MinRådgiver er blevet udviklet så myndighedssocialrådgivere kan følge unges trivsel, adfærd, situation og problemer. Appen er udviklet i tæt samarbejde med unge og socialrådgivere fra en række danske kommuner. Systemet kan bruges i dokumentations-, undersøgelses- og interventions øjemed og har vist sig at have potentiale i interventionsarbejde med større mulighed for relationsarbejde end i myndighedsfeltet. Thomas Mackrill præsenterer appsystemet og dens udvikling, samt lægger op til diskussion af Appens muligheder i forhold til misbrugsfeltet.

 

6.    Normalisering, neutralisering, glorificering – cannabiskultur blandt unge

Søren Holm, ph.d i folkevidenskab, rusmiddelbehandler i Århus Kommune

 

Mange unge opfatter cannabis som uskadeligt og naturligt. De præges af medier og sociale fællesskaber, hvor cannabis italesættes på bestemte legitimerede og positive måder. Oplægget giver indblik i evidensbaseret misbrugsforebyggelse og gør os klogere på en cannabiskultur, hvor normalisering, neutralisering og glorificering legitimerer brugen. Derudover vil Søren Holm kommer med anvisninger til, hvad man som professionel skal være opmærksom på

 

7.       Etiske dilemmaer i socialt arbejde

Lene Frølund Thomsen, chefkonsulent, konfliktmægler, konsulenthuset Etikos

 

Sessionen handler om Den Etiske Metode udviklet af Etikos. -Et praksisorienteret dilemmahåndteringsredskab, der skaber dialog og refleksion omkring de etiske dilemmaer, man som professionel møder i sit arbejde og tydeliggør det grundlag beslutninger skal træffes på. Med undersøgende spørgsmål bidrager metoden bl.a. til bevidstgørelse af de grundholdninger, vi handler ud fra og synliggør ”blinde pletter”: For hvis skyld gør vi, som vi gør? Hvis behov tilgodeser vi, når vi gør, som vi gør? Hvis stemme lytter vi til? Hør om teorien og principperne bag metoden.

 

8.   Opvækst og voksenliv med misbrug, PTSD og behandling

Christian er tidligere politimand og foredragsholder

 

Hvilke konsekvenser får det, at vokse op i en familie med alkoholproblemer? Hvordan ser en hverdag ud, når man har PTSD? I parallelsessionen får du Christians personlige livshistorie; en opvækst med alkohol, en ungdom med misbrug, en karriere med PTSD. Udover en levende beskrivelse af sin opvækst og erfaring med PTSD, behandling mv., kommer Christian også med anbefalinger og gode råd til professionelle, om det der kunne have været/var en hjælp for ham som barn, ung og voksen.

 

9.    ADHD – en livsfarlig diagnose med en god prognose

Björn Roslund, forfatter, speciallæge i børne- , unge- og voksenpsykiatri, privathospitalet Hejmdal, Frederiksberg

 

Undersøgelser peger på at mellem 40 – 60 % af mennesker i misbrugsbehandling har en psykiatrisk lidelse. ADHD er en af de hyppigste. Men ved vi nok om ADHD generelt? På sessionen får du en introduktion til ADHD; Hvad det vil sige at have ADHD? Hvilke problemer har man og hvilken hjælp skal disse mennesker have for at klare hverdagen (uden brug af rusmidler). Björn Roslund er forfatter til bogen Haja ADHD, der forventes oversat til dansk i nær fremtid

 

10. Kropsterapi i et behandlingsperspektiv

Mette Gammeltoft, kropsterapeut og fagkoordinator, KKUC.

 

I KKUC har kropsterapi længe været en del af behandlingen til mennesker med traumer og/eller selvdestruktiv adfærd (f.eks. misbrug). Kropsterapi er velegnet til mennesker, der har svært ved at håndtere egne følelser, og som derfor ofte har udviklet selvdestruktive handlingsstrategier, der indebærer utilsigtede somatiske og psykosomatiske problemer. Sessionen giver et indblik i, hvordan man via kropsterapi kan undersøge og arbejde med sammenhængen mellem destruktiv adfærd og kroppens reaktionsmønstre, samt skabe en fælles forståelsesramme som afsæt for en forbedret livskvalitet

 

11. Søvn – den nødvendige hjernevask

Poul Jørgen Jennum, overlæge på Dansk Center for Søvnmedicin og professor i

neurofysiologi ved Københavns Universitet

 

Det er kendt, at søvn spiller en betydelig rolle for trivsel og indlæring, men stadig mere forskning viser en stærk sammenhæng mellem søvnmangel og forhøjet risiko for sygdomme som diabetes, depression mv. Så hvad stiller vi op i stofbehandlingen, hvor mange brugere har søvnproblemer og afhjælper det med rusmidler? Hvordan påvirkes søvnkvaliteten af det? Oplægget giver et indblik i den nyeste viden om søvn: søvnens funktion og konsekvenserne af forringet søvn. Oplægget munder ud i anbefalinger til håndtering af brugernes søvnproblemer i praksis.

 

12. Prævention til stofbrugere

Kirsten M. Schiøtt, overlæge og Sofie Bach Gyrup, Projektleder, Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Familieambulatoriet, Aarhus Universitetshospital, Skejby, samt Tine Louise Dideriksen, Sygeplejerske, Syddjurs Kommune, Rusmiddelcenter Syddjurs

 

[mere information på vej].

 

 

15:00 Kaffe og kage i Udstillerområdet

 

15:30

 

Parallelsessioner II (gentagelse af sessioner)

 

16:30 Pause: Sceneskift

 

16:45

 

Speeddating i Udstillerområdet

Valgmuligheder fremgår af oversigt i konferencemappen

 

Som noget nyt har vi i år indlagt en ”speeddating” session på 60 minutter i udstillerområdet. Når klokken i udstillerområdet lyder starter første runde af oplæg på 15 minutter. Så ringer klokken igen og det er tid til at finde næste oplæg på 15 minutter. I alt får konferencedeltagerne mulighed for at høre tre forskellige oplæg efter eget valg.

 

17:45

 

Pause
18.45 Velkomstdrink med kulturel oplevelse

 

19:30 Festmiddag

 

 

 

 

Tirsdag 12. marts 2019

 

09:00 Sundhedsreformens konsekvenser for stofmisbrugsbehandlingen

Roger Buch, Chefforsker i samfundsvidenskab, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

 

Regeringens længe bebudede sundhedsreform har næret talrige gisninger om bl.a. nedlæggelse af regionerne og en ændret opgaveorganisering på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. På misbrugsområdet har der efter Sundhedsministeriets oplæg ”Sundhed hvor du er” fra december 2017, været stor usikkerhed om den fremtidige placering af alkohol- og stofbehandlingen. Skal hele molevitten overgå til behandlingspsykiatrien? Eller gælder det blot borgere med dobbelt diagnose? Roger Buch skitserer de udfordringer sundhedsreformen rejser

 

09:30 Future Drug Use and Perspectives in that matter

David Nutt, professor, Imperial College London (oplægget foregår på engelsk)

 

Professor David Nutt er en af verdens førende eksperter indenfor rusmidler. Endvidere står David Nutt i spidsen for et større forskerteam med fokus på psykedeliske stoffers behandlingspotentiale og virkning på hjernen. I oplægget præsenteres vi for fremtidens rusmidler og trends. Hør mere om syntetiske udgaver af alkohol, opioider, cannabinoider og forskningen indenfor psykedelika

10:15 Pause

 

10:45 Metodeprogrammet og hvad der kom ud af det

Mads Uffe Pedersen, professor, Center for Rusmiddelforskning, Århus Universitet

 

Metodeprojektet er et af de ti projekter, som i 2012 blev lanceret af Social- og Indenrigsministeriet for at løfte kvaliteten i den sociale behandling af stofbrug. Projektet undersøger effekten af fire forskellige tilgange til misbrugsbehandling af unge mellem 15-25 år i ni danske kommuner. Tilgangene adskiller sig fra hinanden i forhold til længde og omfang af behandling, brug af gavekort som belønning og graden af kontrakt og påmindelser imellem samtalerne. Bliv klogere på, hvad der kom ud af projekterne, og hvilke anbefalinger man med fordel kan tænke ind i misbrugsbehandlingen.

11:15

 

 

Datadreven behandling – hvor langt er vi?

Rasmus Axelsson, centerleder, KABS

 

I skyggen af GDPR er der igen kommet fokus på hvordan vi behandler personoplysninger såvel i behandlingsøjemed, som ledelsesinformation, lovpligtige oplysninger til monitorering i statslige registre, forskning eller som digitale fodspor. Hvor har teknologien ført os hen? -Til datakirkegårde i de statslige registre, forskningsdatabaser og ’backend-systemer’? Eller til potente fagsystemer for datadreven behandling og kvikke apps? Rasmus Axelsson gør status for de mange personfølsomme oplysninger borgere må afgive i misbrugsbehandlingens navn.

 

11:45 Pause

 

12:00 Tobak – den oversete afhængighed

Merete Mærsk, psykolog og fysioterapeut, projektleder i TOBAK, Forebyggelse og Oplysning, Kræftens Bekæmpelse

 

Tobaksrygning er stærkt vanedannende og en af de største risikofaktorer for alvorlig sygdom og død. Undersøgelser har imidlertid vist, at professionelle kan være tilbageholdende med at tale om rygning med målgrupper, der har andre komplekse problemstillinger at slås med fx misbrug, psykisk sygdom, cancer. I oplægget skitserer Merete Mærsk hvorfor og hvordan vi med fordel  kan tale om rygning og rygestop med mennesker i misbrugsbehandling samt hvilke tilbud, vi kan gøre brug af

 

12:30

 

 

 

 

 

Verdensmålene set med et socialt udsatte perspektiv

Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte

 

På FN topmødet i 2015 vedtog – og forpligtede – verdens stats- og regeringsledere sig på 17 ambitiøse udviklingsmål for en bæredygtig udvikling frem mod 2030. Det drejer sig om mål, der vil afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre uddannelse og bedre sundhed og trivsel, anstændige jobs, fred og sikkerhed mv. Vi runder årets konference af med en status på verdensmålene set fra udsatte perspektivet i Danmark: Hvordan står det til med opfyldelse af verdensmålene i dansk sammenhæng? Er vi på rette vej eller er der områder som trænger til mere opmærksomhed?

 

13:00 Tak for denne gang – frokost og hjemrejse

 

Arrangør

KABS VIDEN, Bakken 3, 2600 Glostrup, tlf. 4511 7500

kabsviden@glostrup.dk

Sekretariat
Spørgsmål vedr. tilmelding og hotelværelser:

Hotel Nyborg Strand, tlf. 6531 3131, nyborgstrand@nyborgstrand.dk

Spørgsmål vedr. leje af udstillingsstande eller programindhold:

Kathrine Bro Ludvigsen, tlf. 4511 7505

Kabsviden@glostrup.dk

 

Indlæser kort...

Tilmeld dig her

Online-tilmeldinger er ikke mulige til denne event.

Brug for hjælp? Kontakt os